LV

? Prieks, laime, veselība: 1. Iekšējais miers. 2. Gūt gandarījumu, palīdzot un būt par atbalstu Citiem. Attiecības. 12R.tv❌✅ Novēlu Jums, Sev un Citiem, lai nākamā gada beigās katrs no Mums varētu teikt: “2022. gads bija labākais manā mūžā ??”. Marcin Ellwart

Laime

garīgs stāvoklis, kam raksturīga pozitīva vai patīkama labsajūta

Laime ir garīgs stāvoklis, kam raksturīga pozitīva vai patīkama labsajūta. Laime cilvēkam izpaužas līdz ar citām emocijām — no vienkārša apmierinājuma līdz pat lielam priekam.[1] Filozofi un teologi laimi dažkārt raksturo kā veiksmīgas un labas dzīves dzīvošanu, nevis kā vienkāršu emociju. Vairākas zinātnes nozares, piemēram, pozitīvā psiholoģija, īpaši pievēršas laimei un meklējumiem, kas tā ir un kā to var gūt.

Laimes sajūta ir cieši saistīta ar ilgu vai vēlmju piepildījumu. Tādējādi laime var būt lielāka vai mazāka atkarībā no ilgu intensitātes. Ilgu objekta pastāvīgums un dinamika nosaka laimes ilgumu. Savukārt no ilgu objekta sasniedzamības ir atkarīga laimes sajūtas biežums.

Piemēram, ja cilvēkam ir augstas prasības pret dzīvi, laimes sajūta būs retāk, bet tā var būt spēcīgāka, savukārt pieticīgs cilvēks var būt laimīgs pastāvīgi.

Laimīgs cilvēks ir tāds, kas konkrētā brīdī vai pastāvīgi piedzīvo laimes sajūtu. Turpretim nelaimīgs ir tāds, kas to nepiedzīvo, ir zaudējis laimes sajūtu vai piedzīvo kādu citu zaudējumu.

Par laimi dēvē arī dievišķu dāvanu, labvēlīgu likteni, negaidītu veiksmi, pozitīvu pavērsienu kas notiek neatkarīgi no cilvēka spējām vai rīcības.

Tautas parunas par laimi.

Laimīgs nav tas, kuram ir daudz, bet gan tas, kuram pietiek ar to, kas viņam ir.

Manta un nauda nedara laimīgu, bet gan mīlestības pilnas attiecības.

Wikipedia.org:

https://lv.m.wikipedia.org/wiki/Laime

Veselība

Veselība ir pilnīga fiziska, garīga un sociāla labklājība,[1] kā dzīves kvalitātes, personīgās un ģimenes labklājības pamats, kā arī slimības neesamība, kad cilvēks jūtas ne tikai fiziski stiprs un vesels, bet arī ir garīgi tīrs. 1984. gadā Pasaules Veselības organizācijas izveidotās veselības definīcija ir šāda: “veselība ir pakāpe, līdz kurai indivīds vai grupa spēj realizēt centienus un apmierināt vajadzības, gan pieņemot veselībai labvēlīgus lēmumus, gan mainot vides ietekmi”.[1] Veselība ir viena no cilvēka pamattiesībām. Vesels organisms ir sabalansēts organisms pilnīgi visās sfērās.

Cilvēku, kas rūpējas par cilvēku veselību, sauc par ārstu.[nepieciešama atsauce]

https://lv.m.wikipedia.org/wiki/Vesel%C4%ABba

Maslova vajadzību hierarhija

Pašīstenošanās

Sociālā atzinība

Sociālās vajadzības

Drošība

Fizioloģiskās vajadzības

Maslova vajadzību hierarhija ir psiholoģijas teorija, ko izstrādājis Abrahams Maslovs savā rakstā „Cilvēka motivācijas teorija”[1] 1943.gadā.

Saskaņā ar šo teoriju, cilvēku vajadzības veido hierarhiju un aktualizējas pakāpeniski viena pēc otras. Cilvēks sākumā mēģina apmierināt viszemākā līmeņa vajadzības un tikai tad nākamais līmenis kļūst par visspēcīgāk izteikto vajadzību, paaugstinot motivāciju to apmierināt.

