CZ

? Radost, štěstí, zdraví: 1. Vnitřní klid. 2. Získání uspokojení z pomoci a podpory pro Ostatní. Vztahy. 12R.tv❌✅ Přeji Vám, Sobě i Ostatním, aby si na konci příštího roku každý z Nás mohl říci: „2022 byl nejlepší rok mého života ??“. Marcin Ellwart

Štěstí

vnitřní pocit radostného a více méně trvalého vyplnění

Štěstí a šťastný se používá ve dvou odlišných významech či souvislostech:

jako vnější příznivá událost nebo okolnost, často nahodilá a nezasloužená: „mít štěstí“, „udělat štěstí“;jako blaženost, vnitřní pocit radostného a více méně trvalého vyplnění: „být šťastný“, „mít šťastnou povahu“.

Obdobná slova se vyskytují ve všech slovanských jazycích. Podle V. Machka se skládají z indoevropské předpony su-, dobrý, nejlepší, a slovanského časť, díl, úděl.[1] Výše naznačené rozlišení dvojího významu štěstí a blaženosti se vyskytuje i v mnoha jiných jazycích: v řečtině eutychia a eudaimonia, v latině fortuna a beatitudo, ve francouzštině bonne chance a bonheur, v angličtině luck a happiness.

Vědecký výzkum štěstí se vede zejména ve dvou liniích:

Srovnávací psychologické výzkumy pocitu štěstí a hledání korelací s jinými veličinami.Neurobiologický výzkum fyziologických příčin a podmínek štěstí.

Jakkoli výsledky nejsou zatím zdaleka jednoznačné, aspoň některé z nich ukazují vysokou korelaci štěstí s náboženskou vírou (zejména v USA),[zdroj?] kdežto podle neurobiologických zkoumání je šance na štěstí z poloviny vrozená, asi z 15 % vysvětlitelná vnějšími okolnostmi (zdraví, blahobyt atd.)[zdroj?] a zbytek je silně individuální.

Magnetická rezonance ukazuje na souvislost pocitu štěstí s oblastí mozku zvané precuneus (v temenním laloku).[9]

Wikipedia.org:

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bst%C3%AD

Zdraví

Zdraví se často chápe jako absence nemoci, funkcionálně jako schopnost vyrovnat se s denními aktivitami, nebo pozitivně jako způsobilost a podoba balance (vyrovnanosti). V každém organismu je zdraví forma homeostáze. To je stav rovnováhy mezi příjmem a výdejem energie a látky (s možností růstu). Zdraví může též znamenat dobré vyhlídky na přežití. U vnímajících bytostí jako lidi je zdraví širší koncept.

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody a nikoliv pouhé nepřítomnosti nemoci či vady“[1]. Tuto užitečnou a přesnou definici lze také považovat za idealistickou a nerealistickou. Podle ní se dá 95 % lidí označit jako nemocných nebo postižených (vadou, nepohodou).[2]

V programu WHO Zdraví pro všechny do roku 2000 (Health for All, HFA), který byl přijat v roce 1977, se objevila doplňující charakteristika zdraví jako schopnosti vést sociálně a ekonomicky produktivní život.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD

Maslowova pyramida

Maslowova pyramida potřeb

Maslowova pyramida (potřeb) je hierarchie lidských potřeb, kterou definoval americký psycholog Abraham Harold Maslow v roce 1943. Podle této teorie má člověk pět základních potřeb. Tyto potřeby seřadil podle toho, jak se postupně vyvinuly, a zároveň podle toho, jsou-li vyšší nebo nižší ve smyslu své hodnoty. Současně byl přesvědčen, že uspokojení nižších potřeb je předpokladem toho, aby nastoupily vyšší potřeby.

Potřeby společně pak tvoří jakousi pomyslnou pyramidu:

  1. základní tělesné, fyziologické potřeby
  2. potřeba bezpečí, jistoty
  3. potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti
  4. potřeba uznání, úcty
  5. potřeba seberealizace

Potřeby

Potřeba je stav nedostatku nebo nadbytku něčeho, co nás vede k činnostem, jimiž tuto potřebu uspokojujeme. Pojem potřeba se ve starších teoriích označoval jako instinkt nebo pud.

