SK

? Radosť, šťastie, zdravie: 1. Vnútorný pokoj. 2. Získanie uspokojenia z pomoci a podpory pre Iných. Vzťahy. 12R.tv❌✅ Prajem Vám, Sebe aj Ostatným, aby si na konci budúceho roka každý z Nás mohol povedať: „Rok 2022 bol najlepším rokom môjho života ??“. Marcin Ellwart

Šťastie (pocit)

stav spokojnosti so životom, blaho, ktoré pociťujeme ako radosť, spokojnosť, povznesenie

Šťastie je stav spokojnosti so životom, blaho, ktoré pociťujeme ako radosť, spokojnosť, povznesenie; taký stav človeka, ktorý zodpovedá najväčšej vnútornej spokojnosti s podmienkami vlastného bytia, plnosti a pochopeniu života a uskutočneniu jeho ľudského poslania. Šťastie je splnenie ideálu, dôsledok plného rozvinutia ľudských možností. K šťastiu patrí prvok náhody, ktorý často prichádza ako dar.

Šťastie je komplexný zážitok radosti s ohľadom na vyplnenie nádejí, prianí, očakávaní, ich zjednotenie s človekom samým a ich vedomé prežívanie; stav vnútorného pokoja, spokojnosti s vlastným životom. Šťastie vystupuje ako cieľ ľudskej túžby a konania, jeho dosiahnutie sa stáva zmyslom ľudského života. Môže vystupovať ako najvyššie dobro, ktorého dosiahnutie je možné prostredníctvom úspechu, moci, zdravia, lásky, sebarealizácie a pod.

Demokritos: jeho vedomie dáva človeku rozum. Preto každý nosí v sebe a vo svojom srdci svoje šťastie a sám je tvorcom svojej biedy, čo závisí od toho, či je verný, alebo či sa spreneveril svojim povinnostiam. Len dobro sa stotožňuje s pravdou a len ono je spoločným cieľom všetkých ľudí, kým potešenie nachádza každý v inom. Teda šťastie je v človeku samom a v okolitom svete. V tomto svete človek tvorí spoločnosť ako súhrn ľudských atómov a len v nej môže realizovať svoje snahy po šťastí, ak ho hľadá v harmónii s každou sebe podobnou jednotkou a v zhode s cieľmi celého ľudstva. Týmto cieľom slúži aj rozvoj kultúry.stredný platonizmus: šťastie je v konečnej forme dosiahnutie absolútnej pravdy, keď sa rozum, zatvorený v duši, po oslobodení z pút tela spojí s logom absolútneho jedna – pravdy všetkého súcna.Platón: cieľ života človeka spočívajúci v priblížení sa k idei dobraKant, I.: šťastie je uspokojenie všetkých našich náklonností, dôsledok plného rozvinutia ľudských možností. Šťastie neobsahuje nijakú mravnú hodnotu a treba si ho zaslúžiť výkonom ctnosti.eudaimonizmus: šťastie je cieľ ľudského konania.Epikuros: šťastie je neprítomnosť strasti

Wikipedia.org:

https://sk.m.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie_(pocit)

Zdravie

telesné, duševné a sociálne blaho

Zdravie je stav telesného, duševného a sociálneho blaha. Je to opak choroby, nielen jej neprítomnosť alebo poruchy funkcie. Zdravie je forma existencie organizmu, ktorá sa buď vylučuje s chorobou, alebo prechádza do choroby.

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako „stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti”. Napriek tomu, že to je užitočná a presná definícia, niekto to môže považovať za idealistické a nereálne. Podľa tejto definície SZO, 70 – 95 % populácie je nezdravých.

Zdravie je optimálny funkčný stav živého systému v totalite jeho aktívnych a reaktívnych životných prejavov. Toto optimum ako konkrétna totalita možných životných prejavov je rozdielne u jednotlivých druhov a v rámci druhov u populácií, pohlaví, indivíduí, resp. v jednotlivých štádiách individuálneho vývinu.

