NO

? Glede, lykke, helse: 1. Indre fred. 2. Å få tilfredsstillelse av å hjelpe og være en støtte for Andre. Relasjoner. 12R.tv❌✅ Jeg ønsker Deg, Meg selv og Andre at hver av Oss på slutten av neste år kunne si: “2022 var det beste året i mitt liv ??”. Marcin Ellwart

Lykke

følelse, medgang eller skjebne

Lykke er en dyp glede eller følelsen av dette. Lykkebegrepet er brukt innen filosofi, religion og psykologi, men definisjonene, innholdet og forståelsen av fenomenet varierer. Ordet lykke kan også bety flaks, medgang eller heldig skjebne.

FNs «Indeks for menneskelig utvikling» brukes på samme måte som bruttonasjonalprodukt for å måle velstand og velferd i ulike land. Disse indikatorene kan også tolkes som et uttrykk for å måle lykke. Lykke vil i denne sammenhengen være avhengig av helse, trygghet, opplevd egenverd, familietilknytning, graden av skjevfordeling i et samfunn og en rekke andre faktorer.

Opplevelsen av velvære og ytre og indre harmoni kan knyttes til mange følelser og fenomener i livet. Lykke kan knyttes til følelser som forelskelse, lyst og kjærlighet, tilhørighet og identitet, anerkjennelse, bekreftelse, trygghet, takknemlighet og mestring. Opplevelse av meningsfullhet, særlig i forbindelse med livssyn og religiøs tro, kan også gi en følelse av en lykke. Det samme gjelder fysisk nytelse og velvære, ro og sjelefred uten bekymringer. Også musikk, kunst og kultur kan gi lykkeopplevelser. Følelsen kan komme i korte, intense glimt eller oppleves mer som en varig og stabil psykisk tilstand.

Lykkeopplevelsen har stor betydning innen medisin og samfunnsvitenskapene. Lykkelige mennesker er blant annet friskere enn misfornøyde og ulykkelige, og følelsen påvirker helsetilstanden og atferden både hos enkeltmennesker og hele samfunnet. Faktorer som trygghet og likeverd, men også muligheter for personlig utfoldelse og tilfredsstillelse, er derfor viktige for et velfungerende samfunn.

En opplevelse av velvære, glede og ro kan også oppnås gjennom bruk av kjemiske rusmidler. En slik lykkefølelse er imidlertid forbigående og kan ha negative sosiale, psykologiske og økonomiske bivirkninger.

Wikipedia.org:

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Lykke

Helse

Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie. Medisinsk kan helse defineres som organismens evne til å effektivt svare på stressfaktorer og effektivt restituere og vedlikeholde en likevektsbalanse,[1] eller som «evna til å leve med krava til kvardagen».[2]

Skade- og sykdomsforebyggelse er viktig for et godt liv og god helse. En form for forebygging er gode vaner, som oftest blir utført automatisk uten at personen er spesielt oppmerksom på det. Eksempler på gode helsevaner er å bruke bilbelte, spise regelmessig og mosjonere litt hver dag.

Den biomedisinske definisjonen av helse er fravær av sykdom.[3] Definisjonen har blant annet blitt kritisert for å være for snever og for å ha for mye fokus på fysiske funksjoner. Som en reaksjon mot denne lagde Verdens helseorganisasjon (WHO) i 1948 denne definisjonen av helse: en tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyter. Innvendinger mot denne er at den har gjort sykdomsbegrepet vanskelig å avgrense, og at den er et eksempel på et uoppnåelig ideal.[4] I 1970 lanserte WHO en ny definisjon av helse, som evnen til å kunne leve et økonomisk og sosialt produktivt liv. Denne definisjonen har ikke fått gjennomslag.[5]

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Helse

Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide er den mest kjente teorien blant behovsteoriene, utviklet av den russisk-amerikanske psykologen Abraham Maslow i 1943. Den søker å finne frem til grunnleggende behov som kan forklare vår atferd og motivasjon.

