EE

? Rõõm, õnn, tervis: 1. Sisemine rahu. 2. Rahulolu saamine Teiste abistamisest ja toeks olemisest. Suhted. 12R.tv❌✅ Soovin Teile, Endale ja Teistele, et järgmise aasta lõpus võiks igaüks Meist öelda: “2022 oli minu elu parim aasta ??”. Marcin Ellwart

Õnn

vaimne ja emotsionaalne seisund

Õnn ehk õnnelikkus on inimese vaimne ja emotsionaalne seisund alates meeldivast rahulolust kuni intensiivse rõõmuni.[1] Õnnelik olemine võib peegeldada inimese üldist rahulolu oma eluga.[2] Erinevad bioloogia-, psühholoogia-, majandusteaduse-, religiooni ja filosoofia tegelased on püüdnud defineerida õnne ja leida tema allikaid.

Eesti etümoloogiasõnaraamat väidab, et õnn on rõõm ja sügav rahulolu oma olukorraga.[3]

Filosoofid ja religioonid defineerivad õnne pigem kui head elu, mitte lihtsalt kui emotsiooni. Tänapäeval õnn on udune mõiste ja võib erinevatele inimestele tähendada erinevaid asju. Õnne seostatakse selliste mõistetega nagu heaolu ja elukvaliteet. Õnne on määratletud ka kui rahulolu.[4]. Mõned uurijad keskenduvad vahedele hedonistliku traditsiooni, mis otsib meeldivat ja väldib ebameeldivaid kogemusi ning eudaimonismi traditsiooni, mis püüab elu elada täielikult ja sügavat rahulolu pakkuval viisil, vahel.[5]

Wikipedia.org:

https://et.m.wikipedia.org/wiki/%C3%95nn

Tervis

Tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse või nõtruse puudumine (Maailma Terviseorganisatsiooni definitsioon aastast 1946)[1].

https://et.m.wikipedia.org/wiki/Tervis

Maslow’ inimvajaduste hierarhia

Inimvajaduste hierarhia

Inimvajaduste hierarhia ehk Maslow’ vajaduste hierarhia ehk Maslow’ püramiid on inimesele omaste vajaduste kategoriseerimise ja väärtustamise süsteem.

Üks tuntumaid sotsiaalsete ja bioloogiliste vajaduste liigitusi pärineb Abraham Maslow’lt. Selle kohaselt on inimvajaduste hierarhia järgmine:

 1. füsioloogilised vajadused – vee-, toidu-, une- ja seksuaalvajadus;
 2. turvalisusvajadus – vajadus kaitstuse järgi;
 3. armastus- ja kuuluvusvajadus – vajadus kuuluda mingisse enda jaoks olulisse rühma ja tunda, et temast hoolitakse;
 4. tunnustusvajadus – vajadus teiste poolt väljendatava tunnustuse järele;
 5. eneseteostusvajadus – vajadus “jätta jälg” kasutades ära enda täielikku potentsiaali, milleks inimesel jätkub võimeid, oskusi ja teadmisi. Näiteks alustatakse ettevõtlusega.

Hierarhia neli madalamat astet on füsioloogilised vajadused. Neid nimetab Maslow ka puudulikkusvajadusteks (deficiency-needs, D-needs). Viies, eneseteostusvajadus, ning püramiidist väljapoole jääv kuues, enesetranstsendentsivajadus, on kõrgemad ehk olemusvajadused (Being-needs, B-needs).

Hierarhia kõrgemate astmeteni jõudmiseks peavad kõik alamad vajadused olema rahuldatud.

Maslow’ püramiid arvestab nn keskmise inimesega ega kehti nende inimeste puhul, kes kõrgemate vajaduste saavutamiseks jätavad mõne astme vahele.