Podľa všetkého, čo bolo doteraz povedané, nie je zdravie trvalý a nepremenný stav. Ide o dynamický proces, ktorý vychádza zo sústavného vzájomného pôsobenia organizmu na prostredie a naopak, vedie k maximálnemu rozvoju daných možností organizmu a prostredia, je to schopnosť vyvážiť zmeny vonkajšieho prostredia. Zmierňuje stupnicu nárokov na prostredie. Pod nárokmi prostredia sa rozumejú extrémne, teplotné, tlakové a iné výkyvy vonkajšieho prostredia a zdravie je schopnosť organizmu adaptovať sa na toto vonkajšie prostredie. Na vonkajšie prostredie a interakciu organizmu s ním sa dívame z fyzikálneho, chemického, biologického a psychického aspektu, ktorý treba chápať v dimenziách objektivity a subjektivity, kvality a kvantity.

Pojem zdravia je základným pojmom všeobecnej biológie a medicíny.

https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Zdravie

Maslowova pyramída

Potreba sebatranscendencie, duchovné potreby
Potreba sebarealizácie
Potreba uznania, úcty
Potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti
Potreba bezpečia a istoty
Základné telesné, fyziologické potreby

Maslowova pyramída (potrieb) je hierarchia ľudských potrieb, ktorú definoval americký psychológ Abraham Harold Maslow v roku 1943. Podľa tejto teórie má človek päť základných potrieb (od najnižších po najvyššie – spolu teda tvoria akúsi „pyramídu“):

 1. fyziologické potreby
 2. potreba bezpečia, istoty
 3. potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti
 4. potreba uznania, úcty
 5. potreba sebarealizácie
 6. potreba sebatranscendencie

Prvé štyri kategórie Maslow označuje ako nedostatkové potreby a piatu kategóriu ako potreby bytia alebo rastové potreby. Všeobecne platí, že nižšie položené potreby sú významnejšie a ich aspoň čiastočné uspokojenie je podmienkou pre vznik menej naliehavých a vývojovo vyšších potrieb. Toto však nie je možné tvrdiť bezvýhradne a je dokázané, že uspokojovanie vyšších potrieb (estetických, duchovných) môže napomôcť v krajných situáciách ľudského života, v ktorých je možnosť uspokojovania nižších potrieb obmedzená (napr. v prostredí koncentračných táborov, o čom referovali napr. Viktor Frankl alebo Konrad Lorenz). Za najvyššiu považuje Maslow potrebu sebarealizácie, čím označuje ľudskú snahu naplniť svoje schopnosti a zámery.

Abraham Maslow vychádzal z presvedčenia, že výkon pracovníkov je možné zvyšovať až k prirodzeným fyziologickým hraniciam, ak budú uspokojované nielen materiálne, ale i sociálne potreby, t. j. potreby sebarealizácie, sebaaktualizácie, sebauskutočnenia, sociálnej spolupatričnosti k niekomu alebo niečomu, tvorivosti, bezpečia, istoty, postavenia a pod. K saturácii (naplneniu, uspokojeniu) väčšiny potrieb dochádza práve v pracovnom procese. Prínosom tejto školy je, že sa snaží brať organizáciu ako systém zaisťujúci integritu osobných záujmov a záujmov organizácie. Paradoxom, je, že mnohí o sebarealizáciu nestoja, sú motivovaní len nižšími fyziologickými potrebami, pokojom a pohodlím.

