FI

? Ilo, onnellisuus, terveys: 1. Sisäinen rauha. 2. Tyytyväisyyden saaminen Toisten auttamisesta ja tukemisesta. Suhteet. 12R.tv❌✅ Toivotan Sinulle, Itselleni ja Muille, että ensi vuoden lopussa jokainen Meistä voisi sanoa: “Vuosi 2022 oli elämäni paras vuosi ??”. Marcin Ellwart

Onnellisuus

ilon, tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin kokemus yhdistettynä käsitykseen siitä, että elämä on hyvää, merkityksellistä ja arvokasta

Onnellisuus on tunne, johon liittyy tyytyväisyys omaan elämään, subjektiivinen hyvinvointi, elämänlaatu ja erilaiset positiiviset tunteet (esim. kiitollisuus, ilo, mielihyvä) sekä negatiivisten tunteiden (esim. masentuneisuus, krooninen stressi) vähyys.

Onnellisuuden on kuvattu olevan myös “läpitunkeva tunne siitä, että elämä on hyvää”[1] tai “ilon, tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin kokemus yhdistettynä käsitykseen siitä, että elämä on hyvää, merkityksellistä ja arvokasta”[2]. Abstraktina käsitteenä onnellisuudelle ja sen lähikäsitteille on kuitenkin esitetty monia erilaisia kuvauksia aina antiikin filosofiasta lähtien.

Pitkän aikavälin onnellisuuden eroista ihmisten välillä noin 50 % voidaan selittää geeneillä, noin 10 % ulkoisilla olosuhteilla ja noin 40 % ihmisen omalla toiminnalla.[3] Ulkoisista olosuhteista esimerkiksi terveyttä, hyviä ihmissuhteita, turvallisuutta ja perustoimeentuloa pidetään kaikkialla maailmassa tärkeinä onnellisuuden kannalta.[4]

Pitkän aikavälin onnellisuuden eroista ihmisten välillä noin 50 % voidaan selittää geeneillä, noin 10 % ulkoisilla olosuhteilla ja noin 40 % ihmisen omalla toiminnalla.[3] Subjektiivisen ja psykologisen hyvinvoinnin muuttaminen pysyvästi onnistuu helpommin omaa toimintaa kuin olosuhteita muuttamalla.[11]

Onnellisuuteen vaikuttaviin olosuhteisiin (noin 10 % vaihtelusta) kuuluvat valtiokohtaiset, maantieteelliset ja kulttuuriset tekijät; ikä, sukupuoli, etninen ryhmä ja muut demografiset tekijät; yksilöhistoria, kuten lapsuuden traumat, auto-onnettomuudet tai arvovaltaiset palkinnot; sekä elämäntilanne, kuten siviilisääty, ammatti, työpaikan varmuus, tulot, terveys ja uskonnollisuus.[3] Tyypillisesti jopa elämää runsaasti muuttavilla tapahtumilla on paljon pienempi vaikutus onnellisuuteen kuin luullaan.[5] Onnellisuuseroja valtioiden välillä ennustavat erityisesti tulot (bruttokansantuote henkeä kohden), elinajanodote, vapaus, anteliaisuus, sosiaalinen tuki ja vähäinen korruptio.[6][12]

Suurtenkin elämänmuutosten on perinteisesti katsottu vaikuttavan onnellisuuteen vain hyvin tilapäisesti, mutta uudemmat havainnot ovat haastaneet tätä käsitystä. Esimerkiksi lottovoitot ja halvaantuminen ovat olleet aiemmissa tutkimuksissa yhteydessä onnellisuuteen vain lyhytaikaisesti ja onnellisuuden tason on havaittu palautuvan muutosta edeltäneelle tasolle.[13] Tuoreemmissa suurissa paneelitutkimuksissa on taas havaittu, että avioero, puolison kuolema, työttömyys, vammautuminen ja vastaavat tapahtumat ovat muuttaneet subjektiivista hyvinvointia pitkäaikaisesti ja palautuminen on jäänyt keskimäärin vain osittaiseksi (synnynnäisistä tekijöistä riippuen).[14] Esim. keskisuuren lottovoiton (1 000–120 000 puntaa) on havaittu lisäävän psyykkistä hyvinvointia noin 1,4 GHQ-pistettä vielä kaksi vuotta tapahtuman jälkeenkin.[15]