Vēlākajos gados Maslovs ir papildinājis savu piramīdu ar vēl trim līmeņiem (zināšanu vajadzības, estētiskās vajadzības un transcendence), tomēr šie papildinājumi nav iemantojuši tik plašu atpazīstamību[2].

Lai arī Maslova vajadzību hierarhijas teorija ir plaši pazīstama, tomēr psiholoģijas zinātnē šī teorija tiek kritizēta kā īstenībai neatbilstoša[3].

Hierarhijas pieci līmeņi

  1. Fizioloģiskās vajadzības: gaiss, ūdens, miegs, barība, siltums, veselība, dzīves telpa, seksualitāte (pamatvajadzības).
  2. Drošība: Aizsardzība no briesmām, kārtība un tiesības, drošība (vajadzības, kas orientētas uz izdzīvošanu nākotnē).
  3. Sociālās vajadzības: ģimene, draudzība, grupas atbalsts, mīlestība, intimitāte, komunikācija.
  4. Sociālā atzinība: sociālais statuss, atzinība, cieņa, ietekme, panākumi darbā un privātajā dzīvē, labklājība.
  5. Pašīstenošanās: individualitāte, apdāvinātība, personīgā potenciāla īstenošana, pašattīstība.

https://lv.m.wikipedia.org/wiki/Maslova_vajadz%C4%ABbu_hierarhija

Latviešu valoda

baltu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda apmēram 1,7 miljoniem cilvēku, galvenokārt Latvijā, kur tā ir vienīgā valsts valoda.[3] Lielākās latviešu valodas pratēju kopienas ārpus Latvijas ir Apvienotajā Karalistē, ASV, Īrijā, Austrālijā, Vācijā, Zviedrijā, Kanādā, Brazīlijā, Krievijas Federācijā. Latviešu valoda pieder pie indoeiropiešu valodu saimes baltu valodu grupas. Senākie rakstu paraugi latviešu valodā — jau no 15. gadsimta — ir atrodami Jāņa ģildes alus nesēju biedrības grāmatās. Tajā lielākoties bija latvieši, un no 1517. gada arī brālības vecākie bija latvieši. Pirmais teksts latviski iespiests 1507. gadā izdotajā baznīcas rokasgrāmatā „AGENDA”.

https://lv.m.wikipedia.org/wiki/Latvie%C5%A1u_valoda


2022-02-22 22:22 stArt 1, 2, 3, 4, progress; 2, 22, 222, 2222 … simetrija; 22.❤2.2❤22

1. Intelektuālā attīstība. 2. Garīgā attīstība. Relaksācija, labākās meditācijas, afirmācijas, labie nodomi, pašsuģesti, mūzikas terapija.

YouTube kanāls — Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

Facebook:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

127 jaudas apliecinājumi, 432 Hz. Klausieties katru dienu. Ar katru dienu vairāk maģijas.

“0. Es peldu tālāk un dziļāk.

