SI

? Veselje, sreča, zdravje: 1. Notranji mir. 2. Dobiti zadovoljstvo od pomoči in podpore Drugim. Odnosi. 12R.tv❌✅ Želim Vam, Sebi in Drugim, da bi ob koncu prihodnjega leta vsak izmed Nas lahko rekel: “2022 je bilo najboljše leto mojega življenja ??”. Marcin Ellwart

Sreča

Po filozofski definiciji je sreča stanje popolne zadovoljitve in odsotnost vsakršne želje. Glede pomena sreče v življenju posameznika obstajajo različna, nasprotujoča si mnenja, predvsem zaradi različnih meril in subjektivnega razumevanja, na podlagi česar definiramo srečo.

Od antičnih časov naprej so se veliki filozofi, umetniki in znanstveniki ukvarjali z razlaganjem sreče kot zelo pomembnega pojma za človeštvo. Ena izmed ideoloških osnov modernih socialnih držav je prepričanje, da so ljudje lahko bolj srečni, če jim zagotovimo boljše življenjske razmere[1]. Zato, ne preseneča da je v Deklaraciji neodvisnosti ZDA prizadevanje za srečo ena izmed treh neodtujljivih pravic vseh ljudi. V 19. stoletju, je prevladovala utilitaristična miselnost, po kateri je moralna vrednost vseh dogodkov odvisna od stopnje sreče pri največjem številu ljudi, zato Bentham trdi, da je najboljša družba tista, v kateri so njeni prebivalci najsrečnejši.

Vendar se zdi, da je danes približno doseženo soglasje o pomenu sreče. Diener[2] definira srečo kot oceno afektivnega in kognitivnega v življenju posameznika, ki je sestavljena iz splošnega zadovoljstva z življenjem, prisotnosti pozitivnih vplivov in odsotnosti negativnih. Lyubomirsky[3] pa definira srečo kot subjektivno ovrednoteni pojav, ki ga določajo pozitivni in negativni vplivi in zadovoljstvo življenjem[4].

Sreča je opredeljena tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, in sicer kot razmeroma “trajno stanje velikega duševnega ugodja”[5].

Wikipedia.org:

https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Sre%C4%8Da

Zdravje

Zdravje je stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, in ne le odsotnost bolezni ali napake.[1][2] Po novejših spoznanjih in stališčih Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje celovit in dinamičen sistem, ki je sposoben prilagajanja vsem vplivom okolja ter omogoča posamezniku in skupnosti opravljati vse biološke, socialne in poklicne funkcije in preprečevati bolezen, onemoglost in prezgodnjo smrt. Sodobna definicija zato opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Zdravje je po tej definiciji dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju. V tem smislu zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, medicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva, marveč odgovornost celotne družbene skupnosti. Mnogi to odgovornost in uresničevanje teh dolžnosti skrb za javno zdravje, kar je še posebej vidno pri nalezljivih boleznih.

Zdravje je temelj socialnega in gospodarskega razvoja in odsev razmer v družbi v posameznem zgodovinskem obdobju. Je odsev preteklih in sedanjih dogajanj, učinkov dednosti in okolja ter človekovega odzivanja. Na zdravje vplivajo biološke, socialne, kulturne, tehnološke, psihološke, demografske, politične in civilizacijske razmere ter odzivanje zdravstvenega sistema na zdravstvene potrebe ljudi.