Wikipedia.org:

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Onnellisuus

Terveys

Terveys voidaan määritellä negatiivisesti ruumiillisten ja henkisten sairauksien poissaolona tai positiivisesti hyvänä ruumiin ja hengen tilana, jota kuvaa parhaiten sana hyvinvointi. Terveys on kuitenkin laaja käsite, jonka määritelmää on vaikea esittää. Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaan ”terveys on päivittäisen elämän voimavara, ei elämän päämäärä. Terveys sisältää sosiaaliset ja henkilökohtaiset voimavarat sekä fyysisen toimintakyvyn”.[1]

Tulotaso korreloi voimakkaasti ihmisen terveyden kanssa. Swazimaan asukkailla oli ihmiskunnan alhaisin elinajanodote (32 vuotta) vuonna 2009. Seuraavana tuli Angola (38 vuotta).[2] Vain runsas puolet pienituloisista suomalaista arvioi terveytensä hyväksi vuonna 2019, mutta suurituloisista yli 80 prosenttia[3].

Terveysongelmien koetaan rajoittavan arjen aktiviteetteja Suomessa enemmän kuin muissa Euroopan maissa. Suomelle on tyypillistä myös se, että vaikka naiset elävät miehiä pidempään, miehillä on keskimäärin neljä terveydellisistä rajoituksista vapaata elinvuotta enemmän kuin naisilla.[4]

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Terveys

Maslow’n tarvehierarkia

psykologinen teoria

Maslow’n tarvehierarkia (engl. Maslow’s Hierarchy of Needs) on psykologinen teoria, jonka yhdysvaltalainen psykologi Abraham Maslow julkaisi vuonna 1943 tutkimuksessaan A Theory of Human Motivation.

Maslow’n mukaan ihmisellä on perustarpeet, jotka tulee tyydyttää riittävässä määrin – ei välttämättä täydellisesti – ennen kuin ihminen alkaa etsiä tyydytystä ”korkeammille” tarpeille. [1]. Maslow’n teoria lasketaan kuuluvaksi humanistiseen psykologiaan. Maslow keskittyi tutkimuksissaan esimerkillisiin (exemplary) ihmisiin, kuten Albert Einstein, Jane Addams, Eleanor Roosevelt ja Frederick Douglass, joiden hän katsoi onnistuneen toteuttamaan inhimillisen potentiaalinsa.

Maslow’n mukaan ihmisen tarpeiden hierarkkinen järjestys on:

  1. fysiologiset tarpeet (hengissä säilymisen fyysiset edellytykset, kuten ruoka, juoma, hengitysilma)
  2. turvallisuuden tarpeet (suojautuminen erilaisilta vaaroilta)
  3. yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet (ystävyys, rakkaus, ryhmään kuuluminen)
  4. arvonannon tarpeet (itsearvostus, kunnioituksen saaminen muilta).
  5. itsensä toteuttamisen tarpeet (omien kykyjen saaminen täyteen käyttöön esimerkiksi työssä tai vanhemmuudessa).

Näistä ensimmäinen on perustavin ja viimeinen korkein tarve. Myöhempinä vuosinaan Maslow lisäsi hierarkiaan vielä yhden tason, itsensä ylittämisen (self-transcendence) tarpeet. Itsensä ylittämisellä tarkoitetaan yhteyden saamista johonkin omaa minää suurempaan: keinoina tähän voivat olla esimerkiksi hengellisyys, taide tai altruismi. Useimmat Maslow’n tarvehierarkian esitykset eivät kuitenkaan huomioi tätä kuudetta tasoa. [2]

Maslow’n tarvehierarkia kuvataan usein pyramidina, jossa pohjimmaisina ovat perustarpeet ja huipulla korkeimmat tarpeet. Tosin Maslow itse ei kirjoituksissaan esittänyt tarvehierarkiaa minkäänlaisen pyramidin tai portaikon muodossa.