Hans påstand er at behovene må oppfylles nedenifra i pyramiden. Maslow oppfattet de tre nederste nivåene som såkalte mangelbehov som oppstår når organismen mangler noe. Disse manglene eller behov virker som drivkrefter for prosesser som foregår inntil behovet er dekket. Disse behov kalles også for homøostatiske ettersom de oppstår når personens homøostase/likevekt er forstyrret, og forsvinner når likevekten er gjenopprettet. De to øverste nivåene anså Maslow for å være fylt med vekstbehov. Mangelbehovene kan mettes og på den måte står de i motsetning til de to øverste behovsplan som ikke kan mettes. Mangelbehovene er normalt de sterkeste og det betyr at behovene for selvhevdelse og for selvrealisering trår i bakgrunnen hvis ett eller flere av mangelbehovene ikke er dekket. Derimot er det første trinnet i vekstprosessen å utvikle god selvrespekt og få anerkjennelse fra andre. Prestisje og suksess er sentrale behov i vekstmotivene.

Fysiologiske behov

Det nederste nivået i behovspyramiden er de viktigste behovene som vann, mat og husly, men også behov for søvn, fysisk bevegelse og eliminasjon (at kroppen kvitter seg med avfallsstoffer). Det er kort og godt behovet for opprettholdelse og forsvaret av det fysiske legemet. Først når disse behovene er dekket melder behovene på det neste planet seg. Hvis man er svært sulten eller tørst tenker man ikke på noe annet, og man er heller ikke motivert for å få tilfredsstilt andre behov.

Trygghet

Det neste nivå rommer de sikkerhetsmessige og følelsesmessige nødvendigheter som sikkerhet, opplevelse av trygghet, beskyttelse, stabilitet og orden. Først når behovene på første og andre plan er tilfredsstilt kan man interessere seg for de på neste plan.

Sosiale behov

Her finner man de sosiale behov for fellesskap, kjærlighet, vennskap, for å kunne høre til eller ha et forhold til enkeltpersoner eller grupper. Det er også spørsmålet om å føle seg akseptert av både sine nære omgivelser, familie, naboer og arbeidskolleger, men også som borger i samfunnet. Og som individ i sin egen spirituelle eksistens.

Respekt og anseelse

På dette nivået dreier behovene for aktelse, selvrespekt, selvtillit, anerkjennelse, status og verdighet. Disse behovene blir først påtrengende når behovene på de tre lavere nivåene er tilfredsstilt. Dette nivået har stor betydning for næringslivet. Å gi arbeidere anerkjennelse for sitt arbeid, særlig når det er utenfor sine formelle plikter, er enkel, men svært effektiv psykologi.

Behov for selvrealisering

På det øverste nivået har man krefter til å få dekket behovene for å virkeliggjøre sine mål, å realisere medfødte eller senere ervervede evner, å oppnå opplevelser som kjennes som høydepunkter eller åpenbaringer. De som har fått dekket behovene på de fire forgående nivåer er mennesker med skapende arbeid som søker utfordringer og har trang for å utvikle og bruke sine evner.

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Maslows_behovspyramide

Norsk

nordisk språk

Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90 % av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer). Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten. Norsk, svensk og dansk utgjør sammen de fastlandsnordiske språkene, et kontinuum av mer eller mindre innbyrdes forståelige dialekter i Skandinavia. Norsk kan føres tilbake til de vestnordiske dialektene av norrønt, som også islandsk og færøysk har utgått fra, men avstanden til disse øynordiske språkene er i dag langt større enn avstanden til de østnordiske språkene dansk og svensk. Det er vanskelig å avgrense norsk mot svensk og dansk etter rent språklige kriterier; i praksis kan moderne norsk sies å være de skandinaviske dialekter og standardspråk som har geografisk tilknytning til Norge.

Norsk rettskrivning ble fra senmiddelalderen delvis erstattet av dansk skriftspråk. Sent på 1800-tallet oppstod landsmål, senere nynorsk, som et alternativt skriftspråk basert på flere norske dialekter. Dette gav støtet til den norske språkstriden, en langvarig strid mellom tilhengere av de ulike målformene og rettskrivningene. Rundt 85–90 prosent bruker i dag bokmål som sitt viktigste skriftspråk, mens resten bruker nynorsk. I 2019 hadde 87 % av elevene i grunnskolen bokmål som målform.