Potřeby dělíme na 2 základní skupiny:

biologické (primární, vrozené) – potřeba dýchání, spánku, potravy, bezpečísociální (získané), které se dále dělí na kulturní (např. vzdělání) a na psychické (radost, štěstí, láska)zbytnénezbytnéhmotnénehmotné

Jako první navrhl obsáhlou klasifikaci potřeb roku 1938 H. A. Murray. Ta však nebyla populární, na rozdíl od klasifikace navržené sociálním psychologem Abrahamem H. Maslowem v roce 1954.[1]

První čtyři kategorie Maslow označuje jako nedostatkové potřeby a pátou kategorii jako potřeby existence (bytí) nebo růstové potřeby.

Později bylo pět základních potřeb rozšiřováno o ještě několik dalších:

kognitivní potřebyestetické potřeby

Všeobecně platí, že níže položené potřeby jsou významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou pro vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb. Toto však není možné tvrdit zcela bezvýhradně a je dokázáno, že uspokojování vyšších potřeb (estetických, duchovních) může napomoci v krajních situacích (nouze, nedostatek, strádání) lidského života, ve kterých je možnost uspokojování nižších potřeb omezena či znemožněna (například v prostředí koncentračních táborů, o čemž referovali např. Viktor Frankl anebo Konrad Lorenz).[1] U toho, kdo dospěje na úroveň růstových potřeb, což jsou jen někteří lidé, dochází ke zvláštní proměně. Úsilí vedené těmito potřebami má vyšší prioritu než uspokojování potřeb nedostatkových. Každý člověk má své potřeby různě rozvinuté, každý více či méně upřednostňuje něco jiného.[2] Za nejvyšší považuje Maslow potřebu seberealizace, čímž označuje lidskou snahu naplnit svoje schopnosti a záměry.

Abraham Maslow vycházel ze svého přesvědčení, že výkon pracovníků je možné zvyšovat až k přirozeným fyziologickým hranicím pokud budou uspokojovány nejen materiální, ale i sociální potřeby, tj. potřeby seberealizace, sebeaktualizace, sebeuskutečnění, sociální sounáležitosti k někomu nebo k něčemu, tvořivosti, bezpečí, jistoty, postavení apod. K saturaci (naplnění, uspokojení) většiny potřeb dochází právě v pracovním procesu. Přínosem této školy je, že se snaží brát jakoukoliv lidskou organizaci jako systém zajišťující integritu osobních zájmů jakož i zájmů dotyčné organizace. Paradoxem je, že mnozí lidé o seberealizaci nestojí, jsou motivováni jen nižšími fyziologickými potřebami, klidem a pohodlím.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyramida

Čeština

západoslovanský jazyk používaný v Česku

Čeština neboli český jazyk je západoslovanský jazyk, nejbližší slovenštině, poté lužické srbštině a polštině. Patří mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyků indoevropských. Čeština se vyvinula ze západních nářečí praslovanštiny na konci 10. století. Je částečně ovlivněná latinou a němčinou. Česky psaná literatura se objevuje od 14. století. První písemné památky jsou však již z 12. století.

Češtinou jako mateřským jazykem mluví zhruba 10,7 milionu lidí – prakticky všichni v České republice. Celkový počet českých mluvčích se odhaduje na 13,2 milionu, což zahrnuje 2,5 milionu uživatelů češtiny jako druhého jazyka.[1] V důsledku několika vystěhovaleckých vln ve druhé polovině 19. a ve 20. století hovoří totiž česky i desetitisíce emigrantů a jejich potomků, zejména na Slovensku, v USA (55 tisíc mluvčích[1]), Kanadě, Německu, Rakousku, Rumunsku, Austrálii, na Ukrajině, v Srbsku (37 tisíc mluvčích[1]), Chorvatsku (6 290 mluvčích[1]), Rumunsku (2 170 mluvčích[1]), Polsku (1 430 mluvčích[1]) a v řadě dalších zemí.