1. Manas domas ietekmē to, kas bija un kas būs.
2. Es esmu.
3. Es esmu un jūtu spēku, kas plūst no šī vārda.
4. Es esmu šeit un tagad.
5. Es esmu daļa no Visuma.
6. Es esmu dvēsele ķermenī un ķermenis dvēselē.
7. Es esmu enerģijas un matērijas kombinācija.
8. Es neesmu šeit nejauši.
9. Es esmu šeit kāda iemesla dēļ.
10. Es esmu savas pieredzes gudrība.
11. Es esmu savu jūtu un domu potenciāls.
12. Es esmu savu izvēļu rezultāts.
13. Es esmu pilnība savā nepilnībā.
14. Es esmu vērtība sevī.
15. Es esmu šeit un joprojām esmu.
16. Es esmu pat tad, kad man nekā nav.
17. Es esmu pat tad, kad neviens man nepievērš uzmanību.
18. Es esmu gaisma tumsā.
19. Es esmu elpa klusumā.
20. Es esmu savas dzīves veidotājs.
21. Es esmu un jūtu to savā sirdī.
22. Es esmu tāpēc, ka tu esi.
23. Jūs esat tāpēc, ka es esmu.
24. Es peldu tālāk un dziļāk.
25. Manas domas ietekmē to, kas bija un kas būs.
26. Es esmu dzīvs.
27. Es esmu dzīvs un jūtu spēku, kas plūst no šī vārda.
28. Es dzīvoju, jo zinu, ka šī dzīve notiek ar mani.
29. Es esmu dzīvs, un šī ir lielākā dāvana.
30. Esmu dzīvs un, pateicoties tam, varu piedzīvot mīlestību.
31. Es esmu dzīvs un tāpēc varu mācīties no savām kļūdām.
32. Esmu dzīvs un katru dienu varu sākt no jauna.
33. Es esmu dzīvs un man ir tiesības apstāties šajā dzīvē.
34. Es dzīvoju, lai iegūtu jaunu pieredzi.
35. Es dzīvoju, lai attīstītos un iepazītu sevi.
36. Es dzīvoju, lai rādītu piemēru.
37. Es dzīvoju, lai piedzīvotu prieku un pateicību.
38. Es dzīvoju, ejot cauri šai dzīvei ar drosmi un zinātkāri.
39. Es dzīvoju un jūtu to savā sirdī.
40. Šī ir mana dzīve un mans laiks.
41. Šis ir mans ceļš un mans piedzīvojums.
42. Es dzīvoju, jo dzīve ir tā vērta.
43. Es peldu tālāk un dziļāk.
44. Manas domas ietekmē to, kas bija un kas būs.
45. Es piekrītu.
46. Es pieņemu un jūtu šī vārda spēku.
47. Es piekrītu, lai ciešanas pārvērstu par sapratni.
48. Es pieņemu realitāti tādu, kāda tā ir.
49. Es pieņemu sevi tādu, kāds esmu.
50. Es pieņemu savas gaismas un ēnas.
51. Es pieņemu sevi tur, kur esmu.
52. Es pieņemu notikušo un ar mani notiekošo.
53. Es pieņemu savas kļūdas un neveiksmes.
54. Es pieņemu cilvēkus un viņu dažādību.
55. Es pieņemu dzīves sarežģītību
56. Es pieņemu savas dusmas un bezpalīdzību.
57. Es pieņemu savu pagātni.
58. Es to pieņemu un jūtu savā sirdī.
59. Es pieņemu, ka ne viss ir tā, kā es to vēlos.
60. Es iebildumu aizstāju ar akceptu.
61. Kad es pieņemu, mans ķermenis atslābinās un dziedē.
62. Pieņemšana aptver sevi un pasauli.
63. Es peldu tālāk un dziļāk.
64. Manas domas ietekmē to, kas bija un kas būs.
65. Es piedodu.
66. Es piedodu un jūtu šī vārda spēku.
67. Es piedodu atbrīvoties no nastas.
68. Es piedodu sev kļūdas.
69. Es piedodu pasaulei netaisnību.
70. Es piedodu sev, ka dažkārt man neizdodas.
71. Es piedodu tiem, kas liek man ciest.
72. Es piedodu un jūtu līdzjūtību.
73. Kad es piedodu, mans ķermenis kļūst viegls un mana sirds brīva.
74. Es aptveru sevi un pasauli ar piedošanu un līdzjūtību.
75. Es peldu tālāk un dziļāk.