Zdravje in zdravstvene kondicije še ni mogoče neposredno kvantitativno meriti, zato so v zdravstveni praksi uporabljani posredni kazalniki: integriteta organizma, njegova funkcionalnost in sposobnost prilagajanja ter subjektivno doživljanje zdravja. Lahko pa se zdravstvena kondicija posamezne populacije ocenjuje s pomočjo kazalcev zdravstvene statistike. Pri ocenjevanju zdravstvenega stanja prebivalstva se raziskuje med drugim tudi rodnost, obolevnost, invalidnost, umrljivost, povprečno pričakovano trajanje življenja, kulturna kondicija, ekonomsko stanje …

https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Zdravje

Hierarhija potreb po Maslowu

Hierarhija potreb po Maslowu je psihološka teorija, ki jo je leta 1943 predlagal Abraham Maslow v članku A Theory of Human Motivation (Teorija človeške motivacije), ki ga je objavil v Psychological Review.[1]

Maslow je potrebe razdelil na osnovne oz. nižje (tj. tiste, ki so pomembne predvsem za človekovo preživetje) in višje (potrebe po osebnostni rasti). Glede na njihovo pomembnost, jih je razvrstil v tako imenovano hierarhijo potreb.

Potrebe si od najnižje do najvišje sledijo v naslednjem vrstnem redu:

  1. fiziološke potrebe (potrebe po hrani, vodi, kisiku, počitku, spolnosti, gibanju itd.)
  2. potrebe po varnosti (potreba po psihični, socialni varnosti itd.)
  3. potrebe po pripadanju in ljubezni (izražanje naklonjenosti, sprejemanje in izražanje ljubezni, zaupanje v druge itd.)
  4. potrebe po ugledu, spoštovanju (da bi bili od drugih deležni pozornosti, spoštovanja, pomembnosti, slave itd.)
  5. kognitivne potrebe (potrebe po znanju, razumevanju,raziskovanju, radovednosti itd.)
  6. estetske potrebe (potrebe po lepoti, simetriji, umetnosti)
  7. samoaktualizacija (potrebe po uresničitvi potencialov – človek naj bi postal to, kar lahko postane)
  8. transcendenca

Potrebe na nižji ravni morajo biti praviloma zadovoljene, preden začutimo potrebe na naslednji, višji stopnji. To pomeni, da dokler ne zadovoljimo fiziološke potrebe, ne čutimo nobenih drugih potreb. Šele ko fiziološko potrebo zadovoljimo, postane potreba na višji ravni pomembna (tj. potreba po varnosti). Ko so večinoma zadovoljene tudi te potrebe, se pojavijo potrebe na naslednji, višji stopnji v piramidi.

Osnovne potrebe usmerjajo naše vedenje, saj so dejavne samo tako dolgo, dokler ne zadovoljimo potrebe. S tem, ko jo zadovoljimo, se motiviranost za zadovoljitev te potrebe konča. Na ta način zadovoljimo predvsem fiziološke potrebe.

Šele ko so zadovoljene fiziološke potrebe, se lahko uresničujejo psihološke. Ko posameznik napreduje po piramidi potreb, se prioriteta potreb prilagaja glede na trenutni nivo potreb. V primeru, da kasneje katera od potreb na nižjem nivoju ni zadovoljena, se tako posameznik začasno osredotoči na nezadovoljeno potrebo in le-tej določi prioriteto. Pri tem ne pade na nižji nivo potreb.

https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Hierarhija_potreb_po_Maslowu

Slovenščina

slovanski jezik

Slovenščina [slovénščina] / [sloˈʋenʃtʃina] je združeni naziv za uradni knjižni jezik Slovencev in skupno ime za narečja in govore, ki jih govorijo ali so jih nekoč govorili Slovenci. Govori ga okoli 2,5 (dva in pol) milijona govorcev po svetu, od katerih jih večina živi v Sloveniji. Glede na število govorcev ima razmeroma veliko narečij. Slovenščina je zahodni južnoslovanski jezik in eden redkih indoevropskih jezikov, ki je ohranil dvojino. Za zapisovanje slovenskega jezika se danes uporablja gajica, pisava imenovana po Ljudevitu Gaju, ki jo je priredil po češkem črkopisu. Slovenska gajica se imenuje slovenica. Pišemo jo od marčne revolucije 1848. Do takrat smo uporabljali bohoričico.