Maslow’n teoriaa on kritisoitu mm. siitä, että yleismaailmallisen, kaikille ihmisille kaikissa tilanteissa pätevän tarvehierarkian olemassaololle ei ole löytynyt paljonkaan tutkimusnäyttöä. Teorian käsitteitä on luonnehdittu epäselvästi määritellyiksi ja vaikeasti mitattaviksi.[3] Tästä huolimatta tarvehierarkiaa hyödynnetään paljon esimerkiksi markkinoinnissa, työpsykologiassa ja johtajakoulutuksessa. Maslow’n teoria korostaa kysymyksiä mitä eikä miten: esimerkiksi mitä ihminen tarvitsee hengissäpysymiseen ei sitä miten ihminen pysyy hengissä

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Maslow%E2%80%99n_tarvehierarkia

Suomen kieli

pääasiassa Suomessa puhuttava suomalais-ugrilainen kieli

Suomen kieli (suomi) on uralilaisten kielten itämerensuomalaiseen ryhmään kuuluva kieli. Sitä puhuu äidinkielenään Suomessa 4,8 miljoonaa ja toisena kielenä 0,5 miljoonaa henkilöä. Suurimmat suomea puhuvat vähemmistöt ovat Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.

Suomen kieli on voimakkaasti taipuva, agglutinoiva kieli. Sanajärjestys on toissijainen, lauseenjäsenten perusjärjestys on subjekti–predikaatti–objekti ja määrite käy useimmiten pääsanansa edellä. Suomessa on kahdeksan vokaalia ja 13 konsonanttia, mikäli eräitä lainasanoissa esiintyviä äänteitä ei lueta mukaan.

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Suomen_kieli


22.2.2022 22:22 stArt 1, 2, 3, 4, edistyminen; 2, 22, 222, 2222 … symmetria; 22.❤2.2❤22

1. Henkinen kehitys. 2. Henkinen kehitys. Rentoutuminen, parhaat meditaatiot, vahvistukset, hyvät aikomukset, itsesuggesio, musiikkiterapia.

YouTube-kanava – Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

Facebook:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

127 tehovahvistusta, 432 Hz. Kuuntele joka päivä. Lisää taikuutta joka päivä.

“0. Uin yhä syvemmälle.