76. Manas domas ietekmē to, kas bija un kas būs.
77. Man ir tiesības būt pašam.
78. Man ir tiesības pateikt “nē”
79. Man ir iespēja pateikt: “Es gribu”
80. Man virs galvas ir debesis.
81. Man zeme ir zem kājām.
82. Man apkārt ir daba.
83. Man ir sevi.
84. Man ir sirds, kas pukst.
85. Manī un ap mani ir mīlestība.
86. Es apzinos, kas ir svarīgi.
87. Man ir elpa, kas man dod dzīvību.
88. Man ir dzīve, kas ir ceļojums.
89. Man pietiek, lai sajustu prieku.
90. Man pietiek, lai justos pateicīgs.
91. Kad es jūtu, ka man ir tik daudz, mans ķermenis sacietē un mana sirds jūtas viegli.
92. Es peldu tālāk un dziļāk.
93. Manas domas ietekmē to, kas bija un kas būs.
94. Es ļauju sev atbrīvoties no tā, kas man nekalpo.
95. Ļaujot sev piedzīvot to, kas man vajadzīgs.
96. Es ļauju sev sajust gaismu sevī.
97. Es atļaujos būt es pats.
98. Es ļauju sev atpūsties.
99. Es ļauju savai intuīcijai mani atbalstīt.
100. Es ļauju manai pagātnei dot man pieredzes gudrību.
101. Es ļauju savai nākotnei vadīt mani uz labāko.
102. Es ļauju manam šeit un tagad būt spēka brīdim.
103. Kad es ļaujos tam, kas ir svarīgs, mans ķermenis dod man spārnus un mana sirds sitas ritmiski.
104. Es peldu tālāk un dziļāk.
105. Manas domas ietekmē to, kas bija un kas būs.
106. Es atveru.
107. Es atveros un jūtu spēku, kas plūst no šī vārda.
108. Esmu atvērts mīlestībai.
109. Esmu atvērts labajam.
110. Es atveros nezināmajam.
111. Esmu atvērts savām iespējām.
112. Esmu atvērts cilvēkiem.
113. Es atveros sev.
114. Esmu atvērts visam, ko nes jaunā diena.
115. Esmu atvērts iespējām un mācībām no smagas pieredzes.
116. Esmu atvērts pārpilnībai un pārpilnībai.
117. Esmu atvērts pārmaiņām.
118. Kad es atveru savu prātu, mans ķermenis jūtas stiprs un mana sirds jūtas drosmīga.
119. Es peldu tālāk un dziļāk.
120. Manas domas ietekmē to, kas bija un kas būs.
121. Es līdzsvaroju enerģiju sevī un visos enerģijas centros.
122. Es līdzsvaroju sakņu čakru, lai justos droši.
123. Es līdzsvaroju sakrālo čakru, lai izjustu maigumu.
124. Es līdzsvaroju savu saules pinuma čakru, lai sajustu rīcības brīvību.
125. Es sabalansēju savu sirds čakru ar mīlestību.
126. Es līdzsvaroju savu rīkles čakru, lai dzīvotu pēc savas patiesības.
127. Es līdzsvaroju trešās acs čakru, lai to apzinātos.
128. Es atveru kroņa čakru, lai izveidotu savienojumu ar savu augstāko Es.
129. Kad es sabalansēju savu enerģiju, mans ķermenis dziedē un mana sirds ir piepildīta ar mīlestību.
130. Es peldu tālāk un dziļāk.
131. Manas domas ietekmē to, kas bija un kas būs.
132. Es elpoju un jūtu, kā no tā plūst spēks.
133. Es elpoju brīvi.
134. Es elpoju, jo dzīvoju.
135. Es elpoju, lai dotu sev dzīvību.
136. Es elpoju mīlestību.
137. Es elpoju līdzjūtību.
138. Es labi elpoju.
139. Es elpoju piepildījumu.
140. Es elpoju vienmērīgi un dziļi.
141. Es elpoju apzināti.
142. Es elpoju līdzi kokiem.
143. Es ieelpoju, ļaujot vaļā tam, kas man nekalpo.
144. Es elpoju, izšķīdinot savas domas.
145. Es elpoju, savienojoties ar pašreizējo mirkli.
146. Es elpoju un jūtu, ka man viss strādā.