Slovenščina je državni jezik v Sloveniji in uradni jezik Republike Slovenije, kot je zapisano v 11. členu Ustave Republike Slovenije.

https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1%C4%8Dina


2022-02-22 22:22 stArt 1, 2, 3, 4, napredek; 2, 22, 222, 2222 … simetrija; 22.❤2.2❤22

1. Intelektualni razvoj. 2. Duhovni razvoj. Sprostitev, najboljše meditacije, afirmacije, dobri nameni, samosugestije, glasbena terapija.

YouTube kanal – Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

Facebook:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

127 afirmacij moči, 432 Hz. Poslušajte vsak dan. Vsak dan več čarovnije.

“0. Plavam vse globlje.

1. Moje misli vplivajo na to, kar je bilo in kaj bo.
2. Sem.
3. Sem in čutim moč, ki izvira iz te besede.
4. Sem tukaj in zdaj.
5. Sem del vesolja.
6. Jaz sem duša v telesu in telo v duši.
7. Sem kombinacija energije in materije.
8. Tukaj nisem po naključju.
9. Tukaj sem z razlogom.
10. Jaz sem modrost svojih izkušenj.
11. Sem potencial svojih občutkov in misli.
12. Jaz sem rezultat svojih izbir.
13. Jaz sem popolnost v svoji nepopolnosti.
14. Sama sem vrednota.
15. Tukaj sem in še vedno sem.
16. Sem tudi takrat, ko nimam ničesar.
17. Sem tudi, ko nihče ni pozoren name.
18. Jaz sem luč v temi.
19. Jaz sem dih v tišini.
20. Jaz sem kreator svojega življenja.
21. Sem in to čutim v srcu.
22. Sem, ker si ti.
23. Ti si, ker sem jaz.
24. Plavam dlje in globlje.
25. Moje misli vplivajo na to, kar je bilo in kaj bo.
26. Živ sem.
27. Živ sem in čutim moč, ki izvira iz te besede.
28. Živim, ker vem, da se to življenje zgodi meni.
29. Živ sem in to je največje darilo.
30. Živa sem in zahvaljujoč temu lahko izkusim ljubezen.
31. Živ sem in zato se lahko učim iz svojih napak.
32. Živ sem in vsak dan lahko začnem znova.
33. Živ sem in imam pravico, da se ustavim v tem življenju.
34. Živim za pridobivanje novih izkušenj.
35. Živim, da se razvijam in spoznavam sebe.
36. Živim, da dajem zgled.
37. Živim, da bi doživel veselje in hvaležnost.
38. Živim tako, da grem skozi to življenje s pogumom in radovednostjo.
39. Živim in čutim to v srcu.
40. To je moje življenje in moj čas.
41. To je moja pot in moja pustolovščina.
42. Živim, ker je življenje vredno življenja.
43. Plavam dlje in globlje.
44. Moje misli vplivajo na to, kar je bilo in kaj bo.
45. Sprejemam.
46. Sprejemam in čutim moč te besede.
47. Sprejemam, da spremenim trpljenje v razumevanje.
48. Sprejemam realnost takšno, kot je.
49. Sprejemam se takšnega, kot sem.
50. Sprejemam svoje luči in sence.
51. Sprejemam se tam, kjer sem.
52. Sprejemam, kar se je zgodilo in se mi dogaja.
53. Sprejemam lastne napake in neuspehe.
54. Sprejemam ljudi in njihovo raznolikost.
55. Sprejemam kompleksnost življenja
56. Sprejemam svojo jezo in nemoč.
57. Sprejemam svojo preteklost.
58. Sprejmem in čutim v srcu.
59. Sprejemam, da ni vse tako, kot si želim, da bi bilo.
60. Ugovor zamenjam s sprejemom.
61. Ko sprejmem, se moje telo sprosti in pozdravi.
62. Sprejemanje objame sebe in svet.
63. Plavam dlje in globlje.
64. Moje misli vplivajo na to, kar je bilo in kaj bo.
65. Odpuščam.
66. Odpuščam in čutim moč te besede.
67. Odpuščam, da opustim breme.