Eneseteostus

Et Maslow keskendus oma töödes, erinevalt eelnenud psühhoteraapiast, tervele inimesele, on ta kirjutanud kõrgematest vajadustest pikemalt. Artiklis “Self-Actualizing and Beyond” (kogumikteoses “The Farther Reaches of Human Nature”) kirjeldab ta eneseteostusele viivat käitumist järgmiste tunnuste kaudu:

 1. täie tähelepanuga kogemine;
 2. kasvule suunatud valikute tegemine (vastandina regressioonile suunatud valikutele);
 3. hinnangute langetamine endast lähtuvalt (vastandina õpitud hinnangute kordamisele);
 4. kahtluse korral aus olemine, mis omakorda eeldab vastutuse võtmist;
 5. julgus teistest erineda, olla mittekonformistlik või ebapopulaarne;
 6. osalemine esmajärgulisusele suunatud protsessis;
 7. kaasnevad tippkogemused;
 8. patoloogilistest kaitsemehhanismidest loobumine.

https://et.m.wikipedia.org/wiki/Inimvajaduste_hierarhia

Eesti keel

läänemeresoome keel

Eesti keel (varasem nimetus maakeel) on läänemeresoome lõunarühma kuuluv keel.

Eesti keel on Eesti riigikeel ja 2004. aastast ka üks Euroopa Liidu ametlikest keeltest.

 1. aasta seisuga kõneles eesti keelt emakeelena hinnanguliselt 922 000 inimest Eestis ja 160 000 mujal maailmas. Võõrkeelena kõneles 2012. aasta seisuga eesti keelt 168 000 inimest.[1]

Eesti keelel on kaks suuremat murderühma (põhjaeesti ja lõunaeesti murded), aga mõnedes käsitlustes eristatakse ka kolmandat (kirderanniku murdeid). Seoses liikumisvõimaluste laienemisega ning põhjaeesti keskmurde baasil loodud normeeritud eesti kirjakeele kasutusega on aga murdeerinevused tugevasti taandunud.

Neljast piirkondlikust põhivariandist koosnevat lõunaeesti murderühma käsitletakse vahel ka eraldiseisva lõunaeesti keelena. Lõunaeesti keelest suurima kõnelejate arvuga võru murret ehk võru keelt käsitletakse vahel samuti omaette keelena. Setu keelt peetakse lingvistiliselt enamasti aga võru keele variandiks.

Eesti keelt eristab paljudest teistest keeltest kolm erinevat hääliku pikkusastet – lühike, pikk ja ülipikk. Vastav pikkusaste annab sõnale erineva tähenduse – näiteks /linn/, /linˑa/ (omastav kääne) ja /lin:a/ (sisseütlev kääne); või /vala/ (käskiv kõneviis sõnast valama), /vaˑla/ (omastav kääne sõnast vaal) ja /vaːla/ (osastav kääne sõnast vaal).[viide?]

Võrdlevgrammatiliste uurimuste kohaselt on eesti keel maailma keelte seas üks keerukamaid keeli.[2]

Tänapäeval uuritakse eesti keelt Eesti Keele Instituudis Tallinnas, Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja veel mitmes teadusasutuses mujal maailmas.

Eesti keel on 2019. aasta seisuga 0,1% Interneti veebisaitide sisukeeleks, millega ta on Internetis levikult 39. keel.[3] Samal ajal on näiteks eestikeelne Vikipeedia artiklite arvult 45. keeleversioon[4].

Uurali keelkonna kõigile keeltele omaselt on eesti keel soovõrdne, selles puudub grammatiline sugu.

https://et.m.wikipedia.org/wiki/Eesti_keel


22.02.2022 22:22 stArt 1, 2, 3, 4, edenemine; 2, 22, 222, 2222 … sümmeetria; 22.❤2.2❤22

1. Intellektuaalne areng. 2. Vaimne areng. Lõõgastumine, parimad meditatsioonid, kinnitused, head kavatsused, enesesoovitused, muusikateraapia.

YouTube’i kanal – Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

Facebook:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

127 võimsuse kinnitust, 432 Hz. Kuulake iga päev. Iga päevaga rohkem maagiat.

“0. Ujun aina sügavamale.