Kad zināt un jūtat, kā jūsu domas un jūtas var ietekmēt jūs un jūsu dzīvi, ļaujiet labākajiem nodomiem vadīt jūs katru dienu, ļaujiet jūsu sirdij kļūt par jūsu kompasu. Ubuntu “.

Meditācijas teksts un priekšnesums: Klaudia Pingot

Mūzika: Mariušs Macejs Drozdovskis

14 x dubultojies:
“Es peldu arvien dziļāk”.
“Manas domas ietekmē to, kas bija un kas būs”.

146-14 = 132

“Es esmu”.
“Es dzīvoju”.
“Es pieņemu”.
“Es piedodu”.
“Es atveru”.

Tie ir daudz svarīgāki apgalvojumi, jo tie ir arī dubultoti: “[…] un es jūtu spēku, kas plūst no šī vārda”.

132-5 = 127

Vairāk … “Es elpoju [..]”.

Izdevums 25.12.2021. — pamanīju un pievienoju izlaisto apstiprinājumu: “0. Es peldu tālāk un dziļāk”. Tas atrodams arī starp 107 apgalvojumiem. Mums kopā ir 234 skaisti apliecinājumi.

Izdevums 26.12.2021. — 2021. gada 24. gada 24. gada 24. decembra Google tulkojumos es aizstāju: “2 6. Es esmu dzīvs”. uz “26. Dzīvs”.

432 Hz labākā meditācija dienas sākumam. Pateicība, nodomu spēks un vibrācijas.

Katru dienu klausieties 107 apstiprinājumus. Piesaistiet mīlestību, pārpilnību un celiet pašcieņu.

“5. Es atbrīvojos no spriedzes visā ķermenī. Ķermenis ļauj atbrīvoties no spriedzes.
4. Es atbrīvoju savu prātu no domām. Prāts tiek atbrīvots no domām.
3. Es ļauju Lai atbrīvotos no kontroles.
2. Es savienojos ar pašreizējo brīdi.
1. Es padodos savam augstākajam “es”, savas sirds gudrībai un sava prāta spēkam.

6. Es peldu tālāk un dziļāk.
7. Es ļauju sev sajust enerģiju, kas mani piepilda un ieskauj.
8. Mana elpa kļūst par enerģiju.
9. Enerģija ir siltums, ko jūtu savās krūtīs.
10. Manas domas ir enerģija.
11. Manas domas kļūst kā tauriņi, kas lido apkārt.
12. Tie sniedz man prieku un atvieglojumu.
13. Atvieglojums piepilda manu ķermeni, un visa realitāte ap mani šūpojas kā mierīgi okeāna viļņi.
14. Es atveru sirdi dzīvei, es atveru sirdi sev.
15. Es atveru savu sirdi labajam un skaistumam.
16. Es ļauju skaistumam un labestībai plūst pie manis.
17. Es tos jūtu kā enerģiju.
18. Es padodos tam, kas nāk, paļaujoties, ka tas, kas nāks, man kalpos.
19. Es dzīvoju šo brīdi – tagad.
20. Es atlaižu to, kas man nekalpo.
21. Es zinu, ka katra pieredze mani ceļ un bagātina manu stāstu.
22. Es atbrīvojos no dusmām, vainas apziņas un bailēm.