1. Ajatukseni vaikuttavat siihen, mikä oli ja mitä tulee olemaan.
2. Olen.
3. Olen ja tunnen voiman, joka virtaa tästä sanasta.
4. Olen tässä ja nyt.
5. Olen osa maailmankaikkeutta.
6. Olen sielu ruumiissa ja ruumis sielussa.
7. Olen energian ja aineen yhdistelmä.
8. En ole täällä vahingossa.
9. Olen täällä syystä.
10. Olen kokemusteni viisaus.
11. Olen tunteideni ja ajatusteni potentiaali.
12. Olen valintani tulos.
13. Olen täydellisyys epätäydellisyydessäni.
14. Olen arvo itsessäni.
15. Olen täällä ja olen edelleen.
16. Olen silloinkin, kun minulla ei ole mitään.
17. Olen silloinkin, kun kukaan ei kiinnitä minuun huomiota.
18. Minä olen valo pimeydessä.
19. Olen hengitys hiljaisuudessa.
20. Olen elämäni luoja.
21. Olen ja tunnen sen sydämessäni.
22. Olen, koska sinä olet.
23. Olet, koska minä olen.
24. Uin kauemmas ja syvemmälle.
25. Ajatukseni vaikuttavat siihen, mikä oli ja mitä tulee olemaan.
26. Olen elossa.
27. Olen elossa ja tunnen voiman, joka virtaa tästä sanasta.
28. Elän, koska tiedän, että tämä elämä tapahtuu minulle.
29. Olen elossa ja tämä on suurin lahja.
30. Olen elossa ja tämän ansiosta voin kokea rakkautta.
31. Olen elossa ja siksi voin oppia virheistäni.
32. Olen elossa ja voin aloittaa alusta joka päivä.
33. Olen elossa ja minulla on oikeus pysähtyä tässä elämässä.
34. Elän saadakseni uusia kokemuksia.
35. Elän kehittyäkseni ja oppiakseni tuntemaan itseäni.
36. Elän näyttääkseni esimerkkiä.
37. Elän kokeakseni iloa ja kiitollisuutta.
38. Elän käymällä tämän elämän läpi rohkeasti ja uteliaasti.
39. Elän ja tunnen sen sydämessäni.
40. Tämä on elämäni ja aikani.
41. Tämä on minun tieni ja seikkailuni.
42. Elän, koska elämä on elämisen arvoista.
43. Uin kauemmas ja syvemmälle.
44. Ajatukseni vaikuttavat siihen, mikä oli ja mitä tulee olemaan.
45. Hyväksyn.
46. Hyväksyn ja tunnen tämän sanan voiman.
47. Hyväksyn muuttaa kärsimyksen ymmärrykseksi.
48. Hyväksyn todellisuuden sellaisena kuin se on.
49. Hyväksyn itseni sellaisena kuin olen.
50. Hyväksyn valoni ja varjoni.
51. Hyväksyn itseni siellä missä olen.
52. Hyväksyn sen, mitä tapahtui ja mitä minulle tapahtuu.
53. Hyväksyn omat virheeni ja epäonnistumiseni.
54. Hyväksyn ihmiset ja heidän monimuotoisuutensa.
55. Hyväksyn elämän monimutkaisuuden
56. Hyväksyn vihani ja avuttomuuteni.
57. Hyväksyn menneisyyteni.
58. Hyväksyn sen ja tunnen sen sydämessäni.
59. Hyväksyn, että kaikki ei ole sitä, mitä haluan.
60. Korvaan vastalauseen hyväksymisellä.
61. Kun hyväksyn, kehoni rentoutuu ja paranee.
62. Hyväksyminen käsittää itseni ja maailman.
63. Uin kauemmas ja syvemmälle.
64. Ajatukseni vaikuttavat siihen, mikä oli ja mitä tulee olemaan.
65. Annan anteeksi.
66. Annan anteeksi ja tunnen sen sanan voiman.
67. Annan anteeksi päästäkseni irti taakasta.
68. Annan itselleni virheet anteeksi.
69. Annan anteeksi maailman epäoikeudenmukaisuuden.
70. Annan itselleni anteeksi epäonnistumisen joskus.
71. Annan anteeksi niille, jotka saavat minut kärsimään.
72. Annan anteeksi ja tunnen myötätuntoa.
73. Kun annan anteeksi, ruumiini muuttuu kevyeksi ja sydämestäni vapaaksi.
74. Syleilen itseäni ja maailmaa anteeksiannolla ja myötätunnolla.
75. Uin kauemmas ja syvemmälle.