1. Minu mõtted mõjutavad seda, mis oli ja mis saab.
2. Olen.
3. Ma olen ja ma tunnen sellest sõnast voolavat jõudu.
4. Olen siin ja praegu.
5. Olen osa universumist.
6. Olen ihus hing ja hinges keha.
7. Olen energia ja mateeria kombinatsioon.
8. Ma pole siin juhuslikult.
9. Ma olen siin põhjusega.
10. Olen oma kogemuste tarkus.
11. Olen oma tunnete ja mõtete potentsiaal.
12. Olen oma valikute tulemus.
13. Ma olen täiuslikkus oma ebatäiuslikkuses.
14. Olen väärtus iseendas.
15. Olen siin ja olen endiselt.
16. Olen isegi siis, kui mul pole midagi.
17. Olen isegi siis, kui keegi ei pööra mulle tähelepanu.
18. Mina olen valgus pimeduses.
19. Mina olen hingeõhk vaikuses.
20. Olen oma elu looja.
21. Olen ja tunnen seda oma südames.
22. Ma olen, sest sina oled.
23. Sa oled sellepärast, et mina olen.
24. Ujun aina kaugemale ja sügavamale.
25. Minu mõtted mõjutavad seda, mis oli ja mis saab.
26. Ma olen elus.
27. Olen elus ja tunnen sellest sõnast voolavat jõudu.
28. Ma elan, sest tean, et see elu juhtub minuga.
29. Ma olen elus ja see on suurim kingitus.
30. Olen elus ja tänu sellele saan kogeda armastust.
31. Olen elus ja seetõttu saan oma vigadest õppida.
32. Olen elus ja saan iga päev otsast alustada.
33. Ma olen elus ja mul on õigus selles elus peatuda.
34. Elan selleks, et saada uusi kogemusi.
35. Elan selleks, et areneda ja ennast tundma õppida.
36. Elan selleks, et olla eeskujuks.
37. Ma elan selleks, et kogeda rõõmu ja tänulikkust.
38. Elan seda elu julgelt ja uudishimulikult läbi elades.
39. Ma elan ja tunnen seda oma südames.
40. See on minu elu ja minu aeg.
41. See on minu tee ja seiklus.
42. Ma elan, sest elu on elamist väärt.
43. Ujun aina kaugemale ja sügavamale.
44. Minu mõtted mõjutavad seda, mis oli ja mis saab.
45. Nõustun.
46. Ma aktsepteerin ja tunnen selle sõna jõudu.
47. Nõustun kannatuse muutmisega mõistmiseks.
48. Ma aktsepteerin tegelikkust sellisena, nagu see on.
49. Ma aktsepteerin ennast sellisena, nagu ma olen.
50. Ma aktsepteerin oma valgust ja varju.
51. Ma aktsepteerin ennast seal, kus ma olen.
52. Nõustun sellega, mis juhtus ja minuga toimub.
53. Ma aktsepteerin oma vigu ja ebaõnnestumisi.
54. Ma aktsepteerin inimesi ja nende mitmekesisust.
55. Ma aktsepteerin elu keerukust
56. Ma aktsepteerin oma viha ja abitust.
57. Ma aktsepteerin oma minevikku.
58. Ma aktsepteerin seda ja tunnen seda oma südames.
59. Nõustun sellega, et kõik ei ole nii, nagu ma tahan.
60. Asendan vastulause aktsepteerimisega.
61. Kui ma nõustun, mu keha lõdvestub ja paraneb.
62. Aktsepteerimine hõlmab mind ennast ja maailma.
63. Ujun aina kaugemale ja sügavamale.
64. Minu mõtted mõjutavad seda, mis oli ja mis saab.
65. Ma annan andeks.
66. Ma annan andeks ja tunnen selle sõna jõudu.
67. Ma annan andeks, et lasen koormast lahti.
68. Ma annan endale vead andeks.
69. Ma annan maailmale andeks ebaõigluse.
70. Ma andestan endale, et mõnikord ebaõnnestun.
71. Ma annan andeks neile, kes panevad mind kannatama.
72. Ma annan andeks ja tunnen kaastunnet.
73. Kui ma andestan, muutub mu keha kergeks ja mu süda vabaks.
74. Ma emban ennast ja maailma andestuse ja kaastundega.