Nedostatkové potreby

Fyziologické potreby

Fyziologické potreby sú potreby organizmu a majú najvyššiu prioritu. Skladajú sa prevažne z týchto potrieb:

 • potreba dýchania
 • potreba regulácie telesnej teploty
 • potreba vody
 • potreba spánku
 • potreba prijímania potravy
 • potreba vylučovania

Potreba bezpečia, istoty

Hneď ako sú naplnené fyziologické potreby, začnú narastať potreby istoty:

 • istota zamestnania
 • istota príjmu a prístupu k zdrojom
 • fyzická bezpečnosť – ochrana pred násilím a agresiou
 • morálna a fyziologická istota
 • istota rodiny
 • istota zdravia

Potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti

Po naplnení fyziologických potrieb a potrieb bezpečia prichádza tretia vrstva – sociálne potreby. Tie sa vo všeobecnosti skladajú z citových vzťahov ako napr.:

 • priateľstvo
 • partnerský vzťah
 • potreba mať rodinu

Potreba uznania, úcty

Napĺňaním citových vzťahov rastie ďalšia vrstva sociálnych potrieb :

 • potreba uznania
 • potreba úcty
 • potreba ocenenia

Potreby bytia

Potreba sebarealizácie

Sebaaktualizácia (pojem zaviedol Kurt Goldstein, niekedy sa označuje ako sebarealizácia) je inštinktívna potreba naplniť svoje schopnosti a snaha byť najlepším akým len človek môže byť.

Maslow definoval sebarealizovaných ľudí takto:

 • Prijímajú okolnosti života (vrátane seba) namiesto toho, aby ich odmietali alebo sa im vyhýbali.
 • Sú spontánni v tvorbe myšlienok a činov.
 • Sú tvoriví.
 • Zaujímajú sa o riešenie problémov, často aj o riešenie problémov iných ľudí. Riešenie týchto problémov hrá v ich živote často kľúčovú rolu.
 • Cítia blízkosť iných ľudí a všeobecne si vážia život.
 • Majú vnútornú etiku, ktorá je nezávislá od vonkajšej autority.
 • Posudzujú iných bez predsudkov, spôsobom, ktorý možno považovať za objektívny.

Sebatranscendencia

Na vrchole pyramídy sa nachádza sebatranscendencia, niekedy nazývaná aj duchovné potreby.

Maslow verí, že by sme mali skúmať a rozvíjať vrcholné zážitky (krátke a zriedkavé momenty inšpirácie, extázy, uvoľnenia tvorivej energie) ako cestu k dosahovaniu osobného rastu a naplnenia. Jednotlivci s najväčšími predpokladmi k dosahovaniu vrcholných zážitkov sú sebaaktualizovaní, zrelí, zdraví a sebanaplnení. Každý človek je schopný mať vrcholné zážitky. Tí, ktorí ich nemajú, ich nejakým spôsobom potlačili alebo zabránili ich vzniku.

https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyram%C3%ADda

Slovenčina

západoslovanský jazyk

Slovenčina patrí do skupiny západoslovanských jazykov (spolu s češtinou, poľštinou, hornou a dolnou lužickou srbčinou a kašubčinou).

Po slovensky sa hovorí na Slovensku (5 miliónov ľudí) a ďalej v týchto krajinách (uvedené sú počty zahraničných Slovákov odhadované krajinskými spolkami a zastupiteľskými úradmi) oficiálne údaje za rok 2000/2001:

v Spojených štátoch (1 200 000/821 325)
v Česku (350 000/183 749)
v Maďarsku (110 000/17 693*) – * ale znalosť slovenčiny uvádza 68 852 osôb
v Kanade (100 000/50 860)
v Srbsku (60 000/59 021) – najmä vo Vojvodine
v Poľsku (47 000/2 000*) – * Ústredná sčítacia komisia akceptovala námietku Spolku Slovákov proti tomuto číslu
v Rumunsku (18 000/17 199)
v Ukrajine (17 000/6 397) – najmä v Podkarpatskej Rusi
v Rakúsku (10 234/10 234)
v Chorvátsku (5 000/4 712)
ešte Bulharsko, Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Škandinávia, Taliansko, Švajčiarsko, Holandsko, Cyprus, Rusko, Izrael, JAR, Argentína, Brazília, Uruguaj, Austrália, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo a v ďalších krajinách. Celkový odhadovaný počet osôb slovenského pôvodu v zahraničí roku 2001 je 2 016 000.

https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Sloven%C4%8Dina


22.02.2022 22:22 stArt 1, 2, 3, 4, Pokrok; 2, 22, 222, 2222 … symetria; 22.❤2.2❤22

1. Intelektuálny rozvoj. 2. Duchovný rozvoj. Relaxácia, najlepšie meditácie, afirmácie, dobré úmysly, sebasugescie, muzikoterapia.