76. Ajatukseni vaikuttavat siihen, mikä oli ja mitä tulee olemaan.
77. Minulla on oikeus olla oma itseni.
78. Minulla on oikeus sanoa “ei”
79. Minulla on kyky sanoa: “Haluan”
80. Minulla on taivas pääni yläpuolella.
81. Minulla on maa jalkojeni alla.
82. Minulla on luonto ympärilläni.
83. Minulla on itseni.
84. Minulla on sydän, joka lyö.
85. Minulla on rakkautta sisälläni ja ympärilläni.
86. Olen tietoinen siitä, mikä on tärkeää.
87. Minulla on hengitys, joka antaa minulle elämän.
88. Minulla on elämä, joka on matka.
89. Minulla on tarpeeksi tuntea iloa.
90. Minulla on tarpeeksi kiitollisuutta.
91. Kun minusta tuntuu, että minulla on niin paljon, kehoni jähmettyy ja sydämeni on levollinen.
92. Uin kauemmas ja syvemmälle.
93. Ajatukseni vaikuttavat siihen, mikä oli ja mitä tulee olemaan.
94. Annan itseni päästää irti siitä, mikä ei palvele minua.
95. Salli itseni kokea mitä tarvitsen.
96. Sallin itseni tuntea valon sisälläni.
97. Annan itseni olla oma itseni.
98. Annan itseni levätä.
99. Annan intuitioni tukea minua.
100. Annan menneisyyteni antaa minulle kokemusten viisautta.
101. Annan tulevaisuuteni johtaa minut parhaaseen.
102. Annan minun tässä ja nyt olla voiman hetki.
103. Kun antaudun sille, mikä on tärkeää, ruumiini antaa minulle siivet ja sydämeni lyö rytmisesti.
104. Uin kauemmas ja syvemmälle.
105. Ajatukseni vaikuttavat siihen, mikä oli ja mitä tulee olemaan.
106. Avaan.
107. Avaan itseni ja tunnen voiman, joka virtaa tästä sanasta.
108. Olen avoin rakkaudelle.
109. Olen avoin hyvälle.
110. Avaudun tuntemattomalle.
111. Olen avoin mahdollisuuksilleni.
112. Olen avoin ihmisille.
113. Avaudun itselleni.
114. Olen avoin kaikelle, mitä uusi päivä tuo tullessaan.
115. Olen avoin vaikeiden kokemusten mahdollisuuksille ja oppitunneille.
116. Olen avoin yltäkylläisyydelle.
117. Olen avoin muutokselle.
118. Kun avaan mieleni, kehoni tuntuu vahvalta ja sydämeni rohkealta.
119. Uin kauemmas ja syvemmälle.
120. Ajatukseni vaikuttavat siihen, mikä oli ja mitä tulee olemaan.
121. Tasapainotan energiaa itsessäni ja kaikissa energiakeskuksissa.
122. Tasapainotan juurichakraa tunteakseni oloni turvalliseksi.
123. Tasapainotan sakraalichakraa kokeakseni hellyyttä.
124. Tasapainotan solar plexus chakraani tunteakseni tahdonvapauden.
125. Tasapainotan sydänchakrani rakkauteen.
126. Tasapainotan kurkkuchakraani elääkseni totuuttani.
127. Tasapainotan kolmannen silmän chakraa ollakseni tietoinen.
128. Avaan kruunuchakran muodostaakseni yhteyden korkeampaan minääni.
129. Kun tasapainotan energiani, kehoni paranee ja sydämeni täyttyy rakkaudella.
130. Uin kauemmas ja syvemmälle.
131. Ajatukseni vaikuttavat siihen, mikä oli ja mitä tulee olemaan.
132. Hengitän ja tunnen siitä virtaavan voiman.
133. Hengitän vapaasti.
134. Hengitän, koska elän.
135. Hengitän antaakseni itselleni elämän.
136. Hengitän rakkautta.
137. Hengitän myötätuntoa.
138. Hengitän hyvin.
139. Hengitän täyttymystä.
140. Hengitän tasaisesti ja syvään.
141. Hengitän tietoisesti.
142. Hengitän puiden mukana.
143. Hengitän sisään päästäen irti siitä, mikä ei palvele minua.
144. Hengitän hajottamalla ajatukseni.
145. Hengitän yhdistyessäni nykyhetkeen.
146. Hengitän ja tunnen, että kaikki toimii minulle.