75. Ujun aina kaugemale ja sügavamale.
76. Minu mõtted mõjutavad seda, mis oli ja mis saab.
77. Mul on õigus olla mina ise.
78. Mul on õigus öelda “ei”
79. Mul on võime öelda: “Ma tahan”
80. Mul on taevas pea kohal.
81. Mul on maa jalge all.
82. Minu ümber on loodus.
83. Mul on ise.
84. Mul on süda, mis lööb.
85. Minu sees ja ümber on armastus.
86. Olen teadlik sellest, mis on oluline.
87. Mul on hingeõhk, mis annab mulle elu.
88. Mul on elu, mis on teekond.
89. Mul on piisavalt, et rõõmu tunda.
90. Mul on piisavalt, et olla tänulik.
91. Kui tunnen, et mul on nii palju, siis mu keha tardub ja süda on rahulik.
92. Ujun aina kaugemale ja sügavamale.
93. Minu mõtted mõjutavad seda, mis oli ja mis saab.
94. Ma luban endal lahti lasta sellest, mis mind ei teeni.
95. Lubades endal kogeda seda, mida vajan.
96. Luban endal tunda valgust enda sees.
97. Luban endal olla mina ise.
98. Luban endal puhata.
99. Luban oma intuitsioonil mind toetada.
100. Ma lasen oma minevikul anda mulle kogemuste tarkust.
101. Luban oma tulevikul juhtida mind parima poole.
102. Ma luban siin ja praegu olla väehetk.
103. Kui ma luban seda, mis on oluline, annab mu keha mulle tiivad ja mu süda lööb rütmiliselt.
104. Ujun aina kaugemale ja sügavamale.
105. Minu mõtted mõjutavad seda, mis oli ja mis saab.
106. Ma avan end.
107. Ma avan end ja tunnen sellest sõnast voolavat jõudu.
108. Olen avatud armastusele.
109. Olen heale avatud.
110. Ma avan end tundmatule.
111. Olen avatud oma potentsiaalidele.
112. Olen inimestele avatud.
113. Ma avan end iseendale.
114. Olen avatud kõigele, mida uus päev toob.
115. Olen avatud võimalustele ja rasketest kogemustest saadud õppetundidele.
116. Olen avatud küllusele ja küllusele.
117. Olen muutustele avatud.
118. Kui ma oma meeled avan, tundub mu keha tugev ja süda julge.
119. Ujun aina kaugemale ja sügavamale.
120. Minu mõtted mõjutavad seda, mis oli ja mis tuleb.
121. Ma tasakaalustan energiat endas ja kõigis energiakeskustes.
122. Ma tasakaalustan juurtšakrat, et tunda end turvaliselt.
123. Ma tasakaalustan sakraaltšakrat, et kogeda hellust.
124. Ma tasakaalustan oma päikesepõimiku tšakrat, et tunda vabadust.
125. Ma tasakaalustan oma südametšakra armastusega.
126. Ma tasakaalustan oma kurgutšakrat, et elada oma tõde.
127. Ma tasakaalustan kolmanda silma tšakrat, et olla teadlik.
128. Ma avan kroontšakra, et saada ühendust oma kõrgema minaga.
129. Kui tasakaalustan oma energiat, paraneb mu keha ja mu süda täitub armastusega.
130. Ujun aina kaugemale ja sügavamale.
131. Minu mõtted mõjutavad seda, mis oli ja mis tuleb.
132. Ma hingan ja tunnen, kuidas sellest voolab jõud.
133. Ma hingan vabalt.
134. Ma hingan, sest elan.
135. Hingan, et anda endale elu.
136. Ma hingan armastust.
137. Hingan kaastunnet.
138. Hingan hästi.
139. Hingan täitumist.
140. Hingan ühtlaselt ja sügavalt.
141. Ma hingan teadlikult.
142. Ma hingan koos puudega.
143. Hingan sisse, lastes lahti sellest, mis mind ei teeni.
144. Hingan oma mõtteid lahustades.
145. Ma hingan, kui ühinen praeguse hetkega.
146. Hingan ja tunnen, et kõik töötab minu heaks.