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Norsk


2022-02-22 22:22 stArt 1, 2, 3, 4, Progress; 2, 22, 222, 2222 … symmetri; 22.❤2.2❤22

1. Intellektuell utvikling. 2. Åndelig utvikling. Avslapping, de beste meditasjonene, bekreftelser, gode intensjoner, selvforslag, musikkterapi.

YouTube-kanal – Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

Facebook:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

127 kraftbekreftelser, 432 Hz. Lytt hver dag. Mer magi hver dag.

“0. Jeg svømmer lenger og dypere.

1. Tankene mine påvirker hva som var og hva som kommer til å bli.
2. Jeg er.
3. Jeg er og jeg kjenner kraften som strømmer fra dette ordet.
4. Jeg er her og nå.
5. Jeg er en del av universet.
6. Jeg er sjel i kropp og kropp i sjel.
7. Jeg er en kombinasjon av energi og materie.
8. Jeg er her ikke ved et uhell.
9. Jeg er her av en grunn.
10. Jeg er visdommen i mine erfaringer.
11. Jeg er potensialet til mine følelser og tanker.
12. Jeg er resultatet av mine valg.
13. Jeg er perfeksjon i min ufullkommenhet.
14. Jeg er en verdi i meg selv.
15. Jeg er her og jeg er fortsatt.
16. Jeg er selv når jeg ikke har noe.
17. Jeg er selv når ingen tar hensyn til meg.
18. Jeg er lyset i mørket.
19. Jeg er pusten i stillhet.
20. Jeg er skaperen av livet mitt.
21. Jeg er det, og jeg kjenner det i hjertet mitt.
22. Jeg er fordi du er.
23. Du er fordi jeg er det.
24. Jeg svømmer lenger og dypere.
25. Tankene mine påvirker hva som var og hva som kommer til å bli.
26. Jeg er i live.
27. Jeg er i live og jeg kjenner kraften strømme fra dette ordet.
28. Jeg lever fordi jeg vet at dette livet skjer med meg.
29. Jeg er i live, og dette er den største gaven.
30. Jeg er i live og takket være dette kan jeg oppleve kjærlighet.
31. Jeg lever og derfor kan jeg lære av mine feil.
32. Jeg er i live og kan starte på nytt hver dag.
33. Jeg er i live og jeg har rett til å stoppe i dette livet.
34. Jeg lever for å få nye erfaringer.
35. Jeg lever for å utvikle meg og bli kjent med meg selv.
36. Jeg lever for å gå foran med et godt eksempel.
37. Jeg lever for å oppleve glede og takknemlighet.
38. Jeg lever av å gå gjennom dette livet med mot og nysgjerrighet.
39. Jeg lever og føler det i hjertet mitt.
40. Dette er mitt liv og min tid.
41. Dette er min vei og mitt eventyr.
42. Jeg lever fordi livet er verdt å leve.
43. Jeg svømmer lenger og dypere.
44. Tankene mine påvirker hva som var og hva som kommer til å bli.
45. Jeg godtar.
46. Jeg aksepterer og føler kraften i dette ordet.
47. Jeg aksepterer å gjøre lidelse til forståelse.
48. Jeg aksepterer virkeligheten slik den er.
49. Jeg aksepterer meg selv for den jeg er.
50. Jeg aksepterer mine lys og skygger.
51. Jeg aksepterer meg selv der jeg er.
52. Jeg aksepterer det som skjedde og som skjer med meg.
53. Jeg aksepterer mine egne feil og feil.
54. Jeg aksepterer mennesker og deres mangfold.
55. Jeg aksepterer livets kompleksitet
56. Jeg aksepterer mitt sinne og hjelpeløshet.
57. Jeg aksepterer fortiden min.
58. Jeg aksepterer det og kjenner det i hjertet mitt.
59. Jeg aksepterer at ikke alt er som jeg vil ha det.
60. Jeg erstatter innsigelsen med aksept.
61. Når jeg aksepterer, slapper kroppen min av og helbreder.
62. Aksept omfavner meg selv og verden.
63. Jeg svømmer lenger og dypere.
64. Tankene mine påvirker hva som var og hva som kommer til å bli.
65. Jeg tilgir.
66. Jeg tilgir og føler kraften i det ordet.
67. Jeg tilgir å gi slipp på byrden.
68. Jeg tilgir meg selv for feil.
69. Jeg tilgir verdens urettferdighet.
70. Jeg tilgir meg selv for å feile noen ganger.