68. Odpuščam si napake.
69. Odpuščam svetu krivice.
70. Odpustim si, da včasih ne uspem.
71. Odpuščam tistim, zaradi katerih trpim.
72. Odpuščam in imam sočutje.
73. Ko odpustim, postane moje telo lahkotno in moje srce svobodno.
74. Sebe in svet objemam z odpuščanjem in sočutjem.
75. Plavam dlje in globlje.
76. Moje misli vplivajo na to, kar je bilo in kaj bo.
77. Imam pravico biti sam.
78. Imam pravico reči “ne”
79. Imam sposobnost reči: “Želim”
80. Nebo imam nad glavo.
81. Pod nogami imam tla.
82. Okoli me je narava.
83. Imam sebe.
84. Imam srce, ki bije.
85. V sebi in okoli sebe imam ljubezen.
86. Zavedam se, kaj je pomembno.
87. Imam dih, ki mi daje življenje.
88. Imam življenje, ki je potovanje.
89. Imam dovolj, da čutim veselje.
90. Dovolj imam, da se počutim hvaležen.
91. Ko čutim, da imam toliko, se moje telo utrdi in srce mi je pomirjeno.
92. Plavam dlje in globlje.
93. Moje misli vplivajo na to, kar je bilo in kaj bo.
94. Dovolim si izpustiti tisto, kar mi ne služi.
95. Dovoliti si, da izkusim, kar potrebujem.
96. Dovolim si začutiti luč v sebi.
97. Dovolim si biti sam.
98. Dovolim si počitek.
99. Svoji intuiciji dovolim, da me podpira.
100. Pustim, da mi preteklost poda modrost izkušenj.
101. Dovolim, da me prihodnost vodi k najboljšemu.
102. Dovolim, da je moje tukaj in zdaj trenutek moči.
103. Ko se prepustim pomembnemu, mi telo da krila in moje srce ritmično bije.
104. Plavam dlje in globlje.
105. Moje misli vplivajo na to, kar je bilo in kaj bo.
106. Odpiram.
107. Odprem se in čutim moč, ki priteka iz te besede.
108. Odprt sem za ljubezen.
109. Odprt sem za dobro.
110. Odpiram se neznanemu.
111. Odprt sem za svoje potenciale.
112. Odprt sem za ljudi.
113. Odpiram se samemu sebi.
114. Odprt sem za vse, kar prinese nov dan.
115. Odprt sem za priložnosti in spoznanja iz težkih izkušenj.
116. Odprt sem za obilje in obilje.
117. Odprt sem za spremembe.
118. Ko odprem svoj um, se moje telo počuti močno in moje srce se počuti pogumno.
119. Plavam dlje in globlje.
120. Moje misli vplivajo na to, kar je bilo in kaj bo.
121. Uravnovešam energijo v sebi in vseh energetskih centrih.
122. Uravnotežim korensko čakro, da se počutim varno.
123. Uravnotežim sakralno čakro, da izkusim nežnost.
124. Uravnovešam svojo čakro solarnega pleksusa, da čutim posredovanje.
125. Svojo srčno čakro uravnovešam z ljubeznijo.
126. Uravnotežim svojo grleno čakro, da živim svojo resnico.
127. Uravnotežim čakro tretjega očesa, da se zavedam.
128. Odprem kronsko čakro, da se povežem s svojim višjim jazom.
129. Ko uravnotežim svojo energijo, se moje telo pozdravi in ​​moje srce je napolnjeno z ljubeznijo.
130. Plavam dlje in globlje.
131. Moje misli vplivajo na to, kar je bilo in kaj bo.
132. Diham in čutim, kako moč priteka iz tega.
133. Svobodno diham.
134. Diham, ker živim.
135. Diham, da bi si dal življenje.
136. Diham ljubezen.
137. Diham sočutje.
138. Dobro diham.
139. Diham izpolnitev.
140. Diham enakomerno in globoko.
141. Zavestno diham.
142. Z drevesi diham.
143. Vdihnem tako, da izpustim tisto, kar mi ne služi.
144. Diham tako, da raztopim svoje misli.
145. Diham, ko se združujem s sedanjim trenutkom.
146. Diham in čutim, da vse deluje zame.