Kui teate ja tunnete, kuidas teie mõtted ja tunded võivad teid ja teie elu mõjutada, laske end iga päev parimatel kavatsustel juhtida, laske oma südamel saada teie kompassiks. Ubuntu “.

Meditatsiooni tekst ja esitus: Klaudia Pingot

Muusika: Mariusz Maciej Drozdowski

14 x kahekordistunud:
“Ujun aina sügavamale”.
“Minu mõtted mõjutavad seda, mis oli ja mis saab”.

146-14 = 132

“Ma olen”.
“Ma elan”.
“Ma nõustun”.
“Ma andestan”.
“Ma avan”.

Need on olulisemad kinnitused, sest need on ka kahekordistunud: “[…] ja ma tunnen sellest sõnast voolavat jõudu”.

132-5 = 127

Veel … “Ma hingan […]”.

Väljaanne 25.12.2021 – Märkasin ja lisasin välja jäetud kinnituse: “0. Ujun aina sügavamale”. Seda leidub ka 107 kinnituse hulgas. Meil on kokku 234 ilusat kinnitust.

Väljaanne 26.12.2021 – Google’i tõlgetes 24.12.2021 asendasin: “2 6. I’m alive”. kuni “26. Elus”.

432 Hz parim meditatsioon päeva alustamiseks. Tänulikkus, kavatsuste jõud ja vibratsioon.

Kuulake iga päev 107 kinnitust. Tõsta ligi armastust, küllust ja tõsta enesehinnangut.

“5. Lasen lahti kogu oma keha pingest. Keha laseb pingest lahti.
4. Vabastan oma meele mõtetest. Meel vabaneb mõtetest.
3. Luban ennast, et lasta kontrollist lahti.
2. Ma ühinen praeguse hetkega.
1. Ma alistun oma kõrgemale “minale”, oma südame tarkusele ja mõistuse jõule.