Kanál YouTube – Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

Facebook:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

127 silových potvrdení, 432 Hz. Počúvajte každý deň. Viac mágie každý deň.

“0. Plávam ďalej a hlbšie.”

1. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
2. Som.
3. Som a cítim silu prúdiacu z tohto slova.
4. Som tu a teraz.
5. Som súčasťou vesmíru.
6. Som duša v tele a telo v duši.
7. Som spojením energie a hmoty.
8. Nie som tu náhodou.
9. Som tu z nejakého dôvodu.
10. Som múdrosť svojich skúseností.
11. Som potenciál svojich pocitov a myšlienok.
12. Som výsledkom svojich rozhodnutí.
13. Som dokonalosť vo svojej nedokonalosti.
14. Som hodnota sama o sebe.
15. Som tu a stále som.
16. Som, aj keď nič nemám.
17. Som aj vtedy, keď si ma nikto nevšíma.
18. Ja som svetlo v tme.
19. Som dych v tichu.
20. Som tvorcom svojho života.
21. Som a cítim to vo svojom srdci.
22. Som, pretože Ty si.
23. Si, pretože ja som.
24. Plávam ďalej a hlbšie.
25. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
26. Žijem.
27. Som nažive a cítim silu prúdiacu z tohto slova.
28. Žijem, pretože viem, že tento život sa mi stáva.
29. Som nažive a toto je najväčší dar.
30. Žijem a vďaka tomu môžem prežívať lásku.
31. Som nažive, a preto sa môžem poučiť zo svojich chýb.
32. Som nažive a môžem začať každý deň odznova.
33. Som nažive a mám právo v tomto živote prestať.
34. Žijem, aby som získaval nové skúsenosti.
35. Žijem preto, aby som sa rozvíjal a spoznával.
36. Žijem, aby som išiel príkladom.
37. Žijem, aby som prežíval radosť a vďačnosť.
38. Žijem tak, že prechádzam týmto životom s odvahou a zvedavosťou.
39. Žijem a cítim to vo svojom srdci.
40. Toto je môj život a môj čas.
41. Toto je moja cesta a moje dobrodružstvo.
42. Žijem, pretože život stojí za to.
43. Plávam ďalej a hlbšie.
44. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
45. Prijímam.
46. Prijímam a cítim silu tohto slova.
47. Prijímam, aby som utrpenie zmenil na pochopenie.
48. Prijímam realitu takú, aká je.
49. Prijímam sa taký, aký som.
50. Prijímam svoje svetlá a tiene.
51. Prijímam sa tam, kde som.
52. Prijímam to, čo sa mi stalo a deje.
53. Prijímam svoje vlastné chyby a zlyhania.
54. Akceptujem ľudí a ich rozmanitosť.
55. Akceptujem zložitosť života
56. Prijímam svoj hnev a bezmocnosť.
57. Prijímam svoju minulosť.
58. Prijímam to a cítim to vo svojom srdci.
59. Akceptujem, že nie všetko je také, aké chcem.
60. Námietku nahrádzam prijatím.
61. Keď to prijmem, moje telo sa uvoľní a uzdraví.
62. Prijatie zahŕňa mňa a svet.
63. Plávam ďalej a hlbšie.
64. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
65. Odpúšťam.
66. Odpúšťam a cítim silu toho slova.
67. Odpúšťam pustiť bremeno.
68. Odpúšťam si chyby.
69. Odpúšťam svetovej nespravodlivosti.
70. Odpúšťam si, že niekedy zlyhám.
71. Odpúšťam tým, kvôli ktorým trpím.
72. Odpúšťam a mám súcit.
73. Keď odpustím, moje telo sa stane ľahkým a moje srdce sa oslobodí.
74. Objímam seba a svet s odpustením a súcitom.