Ko spoznate in začutite, kako lahko vaše misli in občutki vplivajo na vas in vaše življenje, naj vas vsak dan vodijo najboljši nameni, naj vaše srce postane vaš kompas. Ubuntu “.

Besedilo in izvedba meditacije: Klaudia Pingot

Glasba: Mariusz Maciej Drozdowski

14 x podvojeno:
“Plavam vse globlje”.
“Moje misli vplivajo na to, kar je bilo in kaj bo”.

146–14 = 132

“Sem”.
“Živim”.
“Sprejemam”.
“Oprostim”.
“Odpiram”.

To so pomembnejše afirmacije, ker so tudi podvojene: “[…] in čutim moč, ki teče iz te besede”.

132-5 = 127

Več … “Diham […]”.

Izdaja 25.12.2021 – Opazil sem in dodal izpuščeno trditev: “0. Plavam vse globlje”. Najdemo ga tudi med 107 afirmacijami. Imamo skupaj 234 lepih afirmacij.

Izdaja 26. 12. 2021 – V Googlovih prevodih z dne 24. 12. 2021 sem zamenjal: “2 6. Živ sem”. do “26. Živ”.

432 Hz najboljša meditacija za začetek dneva. Hvaležnost, moč namere in vibracije.

Poslušajte 107 afirmacij na dan. Pritegnite ljubezen, obilje in gradite samozavest.

“5. Spustim napetost v celem telesu. Telo prepusti napetost.
4. Osvobodim svoj um misli. Um je osvobojen misli.
3. Dovolim sebe, da prepustim nadzor.
2. Združim se s sedanjim trenutkom.
1. Predam se svojemu višjemu “jazu”, modrosti svojega srca in moči svojega uma.