71. Jeg tilgir dem som får meg til å lide.
72. Jeg tilgir og har medfølelse.
73. Når jeg tilgir blir kroppen min lett og hjertet mitt fritt.
74. Jeg omfavner meg selv og verden med tilgivelse og medfølelse.
75. Jeg svømmer lenger og dypere.
76. Tankene mine påvirker hva som var og hva som kommer til å bli.
77. Jeg har rett til å være meg selv.
78. Jeg har rett til å si “nei”
79. Jeg har evnen til å si «jeg vil»
80. Jeg har himmelen over hodet.
81. Jeg har bakken under føttene.
82. Jeg har naturen rundt meg.
83. Jeg har meg selv.
84. Jeg har et hjerte som slår.
85. Jeg har kjærlighet i og rundt meg.
86. Jeg er klar over hva som er viktig.
87. Jeg har pusten som gir meg liv.
88. Jeg har et liv som er en reise.
89. Jeg har nok til å føle glede.
90. Jeg har nok til å føle meg takknemlig.
91. Når jeg føler at jeg har så mye, stivner kroppen og hjertet mitt er rolig.
92. Jeg svømmer lenger og dypere.
93. Mine tanker påvirker hva som var og hva som kommer til å bli.
94. Jeg tillater meg selv å gi slipp på det som ikke tjener meg.
95. Tillater meg selv å oppleve det jeg trenger.
96. Jeg tillater meg selv å føle lyset i meg selv.
97. Jeg tillater meg selv å være meg selv.
98. Jeg tillater meg selv å hvile.
99. Jeg lar intuisjonen min støtte meg.
100. Jeg lar min fortid gi meg erfaringens visdom.
101. Jeg lar fremtiden lede meg til det beste.
102. Jeg lar mitt her og nå være et øyeblikk av makt.
103. Når jeg hengir meg til det som er viktig, gir kroppen meg vinger og hjertet slår rytmisk.
104. Jeg svømmer lenger og dypere.
105. Tankene mine påvirker hva som var og hva som kommer til å bli.
106. Jeg åpner.
107. Jeg åpner meg og kjenner kraften strømme fra dette ordet.
108. Jeg er åpen for kjærlighet.
109. Jeg er åpen for godt.
110. Jeg åpner for det ukjente.
111. Jeg er åpen for mine potensialer.
112. Jeg er åpen for folk.
113. Jeg åpner meg for meg selv.
114. Jeg er åpen for alt den nye dagen bringer.
115. Jeg er åpen for muligheter og lærdom fra vanskelige opplevelser.
116. Jeg er åpen for overflod og overflod.
117. Jeg er åpen for endring.
118. Når jeg åpner sinnet mitt, føles kroppen min sterk og hjertet mitt føles modig.
119. Jeg svømmer lenger og dypere.
120. Tankene mine påvirker hva som var og hva som kommer til å bli.
121. Jeg balanserer energi i meg selv og alle energisentre.
122. Jeg balanserer rotchakraet for å føle meg trygg.
123. Jeg balanserer sakralchakraet for å oppleve ømhet.
124. Jeg balanserer solar plexus-chakraet mitt for å føle handlefrihet.
125. Jeg balanserer hjertechakraet mitt til kjærlighet.
126. Jeg balanserer halschakraet mitt for å leve sannheten min.
127. Jeg balanserer det tredje øyechakraet for å være oppmerksom.
128. Jeg åpner kronechakraet for å få kontakt med mitt høyere selv.
129. Når jeg balanserer energien min, helbreder kroppen min og hjertet mitt er fylt med kjærlighet.
130. Jeg svømmer lenger og dypere.
131. Mine tanker påvirker hva som var og hva som kommer til å bli.
132. Jeg puster og kjenner kraften strømme fra den.
133. Jeg puster fritt.
134. Jeg puster fordi jeg lever.
135. Jeg puster for å gi meg selv liv.
136. Jeg puster kjærlighet.
137. Jeg puster medfølelse.
138. Jeg puster godt.
139. Jeg puster tilfredsstillelse.
140. Jeg puster stødig og dypt.
141. Jeg puster bevisst.
142. Jeg puster med trærne.
143. Jeg puster inn og gir slipp på det som ikke tjener meg.
144. Jeg puster ved å løse opp tankene mine.
145. Jeg puster mens jeg forener meg med det nåværende øyeblikket.
146. Jeg puster og føler at alt fungerer for meg.