75. Plávam ďalej a hlbšie.
76. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
77. Mám právo byť sám sebou.
78. Mám právo povedať „nie“
79. Mám schopnosť povedať: „Chcem“
80. Mám oblohu nad hlavou.
81. Mám zem pod nohami.
82. Mám okolo seba prírodu.
83. Mám seba.
84. Mám srdce, ktoré bije.
85. Mám lásku v sebe a okolo seba.
86. Uvedomujem si, čo je dôležité.
87. Mám dych, ktorý mi dáva život.
88. Mám život, ktorý je cestou.
89. Mám dosť na to, aby som cítil radosť.
90. Mám dosť na to, aby som cítil vďačnosť.
91. Keď cítim, že toho mám tak veľa, moje telo stuhne a moje srdce je v pohode.
92. Plávam ďalej a hlbšie.
93. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
94. Dovoľujem si pustiť to, čo mi neslúži.
95. Dovoliť si zažiť to, čo potrebujem.
96. Dovoľujem si cítiť svetlo v sebe.
97. Dovoľujem si byť sám sebou.
98. Dovoľujem si oddychovať.
99. Dovoľujem svojej intuícii, aby ma podporovala.
100. Nechávam svoju minulosť, aby mi dala múdrosť skúseností.
101. Dovoľujem, aby ma moja budúcnosť viedla k tomu najlepšiemu.
102. Dovoľujem, aby moje tu a teraz bolo chvíľou sily.
103. Keď sa venujem tomu, čo je dôležité, moje telo mi dáva krídla a srdce mi rytmicky bije.
104. Plávam ďalej a hlbšie.
105. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
106. Otváram sa.
107. Otváram sa a cítim silu prúdiacu z tohto slova.
108. Som otvorený láske.
109. Som otvorený dobru.
110. Otváram sa neznámu.
111. Som otvorený svojim potenciálom.
112. Som otvorený ľuďom.
113. Otváram sa sám sebe.
114. Som otvorený všetkému, čo nový deň prinesie.
115. Som otvorený príležitostiam a poučeniam z ťažkých skúseností.
116. Som otvorený hojnosti a hojnosti.
117. Som otvorený zmenám.
118. Keď otvorím svoju myseľ, moje telo sa cíti silné a moje srdce odvážne.
119. Plávam ďalej a hlbšie.
120. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
121. Vyrovnávam energiu v sebe a vo všetkých energetických centrách.
122. Vyvažujem koreňovú čakru, aby som sa cítil bezpečne.
123. Vyrovnávam sakrálnu čakru, aby som zažil nežnosť.
124. Vyvažujem svoju čakru solar plexu, aby som cítil agentúru.
125. Vyvažujem svoju srdcovú čakru láskou.
126. Vyrovnávam svoju krčnú čakru, aby som žil svoju pravdu.
127. Vyvažujem čakru tretieho oka, aby som si bol vedomý.
128. Otváram korunnú čakru, aby som sa spojil so svojím vyšším ja.
129. Keď vyrovnávam svoju energiu, moje telo sa uzdravuje a moje srdce je naplnené láskou.
130. Plávam ďalej a hlbšie.
131. Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.
132. Dýcham a cítim, ako z toho prúdi sila.
133. Voľne dýcham.
134. Dýcham, pretože žijem.
135. Dýcham, aby som si dal život.
136. Dýcham lásku.
137. Dýcham súcitom.
138. Dobre sa mi dýcha.
139. Dýcham naplnenie.
140. Dýcham plynule a zhlboka.
141. Dýcham vedome.
142. Dýcham so stromami.
143. Dýcham a púšťam to, čo mi neslúži.
144. Dýcham rozpúšťaním myšlienok.
145. Dýcham, keď sa spájam s prítomným okamihom.
146. Dýcham a cítim, že všetko pre mňa funguje.