23. Es atbrīvojos no greizsirdības un nožēlas.
24. Ar katru apzinātu elpu es atbrīvojos no tā, kas bija slogs.
25. Es nometu nevajadzīgo domu un emociju nastu.
26. Manas domas atbrīvojas no spriedzes, un mana galva ir viegla un patīkama.
27. Mani vairs netur nekādas emocijas.
28. Es jūtu brīvību.
29. Es jūtu neierobežotu prieku, skatoties uz kokiem un apvāršņiem.
30. Es jūtos svaigs, kad apzinos gaisu, kas ieskauj manu ķermeni.
31. Es jūtos harmonijā, kad elpoju apzināti un regulāri.
32. Katrs mirklis manā dzīvē ir svarīgs.
33. Es jūtos pateicīgs, ka esmu šeit un esmu tāds, kāds esmu.
34. Manī ir neierobežots spēks radīt sevi un savu vēsturi.
35. Es izvēlos gudri, un mans labākais padomdevējs ir miers.
36. Šodien es pilnībā atveros mīlestībai, pārpilnībai un veselīgam pašcieņai.
37. Ļaujiet man to sajust.
38. Esmu atvērts mīlestībai.
39. Mīlestība ir enerģija, ko es aicinu un ar kuru rezonēju.
40. Es ienesu apziņu savā sirdī un uztveru pasauli ar savu sirdi.
41. Jūtu, cik labi ir skatīties uz dzīvi ar sirdi.
42. Es ļauju savai sirdij piepildīt visa Visuma mīlestību.
43. Es jūtu, ka mīlestība piepilda manu sirdi, ķermeni, prātu un visu telpu ap mani.
44. Mīlestība mani ieskauj.
45. Es kļūstu par mīlestību.
46. Katra mana ķermeņa šūna vibrē ar mīlestības frekvenci.
47. Lai kur es atrastos, es dodu un piesaistu mīlestību.
48. Esmu pelnījis beznosacījumu mīlestību.
49. Es varu mīlēt bez nosacījumiem – arī sevi.
50. Es atbrīvoju no nožēlas un cerībām.
51. Esmu vērsta uz tuvību un uzticēšanos.
52. Es varu uzticēties un vienlaikus noteikt ierobežojumus.
53. Es varu sevi pilnībā mīlēt un tajā pašā laikā nekad neļaut sevi sāpināt.
54. Es atbrīvoju bailes no ļaunuma, jo mīlestība, kas manī ir, pārvarēs visas bailes.
55. Es vairs ne no kā nebaidos, jo zinu, cik daudz spēka slēpjas manī.
56. Esmu apmierināts ar to, kas ir.
57. Es vēlos pastāvēt ar visu savu spēku ar mīlestību sirdī.
58. Tātad no šodienas es pastāvēšu ar visu savu spēku, mīlestību sirdī.
59. Mans nolūks ir izjust mīlestību katru dienu – pret dzīvi, sevi un citiem.
60. Mans nolūks ir būt kopā ar cilvēku, kurš ir manis cienīgs un kura cienīgs es esmu.
61. Mīlestība ir varenais spēks, par kuru es esmu pelnījis un par kuru es kļūstu.