Når du vet og føler hvordan dine tanker og følelser kan påvirke deg selv og livet ditt, la de beste intensjonene lede deg hver dag, la hjertet ditt bli ditt kompass. Ubuntu “.

Meditasjonstekst og fremføring: Klaudia Pingot

Musikk: Mariusz Maciej Drozdowski

14 x doblet:
“Jeg svømmer lenger og dypere”.
“Mine tanker påvirker hva som var og hva som kommer til å bli”.

146-14 = 132

“Jeg er”.
“Jeg lever”.
“Jeg godtar”.
“Jeg tilgir”.
“Jeg åpner”.

Dette er viktigere bekreftelser fordi de også er doblet: “[…] og jeg føler kraften strømmer fra dette ordet”.

132-5 = 127

Mer … “Jeg puster […]”.

Utgave 25.12.2021 – Jeg la merke til og la til den utelatte bekreftelsen: “0. Jeg svømmer lenger og dypere”. Det finnes også blant 107 bekreftelser. Vi har totalt 234 vakre affirmasjoner.

Utgave 26.12.2021 – I Google-oversettelser av 24.12.2021 erstattet jeg: “2 6. Jeg er i live”. til “26. Alive”.

432 Hz den beste meditasjonen for å starte dagen. Takknemlighet, intensjonskraft og vibrasjon.

Lytt til 107 bekreftelser daglig. Tiltrekk deg kjærlighet, overflod og bygg opp selvtillit.

“5. Jeg slipper spenningen i hele kroppen. Kroppen slipper spenningen.
4. Jeg slipper tankene mine. Sinnet er frigjort fra tankene.
3. Jeg tillater meg selv for å gi slipp på kontrollen.
2. Jeg forener meg med i det nåværende øyeblikk.
1. Jeg overgir meg til mitt høyere “jeg”, visdommen i mitt hjerte og kraften i mitt sinn.