Keď už budete vedieť a pocítite, ako môžu vaše myšlienky a pocity ovplyvniť vás a váš život, nechajte sa každý deň viesť najlepšími úmyslami a vaše srdce sa stane vaším kompasom. Ubuntu “.

.”

Text a predstavenie meditácie: Klaudia Pingot

Hudba: Mariusz Maciej Drozdowski

14 x zdvojnásobené:
„Plávam ďalej a hlbšie.“
„Moje myšlienky ovplyvňujú to, čo bolo a čo bude.“

146 – 14 = 132

„Som“.
„Žijem“.
„Prijímam“.
„Odpúšťam“.
„Otváram“.

Toto sú dôležitejšie afirmácie, pretože sú tiež zdvojené: „[…] a cítim silu prúdiacu z tohto slova.“

132-5 = 127

Viac … “Dýcham […]”.

Vydanie 25.12.2021 – Všimol som si a pridal som vynechanú afirmáciu: “0. Plávam ďalej a hlbšie”. Nachádza sa aj medzi 107 afirmáciami. Máme spolu 234 krásnych afirmácií.

Vydanie 26. 12. 2021 – V prekladoch Google z 24. 12. 2021 som nahradil: „2 6. Žijem“. na “26. Nažive”.

432 Hz najlepšia meditácia na začiatok dňa. Vďačnosť, sila zámeru a vibrácie.

Vypočujte si 107 afirmácií denne. Prilákajte lásku, hojnosť a budujte si sebaúctu.

“5. Uvoľňujem napätie v celom tele. Telo prepúšťa napätie.
4. Uvoľňujem svoju myseľ od myšlienok. Myseľ je oslobodená od myšlienok.
3. Dovoľujem seba, aby som sa vzdal kontroly.
2. Spájam sa v prítomnom okamihu.
1. Odovzdávam sa svojmu vyššiemu „ja“, múdrosti svojho srdca a sile svojej mysle.

6. Plávam ďalej a hlbšie.
7. Dovoľujem si cítiť energiu, ktorá ma napĺňa a obklopuje.
8. Môj dych sa stáva energiou.
9. Energia je teplo, ktoré cítim v hrudi.
10. Moje myšlienky sú energia.
11. Moje myšlienky sa stávajú ako motýle lietajúce okolo.
12. Dávajú mi radosť a úľavu.
13. Moje telo napĺňa úľava a všetka realita okolo mňa sa hojdá ako pokojné vlny oceánu.
14. Otváram svoje srdce životu, otváram svoje srdce sebe.
15. Otváram svoje srdce dobru a kráse.
16. Dovoľujem, aby ku mne prúdila krása a dobro.
17. Cítim ich ako energiu.
18. Odovzdávam sa tomu, čo prichádza, a verím, že to, čo prichádza, mi bude slúžiť.
19. Žijem túto chvíľu – teraz.
20. Opúšťam to, čo mi neslúži.
21. Viem, že každá skúsenosť ma buduje a obohacuje môj príbeh.
22. Oslobodzujem sa od hnevu, viny a strachu.
23. Prepustil som žiarlivosť a ľútosť.
24. S každým vedomým nádychom opúšťam to, čo bolo bremeno.
25. Odhadzujem zbytočné bremeno myšlienok a emócií.
26. Moje myšlienky uvoľnili napätie a moja hlava je ľahká a príjemná.
27. Už ma neovládajú žiadne emócie.
28. Cítim slobodu.
29. Pri pohľade na stromy a horizonty cítim nespútanú radosť.
30. Cítim sa sviežo, keď si uvedomujem vzduch, ktorý obklopuje moje telo.
31. Cítim sa v harmónii, keď vedome a pravidelne dýcham.
32. Každý okamih je v mojom živote dôležitý.
33. Cítim vďačnosť, že som tu a som tým, kým som.
34. Je vo mne neobmedzená moc tvoriť seba a svoju históriu.
35. Vyberám si múdro a mojím najlepším radcom je mier.
36. Dnes sa naplno otváram láske, hojnosti a zdravej sebaúcte.
37. Nechajte ma to cítiť.
38. Som otvorený láske.
39. Láska je energia, ktorú pozývam a s ktorou rezonujem.
40. Prinášam vedomie do svojho srdca a prijímam svet srdcom.
41. Cítim, aké dobré je pozerať sa na život srdcom.
42. Dovoľujem, aby moje srdce naplnilo lásku celého vesmíru.
43. Cítim lásku, ktorá napĺňa moje srdce, telo, myseľ a celý priestor okolo mňa.
44. Láska ma obklopuje.
45. Stala som sa láskou.
46. Každá bunka v mojom tele vibruje s frekvenciou lásky.
47. Kdekoľvek som, dávam a priťahujem lásku.
48. Zaslúžim si bezpodmienečnú lásku.
49. Dokážem bezpodmienečne milovať – aj seba.
50. Uvoľňujem ľútosť a očakávania.
51. Zameriavam sa na blízkosť a dôveru.
52. Môžem dôverovať a zároveň môžem nastaviť limity.
53. Dokážem sa naplno milovať a zároveň si nikdy nedovoliť ubližovať.
54. Uvoľňujem strach z ublíženia, pretože láska, ktorú v sebe mám, prekoná každý strach.
55. Už sa ničoho nebojím, pretože viem, koľko sily je vo mne.
56. Som spokojný s tým, čo je.
57. Chcem existovať zo všetkých síl s láskou v srdci.
58. Takže od dnešného dňa budem existovať zo všetkých síl, s láskou v srdci.
59. Mojím zámerom je cítiť lásku každý deň – k životu, k sebe aj k ostatným.
60. Mojím zámerom je byť s človekom, ktorý je ma hoden a koho som hoden ja.
61. Láska je mocná sila, ktorú si zaslúžim a ktorou sa stávam.