6. Ujun aina kaugemale ja sügavamale.
7. Luban endal tunda energiat, mis mind täidab ja ümbritseb.
8. Minu hingeõhk muutub energiaks.
9. Energia on soojus, mida ma oma rinnus tunnen.
10. Minu mõtted on energia.
11. Mu mõtted muutuvad nagu liblikad, kes lendlevad.
12. Need pakuvad mulle rõõmu ja kergendust.
13. Kergendus täidab mu keha ja kogu reaalsus minu ümber kõigub nagu ookeani vaiksed lained.
14. Ma avan oma südame elule, ma avan oma südame iseendale.
15. Ma avan oma südame heale ja ilule.
16. Lasen ilu ja headuse endani voolata.
17. Tunnen neid energiana.
18. Ma alistun sellele, mis tuleb, usaldades, et see, mis tuleb, teenib mind.
19. Ma elan seda hetke – praegu.
20. Lasen lahti sellest, mis mind ei teeni.
21. Ma tean, et iga kogemus kasvatab mind ja rikastab mu lugu.
22. Vabastan end vihast, süütundest ja hirmust.
23. Lasin lahti armukadedusest ja kahetsusest.
24. Iga teadliku hingetõmbega lasin lahti sellest, mis oli koorem.
25. Ma heidan endalt mõttete ja emotsioonide tarbetu koorma.
26. Mu mõtted lasevad pingest lahti ja mu pea tundub kerge ja mõnus.
27. Mind ei hoia enam ükski emotsioon.
28. Ma tunnen vabadust.
29. Tunnen piiramatut rõõmu, kui vaatan puid ja silmapiiri.
30. Tunnen end värskena, kui olen teadlik õhust, mis mu keha ümbritseb.
31. Tunnen harmooniat, kui hingan teadlikult ja korrapäraselt.
32. Iga hetk on minu elus oluline.
33. Olen tänulik, et olen siin ja olen see, kes ma olen.
34. Minus on piiramatu jõud luua ennast ja oma ajalugu.
35. Ma valin targalt ja minu parim nõuandja on rahu.
36. Täna avan end täielikult armastusele, küllusele ja tervele enesehinnangule.
37. Las ma tunnen seda.
38. Olen avatud armastusele.
39. Armastus on energia, mida ma kutsun ja millega ma resoneerin.
40. Toon teadlikkuse oma südamesse ja võtan maailma vastu oma südamega.
41. Tunnen, kui hea on elule südamega vaadata.
42. Ma luban oma südamel täita kogu universumi armastust.
43. Ma tunnen, kuidas armastus täidab mu südame, keha, vaimu ja kogu ruumi minu ümber.
44. Armastus ümbritseb mind.
45. Minust saab armastus.
46. Iga rakk mu kehas vibreerib armastuse sagedusega.
47. Kus ma ka poleks, annan ja tõmban armastust ligi.
48. Ma väärin tingimusteta armastust.
49. Ma suudan armastada tingimusteta – ka iseennast.
50. Vabastan kahetsusest ja ootusest.
51. Olen keskendunud lähedusele ja usaldusele.
52. Ma võin usaldada ja saan seada piire korraga.
53. Ma võin anda endale täieliku armastuse ja samal ajal mitte kunagi lubada endale haiget teha.
54. Ma vabastan hirmust kahju ees, sest armastus, mis minus on, võidab igasuguse hirmu.
55. Ma ei karda enam midagi, sest ma tean, kui palju jõudu minus peitub.
56. Olen rahul sellega, mis on.
57. Ma tahan eksisteerida kogu oma jõuga ja armastus südames.
58. Nii et tänasest olen olemas kogu oma jõuga, armastusega südames.
59. Minu eesmärk on tunda armastust iga päev – elu, enda ja teiste vastu.
60. Minu eesmärk on olla koos inimesega, kes on mind väärt ja keda mina olen väärt.
61. Armastus on võimas jõud, mida ma väärin ja milleks ma saan.

62. Ma avan end küllusele.
63. Küllus on energia, mida ma kutsun ja millega ma resoneerin.
64. Lasin lahti oma hirmust raha pärast, leides end kaitstuna.
65. Olen valmis andma ja võtma, sest tean, et rikkus on liikumine ja voolamine. Ma tunnen oma olemasolu tohutut väärtust ja minu olemasolu on kogu raha väärt.
67. Minu sees on palju andeid ja minu oskused võivad teisi teenida.
68. Olen avatud tundmatule ja samas võin tunda end turvaliselt
69. Lasen lahti negatiivsetest uskumustest enda ja raha kohta.
70. Kõik materiaalsed hüved on energia, mida saan ammutada piiramatust allikast.
71. Ma väärin küllust ja küllust, mis teenivad mind ja võimaldavad mul teha rohkem head, ka teistele.
72. Raha ja materiaalsed hüved on energia, nagu ka armastus ja tänulikkus.
73. Avades end rikkusele, saan elada endiselt kooskõlas oma väärtustega.
74. Minu eesmärk on küllus minu elus.
75. Minu eesmärk on tunda iga päev täielikku energiavoogu.