6. Jeg svømmer lenger og dypere.
7. Jeg tillater meg selv å føle energien som fyller meg og omgir meg.
8. Pusten min blir energi.
9. Energi er varmen jeg føler i brystet.
10. Tankene mine er energi.
11. Tankene mine blir som sommerfugler som flyr rundt.
12. De gir meg glede og lettelse.
13. Lettelse fyller kroppen min, og all virkelighet rundt meg svaier som havets rolige bølger.
14. Jeg åpner hjertet mitt for livet, jeg åpner hjertet mitt for meg selv.
15. Jeg åpner hjertet mitt for godt og skjønnhet.
16. Jeg lar skjønnhet og godhet strømme til meg.
17. Jeg føler dem som energi.
18. Jeg overgir meg til det som kommer, og stoler på at det som kommer vil tjene meg.
19. Jeg lever dette øyeblikket – nå.
20. Jeg gir slipp på det som ikke tjener meg.
21. Jeg vet at hver opplevelse bygger meg opp og beriker historien min.
22. Jeg frigjør meg fra sinne, skyld og frykt.
23. Jeg gir slipp på sjalusi og anger.
24. Med hvert bevisst pust slapp jeg det som var en byrde.
25. Jeg kaster av meg den unødvendige byrden av tanker og følelser.
26. Tankene mine slipper spenningen og hodet mitt føles lett og behagelig.
27. Ingen følelser holder meg lenger.
28. Jeg føler frihet.
29. Jeg føler uhemmet glede når jeg ser på trær og horisonter.
30. Jeg føler meg frisk når jeg er klar over luften som omgir kroppen min.
31. Jeg føler meg i harmoni når jeg puster bevisst og regelmessig.
32. Hvert øyeblikk er viktig i livet mitt.
33. Jeg føler meg takknemlig for å være her og være den jeg er.
34. Det er i meg ubegrenset kraft til å skape meg selv og min historie.
35. Jeg velger med omhu, og min beste rådgiver er fred.
36. I dag åpner jeg meg fullt ut for kjærlighet, overflod og sunn selvtillit.
37. La meg føle det.
38. Jeg er åpen for kjærlighet.
39. Kjærlighet er en energi som jeg inviterer og resonerer med.
40. Jeg bringer bevissthet inn i hjertet mitt og mottar verden med hjertet mitt.
41. Jeg føler hvor godt det er å se på livet med hjertet.
42. Jeg lar hjertet mitt fylle kjærligheten til hele universet.
43. Jeg kan føle kjærlighet fylle hjertet, kroppen, sinnet og hele rommet rundt meg.
44. Kjærlighet omgir meg.
45. Jeg blir kjærlighet.
46. Hver celle i kroppen min vibrerer med frekvensen av kjærlighet.
47. Uansett hvor jeg er, gir jeg og tiltrekker meg kjærlighet.
48. Jeg fortjener ubetinget kjærlighet.
49. Jeg kan elske betingelsesløst – også meg selv.
50. Jeg slipper anger og forventninger.
51. Jeg er fokusert på nærhet og tillit.
52. Jeg kan stole på og jeg kan sette grenser samtidig.
53. Jeg kan gi meg selv full kjærlighet og samtidig aldri tillate meg selv å bli såret.
54. Jeg slipper frykten for skade, fordi kjærligheten jeg har i meg vil overvinne all frykt.
55. Jeg er ikke redd for noe lenger, fordi jeg vet hvor mye kraft som ligger i meg.
56. Jeg er fornøyd med det som er.
57. Jeg ønsker å eksistere med all min styrke med kjærlighet i hjertet.
58. Så fra i dag av vil jeg eksistere med all min styrke, kjærlighet i hjertet.
59. Min intensjon er å føle kjærlighet hver dag – for livet, meg selv og andre.
60. Min intensjon er å være sammen med den personen som er meg verdig og som jeg er verdig.
61. Kjærlighet er den mektige kraften jeg fortjener og blir.

62. Jeg åpner meg for overflod.
63. Overflod er energien jeg inviterer og resonerer med.
64. Jeg gir slipp på frykten for penger, og finner meg trygg.
65. Jeg er klar til å gi og ta fordi jeg vet at rikdom er bevegelse og flyt. 66. Jeg føler den enorme verdien av min eksistens, og min eksistens er verdt alle pengene.
67. Jeg har mange talenter i meg, og ferdighetene mine kan tjene andre.
68. Jeg er åpen for det ukjente og samtidig kan jeg føle meg trygg.
69. Jeg gir slipp på negative oppfatninger om meg selv og penger.
70. Alle materielle goder er energi som jeg kan hente fra en ubegrenset kilde.
71. Jeg fortjener overflod og overflod som tjener meg og gjør meg i stand til å gjøre mer godt, også for andre.
72. Penger og materielle goder er energi, det samme er kjærlighet og takknemlighet.
73. Ved å åpne meg for rikdom kan jeg fortsatt leve i harmoni med mine verdier.
74. Overflod i livet mitt er min intensjon.
75. Min intensjon er å føle full energi flyte hver dag.