62. Otváram sa hojnosti.
63. Hojnosť je energia, ktorú pozývam a s ktorou rezonujem.
64. Zbavil som sa strachu o peniaze a zistil som, že som v bezpečí.
65. Som pripravený dávať a brať, pretože viem, že bohatstvo je pohyb a tok. 66. Cítim obrovskú hodnotu svojej existencie a moja existencia stojí za všetky peniaze.
67. Mám v sebe veľa talentov a moje schopnosti môžu slúžiť iným.
68. Som otvorený neznámemu a zároveň sa môžem cítiť bezpečne.
69. Zbavil som sa negatívnych presvedčení o sebe a peniazoch.
70. Všetky hmotné statky sú energiou, ktorú môžem čerpať z neobmedzeného zdroja.
71. Zaslúžim si hojnosť a hojnosť, ktoré mi slúžia a umožňujú mi konať viac dobra aj pre druhých.
72. Peniaze a materiálne statky sú energia, rovnako ako láska a vďačnosť.
73. Otvorením sa bohatstvu môžem stále žiť v súlade so svojimi hodnotami.
74. Hojnosť v mojom živote je mojím zámerom.
75. Mojím zámerom je cítiť každý deň plný tok energie.

76. Otváram sa, aby som cítil svoju plnú hodnotu.
77. Hodnota mojej existencie je nespochybniteľná.
78. Objímam svoje vnútorné dieťa, ktoré si zaslúži lásku a dobro.
79. Posielam lásku ku dňu svojho narodenia.
80. Moja existencia je svetlo, božská vibrácia lásky a stvorenia.
81. Dovoľujem si vzdať sa všetkých obmedzujúcich a zlých myšlienok o sebe, pretože nie sú moje.
82. Som naplnený pocitom byť v jednote so svetom a v jednote so svetlom.
83. Viem, že vo mne je vnútorná múdrosť, ktorá vystupuje do popredia, keď cítim pokoj.
84. Cítim, že vesmír je pre mňa priaznivý a slúži mi.
85. Mám právo na šťastie a radosť, preto si vyberám radosť a šťastie.
86. Viem byť na seba dobrý.
87. Viem byť k sebe zhovievavý.
88. Odpúšťam si to, čo si musím odpustiť.
89. Odpúšťam druhým to, čo musím odpustiť druhým, pretože chcem ísť životom s pocitom ľahkosti a pokory.
90. Dávam si pochopenie.
91. Posielam lásku a vďaku do celej mojej existencie – do mojej minulosti a budúcnosti, pred mojím narodením a po mojej smrti.
92. Predpokladám, že moje vedomie, duša, moje vyššie „ja“ bude viesť môj život správnym spôsobom, keď budem dôverovať svojej neobmedzenej hodnote, keď v sebe cítim svetlo.
93. Dnes sa stávam jedným s vesmírom.
94. Odovzdávam sa vyššiemu „ja“, ktoré ma bude múdro viesť životom a nasledujúcim dňom.