76. Ma avan end, et tunda oma täit väärtust.
77. Minu olemasolu väärtus on vaieldamatu.
78. Kallistan oma sisemist last, kes väärib armastust ja headust.
79. Saadan armastust oma sünnipäevale.
80. Minu olemasolu on valgus, armastuse ja loomingu jumalik vibratsioon.
81. Luban endal loobuda kõigist piiravatest ja halbadest mõtetest enda kohta, sest need pole minu omad.
82. Mind täidab tunne, et olen üks maailmaga ja üks valgusega.
83. Ma tean, et minu sees on sisemine tarkus, mis tuleb esile, kui tunnen rahu.
84. Ma tunnen, et universum on mulle soodne ja teenib mind.
85. Mul on õigus õnnele ja rõõmule, seega valin rõõmu ja õnne.
86. Ma võin enda vastu hea olla.
87. Ma võin olla endale andestav.
88. Ma annan endale andeks selle, mida ma pean endale andestama.
89. Ma annan teistele andeks selle, mis mul on, et teistele andeks anda, sest tahan läbi elu läbida kerguse ja alandlikkuse tundega.
90. Ma annan endale aru.
91. Saadan armastust ja tänulikkust kogu oma eksistentsi vastu – minevikku ja tulevikku, enne sündi ja pärast surma.
92. Ma eeldan, et minu teadvus, hing, minu kõrgem “mina” juhib mu elu õigel teel, kui ma usaldan oma piiritut väärtust, kui tunnen valgust enda sees.
93. Täna saan minust universumiga üheks.
94. Ma alistan end kõrgemale “minale”, kes juhib mind targalt läbi elu ja järgmise päeva.
95. Olen teadlik, et mu mõtted juhivad mu elu, seega olgu mu mõtted head ja soodsad – nüüd ja igavesti.
96. Keskendun sellele, mis on oluline ja mis on hea.
97. Loon oma tulevikku oma kujutlusvõime ja visioonide kaudu.
98. Las mu elu inspireerib teisi
99. Lasen end tõmmata parima poole.
100. Minu eesmärk on parim, et mind meelitada.
101. Nii et ma alistun kõigele ilusale, mis mu teele satub, ja usaldan tundmatut.
102. Loon ühenduse piiramatuga väljaspool aega ja ruumi.
103. Ühendan jumaliku energiaga, valgusega, kvantiga – piiramatute võimaluste väljaga.
104. Võtan aega, et kõik need sõnad, tunded ja vibratsioonid jõuaksid minu meeltesse, kehasse, südamesse ja eluruumi.
105. Ma võtan aega, et seda tunda.
106. Mõtted ja sõnad kaovad – jääb vaid energia ja muusika.
107. Ma vajun neisse.

Kui teate ja tunnete, kuidas teie mõtted ja tunded võivad teid ja teie elu mõjutada, laske oma parimatel kavatsustel end iga päev juhtida.
Laske emotsioonidel ja sündmustel teid õigelt teelt kõrvale juhtida.
Laske südamel saada sinu kompassiks.
Olen, sest sina oled.
Olen sinuga alati ja lõpuni, kui soovid.

Kuulake iga päev 107 kinnitust. Tõmba ligi armastust, küllust ja kasvata enesehinnangut.

Meditatsioon kestab 35 minutit. Iga päev, kui lähete magama või ärkate, töötab teie aju teetalaine sagedustel. Teeta on niinimetatud “meele programmeerimise” lained. Metafooriliselt – teie mõistus selles olekus on nagu magnetofon, mis salvestab selle, mis su alateadvusesse voolab. Sel viisil äratate endas parima. Kuulake seda salvestist iga päev, et avada oma armastuse, külluse, rahu, loovuse ja enesehinnangu potentsiaal. Meditatsiooni esimene osa on viia oma meel sügavasse lõdvestusseisundisse, seejärel kuulete kinnitusi täitumise, ebavajalikust lahti laskmise, armastuse, külluse ja enesehinnangu kohta.”
Klaudia Pingot

12R.tv / DE?? EN?? ES?? FR?? IT?? NL?? PL?? PT?? SE??

AL?? AZ?? BA?? BD?? BG?? BY?? CN?? CZ?? DK?? EE?? EG?? FI?? GE?? GR?? HK?? HR?? HU?? ID?? IE?? IL?? IN?? IR?? IS?? JP?? KE?? KR?? KZ?? LT?? LV?? MK?? MT?? MM?? MY?? NO?? PH?? PK?? RO?? RS?? RU?? SA??SI?? SK?? TH?? TR?? TW?? TZ?? UA?? VN??

Rohkem: https://12r.tv/klaudia/