Kun tiedät ja tunnet, kuinka ajatuksesi ja tunteesi voivat vaikuttaa itseesi ja elämääsi, anna parhaiden aikomusten ohjata sinua joka päivä, anna sydämesi olla kompassi. Ubuntu “.

Meditaatioteksti ja esitys: Klaudia Pingot

Musiikki: Mariusz Maciej Drozdowski

14 x tuplattu:
“Uin yhä syvemmälle”.
“Ajatukseni vaikuttavat siihen, mikä oli ja mitä tulee olemaan”.

146-14 = 132

“Olen”.
“Elän”.
“Hyväksyn”.
“Annan anteeksi”.
“Avaan”.

Nämä ovat tärkeämpiä väitteitä, koska ne on myös kaksinkertaistettu: “[…] ja tunnen voiman, joka virtaa tästä sanasta”.

132-5 = 127

Lisää … “Hengitän […]”.

Painos 25.12.2021 – Huomasin ja lisäsin pois jätetyn vahvistuksen: “0. Uin yhä syvemmälle”. Se löytyy myös 107 vahvistuksen joukosta. Meillä on yhteensä 234 kaunista vahvistusta.

Painos 26.12.2021 – Googlen käännöksissä 24.12.2021 korvasin: “2 6. Olen elossa”. kohtaan “26. Alive”.

432 Hz paras meditaatio päivän aloitukseen. Kiitollisuus, tarkoituksenvoima ja värähtely.

Kuuntele 107 vahvistusta päivittäin. Houkuttele rakkautta, yltäkylläisyyttä ja rakenna itsetuntoa.

“5. Päästän irti koko kehostani olevasta jännityksestä. Keho päästää jännityksen irti.
4. Vapautan mieleni ajatuksista. Mieli vapautuu ajatuksista.
3. Sallin itseni päästämään irti kontrollista.
2. yhdistyn nykyhetkeen.
1. Antaudun korkeammalle “minälleni”, sydämeni viisaudelle ja mieleni voimalle.

6. Uin kauemmas ja syvemmälle.
7. Annan itseni tuntea energiaa, joka täyttää minut ja ympäröi minua.
8. Hengityksestäni tulee energiaa.
9. Energia on lämpöä, jonka tunnen rinnassani.
10. Ajatukseni ovat energiaa.
11. Ajatukseni muuttuvat kuin ympäriinsä lentäviä perhosia.
12. Ne tuovat minulle iloa ja helpotusta.
13. Helpotus täyttää kehoni, ja kaikki todellisuus ympärilläni heiluu kuin valtameren tyynit aallot.
14. Avaan sydämeni elämälle, avaan sydämeni itselleni.
15. Avaan sydämeni hyvälle ja kauneudelle.
16. Annan kauneuden ja hyvyyden virrata luokseni.
17. Tunnen ne energiana.
18. Antaudun sille, mikä tulee, luottaen siihen, että se, mikä tulee, palvelee minua.
19. Elän tätä hetkeä – nyt.
20. Päästän irti siitä, mikä ei palvele minua.
21. Tiedän, että jokainen kokemus rakentaa minua ja rikastuttaa tarinaani.
22. Vapautan itseni vihasta, syyllisyydestä ja pelosta.
23. Päästin irti kateudesta ja katumuksesta.
24. Jokaisella tietoisella hengityksellä päästän irti siitä, mikä oli taakka.
25. Heitän pois tarpeettoman ajatusten ja tunteiden taakan.
26. Ajatukseni päästävät irti jännityksestä ja pääni tuntuu kevyeltä ja miellyttävältä.
27. Mikään tunne ei pidä minua enää.
28. Tunnen vapauden.
29. Tunnen esteetöntä iloa katsoessani puita ja horisontteja.
30. Tunnen oloni raikkaalle, kun olen tietoinen ilmasta, joka ympäröi kehoani.
31. Tunnen harmoniaa, kun hengitän tietoisesti ja säännöllisesti.
32. Jokainen hetki on tärkeä elämässäni.
33. Olen kiitollinen siitä, että olen täällä ja olen sellainen kuin olen.
34. Minulla on rajaton valta luoda itseni ja historiani.
35. Valitsen viisaasti, ja paras neuvonantajani on rauha.
36. Tänään avaudun täysin rakkaudelle, runsaudelle ja terveelle itsetunnolle.
37. Anna minun tuntea se.
38. Olen avoin rakkaudelle.
39. Rakkaus on energia, jota kutsun ja jonka kanssa resonoin.
40. Tuon tietoisuuden sydämeeni ja otan maailman vastaan ​​sydämelläni.
41. Tunnen kuinka hyvä on katsoa elämää sydämelläni.
42. Annan sydämeni täyttää koko maailmankaikkeuden rakkauden.
43. Tunnen rakkauden täyttävän sydämeni, kehoni, mieleni ja kaiken ympärilläni olevan tilan.
44. Rakkaus ympäröi minua.
45. Minusta tulee rakkaus.
46. Jokainen solu kehossani värähtelee rakkauden taajuudella.
47. Missä tahansa olenkin, annan ja houkuttelen rakkautta.
48. Ansaitsen ehdottoman rakkauden.
49. Pystyn rakastamaan ehdoitta – myös itseäni.
50. Vapautan katumuksen ja odotuksen.
51. Olen keskittynyt läheisyyteen ja luottamukseen.
52. Voin luottaa ja voin asettaa rajoja samaan aikaan.
53. Voin antaa itselleni täydellistä rakkautta enkä kuitenkaan koskaan salli itseäni loukata.
54. Päästän irti vahingon pelosta, koska rakkaus, joka minulla on minussa, voittaa kaiken pelon.
55. En pelkää enää mitään, koska tiedän kuinka paljon voimaa minussa on.
56. Olen tyytyväinen siihen, mikä on.
57. Haluan olla olemassa kaikella voimallani rakkaudella sydämessäni.
58. Joten tästä päivästä lähtien olen olemassa kaikella voimallani, rakkaudella sydämessäni.
59. Tarkoitukseni on tuntea rakkautta joka päivä – elämää, itseäni ja muita kohtaan.
60. Tarkoitukseni on olla sellaisen henkilön kanssa, joka on minun ja jonka arvoinen olen.
61. Rakkaus on mahtava voima, jonka ansaitsen ja josta tulen.