95. Som si vedomý toho, že moje myšlienky vedú môj život, tak nech sa moje myšlienky stanú dobrými a priaznivými – teraz a navždy.
96. Zameriavam sa na to, čo je dôležité a čo je dobré.
97. Svoju budúcnosť tvorím prostredníctvom svojej predstavivosti a vízií.
98. Nech môj život inšpiruje ostatných
99. Nechávam sa pritiahnuť k tým najlepším.
100. Mojím zámerom je, aby ma upútalo to najlepšie.
101. Odovzdávam sa teda všetkým krásnym veciam, ktoré mi prídu do cesty, a verím v neznáme.
102. Spájam sa s neobmedzeným priestorom a časom.
103. Spájam sa s božskou energiou, so svetlom, s Kvantom – poľom neobmedzených možností.
104. Dávam si čas, aby všetky tieto slová, pocity a vibrácie vstúpili do mojej mysle, tela, srdca a životného priestoru.
105. Dávam si čas, aby som to precítil.
106. Myšlienky a slová miznú – zostáva len energia a hudba.
107. Ponáram sa do nich.

Keď už budete vedieť a pocítite, ako môžu vaše myšlienky a pocity ovplyvniť vás a váš život, nechajte sa každý deň viesť svojimi najlepšími úmyslami.
Nechajte emócie a udalosti, aby vás nezhodili zo správnej cesty.
Nechajte srdce staň sa tvojím kompasom.
Som, pretože si ty.
Budem s tebou vždy a až do konca, ak budeš chcieť.

Vypočujte si 107 afirmácií denne. Prilákajte lásku, hojnosť a budujte si sebaúctu.

Meditácia trvá 35 minút. Každý deň, keď idete spať alebo sa zobudíte, váš mozog pracuje vo frekvenciách theta vĺn. Theta sú vlny takzvaného „programovania mysle“. Metaforicky – vaša myseľ je v tomto stave ako magnetofón, ktorý zaznamenáva to, čo prúdi do vášho podvedomia. Takýmto spôsobom v sebe prebudíte to najlepšie. Počúvajte túto nahrávku každý deň, aby ste odomkli svoj potenciál lásky, hojnosti, pokoja, kreativity a sebaúcty. Prvou časťou meditácie je uviesť svoju myseľ do stavu hlbokého uvoľnenia, potom budete počuť afirmácie o naplnení, opustení nepotrebného, ​​láske, hojnosti a sebaúcte.“
Klaudia Pingot

12R.tv / DE?? EN?? ES?? FR?? IT?? NL?? PL?? PT?? SE??

AL?? AZ?? BA?? BD?? BG?? BY?? CN?? CZ?? DK?? EE?? EG?? FI?? GE?? GR?? HK?? HR?? HU?? ID?? IE?? IL?? IN?? IR?? IS?? JP?? KE?? KR?? KZ?? LT?? LV?? MK?? MT?? MM?? MY?? NO?? PH?? PK?? RO?? RS?? RU?? SA??SI?? SK?? TH?? TR?? TW?? TZ?? UA?? VN??

Viac: https://12r.tv/klaudia/