76. Jeg åpner meg for å føle min fulle verdi.
77. Verdien av min eksistens er ubestridelig.
78. Jeg klemmer mitt indre barn som fortjener kjærlighet og godhet.
79. Jeg sender kjærlighet til fødselsdagen.
80. Min eksistens er lys, en guddommelig vibrasjon av kjærlighet og skapelse.
81. Jeg tillater meg selv å gi opp alle begrensende og dårlige tanker om meg selv fordi de ikke er mine.
82. Jeg er fylt med en følelse av å være ett med verden og ett med lyset.
83. Jeg vet at det er en indre visdom i meg som kommer til syne når jeg føler meg i fred.
84. Jeg føler at universet er gunstig for meg og tjener meg.
85. Jeg har rett til lykke og glede, så jeg velger glede og lykke.
86. Jeg kan være god mot meg selv.
87. Jeg kan være tilgivende for meg selv.
88. Jeg tilgir meg selv det jeg må tilgi meg selv.
89. Jeg tilgir andre for det jeg må tilgi andre, fordi jeg ønsker å gå gjennom livet med en følelse av letthet og ydmykhet.
90. Jeg gir meg selv forståelse.
91. Jeg sender kjærlighet og takknemlighet til hele min eksistens – til min fortid og fremtid, før min fødsel og etter min død.
92. Jeg antar at min bevissthet, sjel, mitt høyere “jeg” vil lede livet mitt på den rette måten når jeg stoler på min grenseløse verdi, når jeg føler lyset i meg selv.
93. I dag blir jeg ett med universet.
94. Jeg overgir meg selv til det høyere “jeg” som klokt vil veilede meg gjennom livet og neste dag.
95. Jeg er klar over at tankene mine styrer livet mitt, så la tankene mine bli gode og gunstige – nå og for alltid.
96. Jeg fokuserer på hva som er viktig og hva som er bra.
97. Jeg skaper fremtiden min gjennom fantasien og visjonene mine.
98. La livet mitt inspirere andre
99. Jeg lar meg trekke til de beste.
100. Min intensjon er at det beste skal tiltrekke meg.
101. Så jeg overgir meg selv til alle de vakre tingene som kommer min vei, og jeg stoler på det ukjente.
102. Jeg får kontakt med det ubegrensede utover tid og rom.
103. Jeg forbinder med guddommelig energi, med lys, med Quantum – et felt med ubegrensede muligheter.
104. Jeg tar meg tid til at alle disse ordene, følelsene og vibrasjonene kommer inn i sinnet, kroppen, hjertet og livsrommet mitt.
105. Jeg tar meg tid til å føle det.
106. Tanker og ord forsvinner – bare energi og musikk gjenstår.
107. Jeg synker ned i dem.

Når du vet og føler hvordan tankene og følelsene dine kan påvirke deg selv og livet ditt, la dine beste intensjoner lede deg hver dag.
La følelser og hendelser ikke kaste deg av den rette veien.
La hjertet bli ditt kompass.
Jeg er fordi du er.
Jeg vil være med deg alltid og til enden, hvis du vil.

Lytt til 107 bekreftelser daglig. Tiltrekk deg kjærlighet, overflod og bygg opp selvtillit.

Meditasjonen varer i 35 minutter. Hver dag når du legger deg eller våkner, jobber hjernen din i theta-bølgefrekvenser. Theta er bølger av såkalt «mind programmering». Metaforisk – sinnet ditt i denne tilstanden er som en båndopptaker som registrerer det som strømmer inn i underbevisstheten din. På denne måten vekker du det beste i deg. Lytt til dette opptaket hver dag for å frigjøre potensialet ditt for kjærlighet, overflod, fred, kreativitet og selvtillit. Den første delen av meditasjonen er å bringe tankene dine inn i en dyp tilstand av avslapning, deretter vil du høre bekreftelser om oppfyllelse, å gi slipp på det unødvendige, kjærlighet, overflod og selvtillit. “
Klaudia Pingot

12R.tv / DE?? EN?? ES?? FR?? IT?? NL?? PL?? PT?? SE??

AL?? AZ?? BA?? BD?? BG?? BY?? CN?? CZ?? DK?? EE?? EG?? FI?? GE?? GR?? HK?? HR?? HU?? ID?? IE?? IL?? IN?? IR?? IS?? JP?? KE?? KR?? KZ?? LT?? LV?? MK?? MT?? MM?? MY?? NO?? PH?? PK?? RO?? RS?? RU?? SA??SI?? SK?? TH?? TR?? TW?? TZ?? UA?? VN??

Mer: https://12r.tv/klaudia/