62. Avaudun yltäkylläisyyteen.
63. Runsaus on energia, jota kutsun ja jonka kanssa resonoin.
64. Päästin irti rahanpelostani ja huomasin olevani turvassa.
65. Olen valmis antamaan ja ottamaan, koska tiedän, että rikkaus on liikettä ja virtausta. 66. Tunnen olemassaoloni valtavan arvon, ja olemassaoloni on kaiken rahan arvoinen.
67. Minulla on monia kykyjä sisälläni, ja taitoni voivat palvella muita.
68. Olen avoin tuntemattomalle ja samalla voin tuntea oloni turvalliseksi.
69. Päästän irti negatiivisista uskomuksistani itsestäni ja rahasta.
70. Kaikki aineelliset hyödykkeet ovat energiaa, jota voin saada rajattomasta lähteestä.
71. Ansaitsen runsautta ja yltäkylläisyyttä, jotka palvelevat minua ja antavat minulle mahdollisuuden tehdä enemmän hyvää, myös muille.
72. Raha ja aineelliset hyödykkeet ovat energiaa, samoin kuin rakkaus ja kiitollisuus.
73. Avaamalla itseni vauraudelle voin silti elää sopusoinnussa arvojeni kanssa.
74. Elämäni runsaus on tarkoitukseni.
75. Tarkoitukseni on tuntea täyden energian virtaus joka päivä.