6. Plavam dlje in globlje.
7. Dovolim si začutiti energijo, ki me polni in obdaja.
8. Moj dih postane energija.
9. Energija je toplina, ki jo čutim v prsih.
10. Moje misli so energija.
11. Moje misli postanejo kot metulji, ki letijo naokoli.
12. Dajejo mi veselje in olajšanje.
13. Olajšanje napolni moje telo in vsa realnost okoli mene se ziblje kot mirni valovi oceana.
14. Odpiram svoje srce življenju, odpiram svoje srce sebi.
15. Odpiram svoje srce za dobro in lepoto.
16. Dovolim, da lepota in dobrota tečeta k meni.
17. Čutim jih kot energijo.
18. Predam se tistemu, kar pride, in verjamem, da mi bo to, kar pride, služilo.
19. Živim ta trenutek – zdaj.
20. Pustim, kar mi ne služi.
21. Vem, da me vsaka izkušnja gradi in obogati mojo zgodbo.
22. Osvobajam se jeze, krivde in strahu.
23. Opustil sem ljubosumje in obžalovanje.
24. Z vsakim zavestnim vdihom sem spustil tisto, kar je bilo breme.
25. Odvržem nepotrebno breme misli in čustev.
26. Moje misli sprostijo napetost in moja glava je lahkotna in prijetna.
27. Nobeno čustvo me ne drži več.
28. Čutim svobodo.
29. Čutim neomejeno veselje, ko gledam drevesa in obzorja.
30. Počutim se sveže, ko se zavem zraka, ki obdaja moje telo.
31. Počutim se v harmoniji, ko zavestno in redno diham.
32. Vsak trenutek je pomemben v mojem življenju.
33. Hvaležen sem, da sem tukaj in da sem to, kar sem.
34. V meni je neomejena moč, da ustvarjam sebe in svojo zgodovino.
35. Izbiram pametno in moj najboljši svetovalec je mir.
36. Danes se popolnoma odpiram ljubezni, obilju in zdravi samozavesti.
37. Naj začutim.
38. Odprt sem za ljubezen.
39. Ljubezen je energija, ki jo vabim in z njo resoniram.
40. V svoje srce vnašam zavedanje in s srcem sprejemam svet.
41. Čutim, kako dobro je gledati na življenje s srcem.
42. Svojemu srcu dovolim, da napolni ljubezen celotnega vesolja.
43. Čutim, da ljubezen napolnjuje moje srce, telo, um in ves prostor okoli mene.
44. Ljubezen me obdaja.
45. Postanem ljubezen.
46. Vsaka celica v mojem telesu vibrira s frekvenco ljubezni.
47. Kjer koli sem, dajem in privlačim ljubezen.
48. Zaslužim si brezpogojno ljubezen.
49. Lahko ljubim brezpogojno – tudi sebe.
50. Izpuščam obžalovanje in pričakovanje.
51. Osredotočen sem na bližino in zaupanje.
52. Lahko zaupam in hkrati lahko postavljam omejitve.
53. Lahko si dam polno ljubezen in si hkrati nikoli ne dovolim biti prizadet.
54. Osvobajam se strahu pred škodo, ker bo ljubezen, ki jo imam v sebi, premagala vsak strah.
55. Ničesar se več ne bojim, saj vem, koliko moči je v meni.
56. Zadovoljen sem s tem, kar je.
57. Z vso močjo želim obstajati z ljubeznijo v srcu.
58. Tako bom od danes naprej obstajal z vso močjo, z ljubeznijo v srcu.
59. Moj namen je vsak dan čutiti ljubezen – za življenje, sebe in druge.
60. Moj namen je biti z osebo, ki me je vredna in ki sem je vreden.
61. Ljubezen je mogočna sila, ki si jo zaslužim in postanem.

62. Odpiram se obilju.
63. Obilje je energija, ki jo vabim in s katero resoniram.
64. Opustil sem strah pred denarjem in ugotovil, da sem varen.
65. Pripravljen sem dajati in vzeti, ker vem, da je bogastvo gibanje in tok. 66. Čutim ogromno vrednost svojega obstoja in moj obstoj je vreden vsega denarja.
67. V sebi imam veliko talentov in moje sposobnosti lahko služijo drugim.
68. Odprt sem za neznano in se hkrati počutim varnega.
69. Opustim negativna prepričanja o sebi in denarju.
70. Vse materialne dobrine so energija, ki jo lahko črpam iz neomejenega vira.
71. Zaslužim si obilje in obilje, ki mi služi in mi omogoča, da naredim več dobrega tudi za druge.
72. Denar in materialne dobrine so energija, prav tako ljubezen in hvaležnost.
73. Če se odprem bogastvu, lahko še vedno živim v skladu s svojimi vrednotami.
74. Moj namen je obilje v mojem življenju.
75. Moj namen je vsak dan občutiti polni pretok energije.