62. Es atveru sevi pārpilnībai.
63. Pārpilnība ir enerģija, ko es aicinu un ar kuru es rezonēju.
64. Es atbrīvojos no bailēm par naudu, atrodoties drošībā.
65. Esmu gatavs dot un ņemt, jo zinu, ka bagātība ir kustība un plūsma. 66. Es jūtu savas eksistences milzīgo vērtību, un mana eksistence ir visas naudas vērta.
67. Manī ir daudz talantu, un manas prasmes var kalpot citiem.
68. Esmu atvērts nezināmajam un tajā pašā laikā varu justies droši.
69. Es atbrīvojos no negatīviem uzskatiem par sevi un naudu.
70. Visi materiālie labumi ir enerģija, ko es varu iegūt no neierobežota avota.
71. Esmu pelnījis pārpilnību un pārpilnību, kas man kalpo un ļauj darīt vairāk laba arī citiem.
72. Nauda un materiālie labumi ir enerģija, tāpat kā mīlestība un pateicība.
73. Atverot sevi bagātībai, es joprojām varu dzīvot saskaņā ar savām vērtībām.
74. Pārpilnība manā dzīvē ir mans nodoms.
75. Mans nolūks ir katru dienu sajust pilnu enerģijas plūsmu.

76. Es atveru sevi, lai sajustu savu pilno vērtību.
77. Manas eksistences vērtība ir neapšaubāma.
78. Es apskauju savu iekšējo bērnu, kurš ir pelnījis mīlestību un labestību.
79. Es sūtu mīlestību savai dzimšanas dienai.
80. Mana eksistence ir gaisma, dievišķa mīlestības un radīšanas vibrācija.
81. Es ļauju sev atteikties no visām ierobežojošajām un sliktajām domām par sevi, jo tās nav manas.
82. Mani piepilda sajūta, ka esmu viens ar pasauli un viens ar gaismu.
83. Es zinu, ka manī ir iekšēja gudrība, kas parādās priekšplānā, kad jūtos mierā.
84. Es jūtu, ka Visums man ir labvēlīgs un man kalpo.
85. Man ir tiesības uz laimi un prieku, tāpēc es izvēlos prieku un laimi.
86. Es varu būt labs pret sevi.
87. Es varu būt piedodošs sev.
88. Es piedodu sev to, kas man ir jāpiedod sev.
89. Es piedodu citiem to, kas man ir, lai piedotu citiem, jo ​​es vēlos iet cauri dzīvei ar viegluma un pazemības sajūtu.
90. Es dodu sev izpratni.
91. Es sūtu mīlestību un pateicību uz visu savu eksistenci — uz savu pagātni un nākotni, pirms manas dzimšanas un pēc manas nāves.
92. Es pieņemu, ka mana apziņa, dvēsele, mans augstākais “es” vadīs manu dzīvi pareizajā virzienā, kad es uzticos savai neierobežotajai vērtībai, kad es jūtu gaismu sevī.
93. Šodien es kļūstu viens ar Visumu.
94. Es nododu sevi augstākajam “es”, kurš gudri vadīs mani cauri dzīvei un nākamajai dienai.
95. Es apzinos, ka manas domas vada manu dzīvi, tāpēc ļaujiet manām domām kļūt labām un labvēlīgām – tagad un mūžīgi.
96. Es koncentrējos uz to, kas ir svarīgs un kas ir labs.
97. Es veidoju savu nākotni, izmantojot savu iztēli un vīzijas.
98. Ļaujiet manai dzīvei iedvesmot citus
99. Es ļauju sev piesaistīt labāko.
100. Mans nolūks ir mani piesaistīt vislabāk.
101. Tāpēc es nododu sevi visam skaistajam, kas man nāk ceļā, un uzticos nezināmajam.
102. Es savienojos ar neierobežoto ārpus laika un telpas.
103. Es savienojos ar dievišķo enerģiju, ar gaismu, ar kvantu – neierobežotu iespēju lauku.
104. Es veltu laiku, lai visi šie vārdi, jūtas un vibrācijas ienāktu manā prātā, ķermenī, sirdī un dzīves telpā.
105. Es veltu laiku, lai to sajustu.
106. Pazūd domas un vārdi – paliek tikai enerģija un mūzika.
107. Es tajos iegrimu.

Kad zināt un jūtat, kā jūsu domas un jūtas var ietekmēt jūs un jūsu dzīvi, ļaujiet saviem labākajiem nodomiem vadīt jūs katru dienu.
Ļaujiet emocijām un notikumiem nenovirzīt jūs no pareizā ceļa.
Ļaujiet sirdij kļūsti par tavu kompasu.
Es esmu tāpēc, ka tu esi.
Es būšu ar tevi vienmēr un līdz galam, ja vēlēsies.

Katru dienu klausieties 107 apstiprinājumus. Piesaistiet mīlestību, pārpilnību un veidojiet pašcieņu.

Meditācija ilgst 35 minūtes. Katru dienu, kad jūs ejat gulēt vai mosties, jūsu smadzenes strādā teta viļņu frekvencēs. Theta ir tā sauktās “prāta programmēšanas” viļņi. Metaforiski – tavs prāts šajā stāvoklī ir kā magnetofons, kas ieraksta to, kas ieplūst tavā zemapziņā. Tādā veidā tu pamodini sevī labāko. Klausieties šo ierakstu katru dienu, lai atraisītu savu mīlestības, pārpilnības, miera, radošuma un pašcieņas potenciālu. Meditācijas pirmā daļa ir ievest prātu dziļā atslābuma stāvoklī, tad dzirdēsiet apliecinājumus par piepildījumu, atlaišanu no nevajadzīgā, mīlestību, pārpilnību un pašcieņu.”
Klaudia Pingot

12R.tv / DE?? EN?? ES?? FR?? IT?? NL?? PL?? PT?? SE??

AL?? AZ?? BA?? BD?? BG?? BY?? CN?? CZ?? DK?? EE?? EG?? FI?? GE?? GR?? HK?? HR?? HU?? ID?? IE?? IL?? IN?? IR?? IS?? JP?? KE?? KR?? KZ?? LT?? LV?? MK?? MT?? MM?? MY?? NO?? PH?? PK?? RO?? RS?? RU?? SA??SI?? SK?? TH?? TR?? TW?? TZ?? UA?? VN??

Vairāk: https://12r.tv/klaudia/