76. Avaan itseni tuntemaan täyden arvoni.
77. Minun olemassaoloni arvo on kiistaton.
78. Halaan sisäistä lastani, joka ansaitsee rakkautta ja hyvyyttä.
79. Lähetän rakkautta syntymäpäivääni.
80. Minun olemassaoloni on valoa, rakkauden ja luomisen jumalallista värähtelyä.
81. Sallin itseni luopua kaikista rajoittavista ja huonoista ajatuksistani itsestäni, koska ne eivät ole minun.
82. Olen täynnä tunnetta olla yhtä maailman kanssa ja yhtä valon kanssa.
83. Tiedän, että sisälläni on sisäinen viisaus, joka tulee esiin, kun tunnen rauhaa.
84. Tunnen, että maailmankaikkeus on minulle suotuisa ja palvelee minua.
85. Minulla on oikeus onneen ja iloon, joten valitsen ilon ja onnen.
86. Osaan olla hyvä itselleni.
87. Pystyn olemaan itselleni anteeksiantavainen.
88. Annan itselleni anteeksi, mitä minun on annettava itselleni anteeksi.
89. Annan muille anteeksi sen, mitä minulla on, jotta voin antaa anteeksi muille, koska haluan käydä läpi elämän keveyden ja nöyryyden tunteella.
90. Annan itselleni ymmärrystä.
91. Lähetän rakkautta ja kiitollisuutta koko olemassaololleni – menneisyyteeni ja tulevaisuuteeni, ennen syntymääni ja kuolemani jälkeen.
92. Oletan, että tietoisuuteni, sieluni, korkeampi “minä” ohjaavat elämääni oikealle tielle, kun luotan rajattomaan arvooni, kun tunnen valon itsessäni.
93. Tänään minusta on tulossa yhtä maailmankaikkeuden kanssa.
94. Luovutan itseni korkeammalle “minälle”, joka johdattaa minua viisaasti läpi elämän ja seuraavan päivän.
95. Tiedän, että ajatukseni ohjaavat elämääni, joten anna ajatusteni tulla hyviksi ja suotuisiksi – nyt ja ikuisesti.
96. Keskityn siihen, mikä on tärkeää ja mikä on hyvää.
97. Luon tulevaisuuttani mielikuvitukseni ja visioideni avulla.
98. Anna elämäni inspiroida muita
99. Annan itseni vetää parhaaseen.
100. Tarkoitukseni on houkutella minua parhaiten.
101. Joten antaudun kaikelle kauniille, mitä eteeni tulee, ja luotan tuntemattomaan.
102. Olen yhteydessä rajattomaan ajan ja tilan ulkopuolella.
103. Yhdistän jumalalliseen energiaan, valoon, kvanttiin – rajattomien mahdollisuuksien kenttään.
104. Otan aikaa, jotta kaikki nämä sanat, tunteet ja värähtelyt tulevat mieleeni, kehoon, sydämeeni ja elintilaani.
105. Käytän aikaa tunteakseni sen.
106. Ajatukset ja sanat katoavat – vain energia ja musiikki jäävät.
107. Uppoudun niihin.

Kun tiedät ja tunnet, kuinka ajatuksesi ja tunteesi voivat vaikuttaa itseesi ja elämääsi, anna parhaiden aikomusten ohjata sinua joka päivä.
Älä anna tunteiden ja tapahtumien viedä sinua pois oikealta tieltä.
Anna sydämen tule kompassiksesi.
Olen, koska olet.
Olen kanssasi aina ja loppuun asti, jos haluat.

Kuuntele 107 vahvistusta päivittäin. Houkuttele rakkautta, yltäkylläisyyttä ja rakenna itsetuntoa.

Meditaatio kestää 35 minuuttia. Joka päivä, kun menet nukkumaan tai heräät, aivosi toimivat theta-aaltojen taajuuksilla. Theta ovat niin sanotun “mielen ohjelmoinnin” aaltoja. Metaforisesti – mielesi tässä tilassa on kuin nauhuri, joka tallentaa sen, mikä virtaa alitajuntaan. Tällä tavalla herätät parhaimman itsessäsi. Kuuntele tätä tallennetta joka päivä vapauttaaksesi potentiaalisi rakkauteen, yltäkylläisyyteen, rauhaan, luovuuteen ja itsetuntoon. Meditaation ensimmäinen osa on tuoda mielesi syvään rentoutumisen tilaan, jonka jälkeen kuulet vahvistuksia täyttymyksestä, tarpeettomasta irti päästämisestä, rakkaudesta, runsaudesta ja itsetunnosta. “
Klaudia Pingot

12R.tv / DE?? EN?? ES?? FR?? IT?? NL?? PL?? PT?? SE??

AL?? AZ?? BA?? BD?? BG?? BY?? CN?? CZ?? DK?? EE?? EG?? FI?? GE?? GR?? HK?? HR?? HU?? ID?? IE?? IL?? IN?? IR?? IS?? JP?? KE?? KR?? KZ?? LT?? LV?? MK?? MT?? MM?? MY?? NO?? PH?? PK?? RO?? RS?? RU?? SA??SI?? SK?? TH?? TR?? TW?? TZ?? UA?? VN??

Lisää: https://12r.tv/klaudia/