76. Odprem se, da začutim svojo polno vrednost.
77. Vrednost mojega obstoja je nedvomna.
78. Objamem svojega notranjega otroka, ki si zasluži ljubezen in dobroto.
79. Pošiljam ljubezen na dan svojega rojstva.
80. Moj obstoj je svetloba, božanska vibracija ljubezni in stvarstva.
81. Dovolim si opustiti vse omejujoče in slabe misli o sebi, ker niso moje.
82. Napolnjen sem z občutkom, da sem eno s svetom in eno s svetlobo.
83. Vem, da je v meni notranja modrost, ki pride do izraza, ko se počutim v miru.
84. Čutim, da mi je vesolje naklonjeno in mi služi.
85. Imam pravico do sreče in veselja, zato izberem veselje in srečo.
86. Lahko sem dober do sebe.
87. Lahko odpuščam sebi.
88. Odpustim si, kar si moram odpustiti.
89. Drugim odpuščam tisto, kar moram odpustiti drugim, ker želim iti skozi življenje z občutkom lahkotnosti in ponižnosti.
90. Razumem se.
91. Pošiljam ljubezen in hvaležnost vsemu svojemu obstoju – svoji preteklosti in prihodnosti, pred rojstvom in po smrti.
92. Predvidevam, da bo moja zavest, duša, moj višji »jaz« vodila moje življenje na pravi način, ko bom zaupal svoji neomejeni vrednosti, ko bom začutil luč v sebi.
93. Danes postajam eno z vesoljem.
94. Predajam se višjemu “jazu”, ki me bo modro vodil skozi življenje in naslednji dan.
95. Zavedam se, da moje misli vodijo moje življenje, zato naj moje misli postanejo dobre in ugodne – zdaj in za vedno.
96. Osredotočam se na to, kar je pomembno in kaj je dobro.
97. Svojo prihodnost ustvarjam s svojo domišljijo in vizijo.
98. Naj moje življenje navdihuje druge
99. Dovolim si, da me pritegnejo najboljše.
100. Moj namen je, da me kar najbolje pritegne.
101. Zato se predajam vsem lepim stvarem, ki mi pridejo na pot, in zaupam neznanemu.
102. Povezujem se z neomejenim onkraj časa in prostora.
103. Povezujem se z božansko energijo, s svetlobo, s kvantom – poljem neomejenih možnosti.
104. Vzamem si čas, da vse te besede, občutki in vibracije vstopijo v moj um, telo, srce in življenjski prostor.
105. Vzamem si čas, da to začutim.
106. Misli in besede izginejo – ostaneta samo energija in glasba.
107. Potopim se vanje.

Ko spoznate in začutite, kako lahko vaše misli in občutki vplivajo na vas in vaše življenje, naj vas vsak dan vodijo vaši najboljši nameni.
Naj vas čustva in dogodki ne vržejo s prave poti.
Naj vas srce postani Tvoj kompas.
Sem, ker si ti.
Vedno in do konca bom s teboj, če želiš.

Vsak dan poslušajte 107 afirmacij. Pritegnite ljubezen, obilje in zgradite samozavest.

Meditacija traja 35 minut. Vsak dan, ko greste spat ali se zbudite, vaši možgani delujejo v frekvencah theta valov. Theta so valovi tako imenovanega “programiranja uma”. Metaforično – vaš um v tem stanju je kot magnetofon, ki snema tisto, kar teče v vašo podzavest. Na ta način v sebi prebudiš najboljše. Poslušajte ta posnetek vsak dan, da odklenete svoj potencial za ljubezen, obilje, mir, ustvarjalnost in samospoštovanje. Prvi del meditacije je, da svoj um spravite v globoko stanje sproščenosti, nato pa boste slišali afirmacije o izpolnitvi, opuščanju nepotrebnega, ljubezni, obilju in samospoštovanju. “
Klaudia Pingot

12R.tv / DE?? EN?? ES?? FR?? IT?? NL?? PL?? PT?? SE??

AL?? AZ?? BA?? BD?? BG?? BY?? CN?? CZ?? DK?? EE?? EG?? FI?? GE?? GR?? HK?? HR?? HU?? ID?? IE?? IL?? IN?? IR?? IS?? JP?? KE?? KR?? KZ?? LT?? LV?? MK?? MT?? MM?? MY?? NO?? PH?? PK?? RO?? RS?? RU?? SA??SI?? SK?? TH?? TR?? TW?? TZ?? UA?? VN??

Več: https://12r.tv/klaudia/