Čeština je flektivní jazyk vyznačující se komplikovaným systémem skloňování a časování a velmi volným slovosledem. K písemným záznamům používá latinku doplněnou o znaky s diakritikou. Pro výslovnost je charakteristický pevný přízvuk na první slabice, opozice délky samohlásek a specifická souhláska „ř“ (zvýšená alveolární vibranta = znělá dásňová kmitavá souhláska).

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina


22. 02. 2022 22:22 stArt 1, 2, 3, 4, pokrok; 2, 22, 222, 2222 … symetrie; 22.❤2.2❤22

1. Intelektuální rozvoj. 2. Duchovní rozvoj. Relaxace, nejlepší meditace, afirmace, dobré úmysly, sebesugesce, muzikoterapie.

Kanál YouTube – Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

Facebook:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

127 afirmací síly, 432 Hz. Poslouchejte každý den. Více magie každý den.

“0. Plavu dál a hlouběji.”

1. Moje myšlenky ovlivňují to, co bylo a co bude.
2. Jsem.
3. Jsem a cítím sílu plynoucí z tohoto slova.
4. Jsem tady a teď.
5. Jsem součástí vesmíru.
6. Jsem duše v těle a tělo v duši.
7. Jsem kombinací energie a hmoty.
8. Nejsem tu náhodou.
9. Jsem tu z nějakého důvodu.
10. Jsem moudrost svých zkušeností.
11. Jsem potenciál svých pocitů a myšlenek.
12. Jsem výsledkem svých rozhodnutí.
13. Jsem dokonalost ve své nedokonalosti.
14. Jsem hodnotou sám pro sebe.
15. Jsem tady a stále jsem.
16. Jsem, i když nic nemám.
17. Jsem, i když si mě nikdo nevšímá.
18. Jsem světlo ve tmě.
19. Jsem dech v tichu.
20. Jsem tvůrcem svého života.
21. Jsem a cítím to ve svém srdci.
22. Jsem, protože ty jsi.
23. Jsi, protože já jsem.
24. Plavu dál a hlouběji.
25. Moje myšlenky ovlivňují to, co bylo a co bude.
26. Jsem naživu.
27. Jsem naživu a cítím sílu proudící z tohoto slova.
28. Žiju, protože vím, že se mi tento život stává.
29. Jsem naživu a to je ten největší dar.
30. Jsem naživu a díky tomu mohu prožívat lásku.
31. Jsem naživu, a proto se mohu poučit ze svých chyb.
32. Jsem naživu a mohu každý den začít znovu.
33. Jsem naživu a mám právo se v tomto životě zastavit.
34. Žiji, abych získával nové zkušenosti.
35. Žiji, abych se rozvíjel a poznával.
36. Žiji, abych šel příkladem.
37. Žiji, abych prožíval radost a vděčnost.
38. Žiji tak, že tímto životem procházím s odvahou a zvědavostí.
39. Žiju a cítím to ve svém srdci.
40. Tohle je můj život a můj čas.
41. Toto je moje cesta a moje dobrodružství.
42. Žiju, protože život stojí za to žít.
43. Plavu dál a hlouběji.
44. Moje myšlenky ovlivňují to, co bylo a co bude.
45. Přijímám.
46. Přijímám a cítím sílu tohoto slova.
47. Přijímám, abych proměnil utrpení v porozumění.
48. Přijímám realitu takovou, jaká je.
49. Přijímám se takový, jaký jsem.
50. Přijímám svá světla a stíny.
51. Přijímám sám sebe tam, kde jsem.
52. Přijímám to, co se mi stalo a děje.
53. Přijímám své vlastní chyby a selhání.
54. Přijímám lidi a jejich rozmanitost.
55. Přijímám složitost života
56. Přijímám svůj hněv a bezmoc.
57. Přijímám svou minulost.
58. Přijímám to a cítím to ve svém srdci.
59. Přijímám, že ne všechno je takové, jaké chci, aby to bylo.
60. Námitku nahrazuji přijetím.
61. Když přijmu, mé tělo se uvolní a uzdraví.
62. Přijetí zahrnuje mě i svět.
63. Plavu dál a hlouběji.
64. Moje myšlenky ovlivňují to, co bylo a co bude.
65. Odpouštím.
66. Odpouštím a cítím sílu toho slova.
67. Odpouštím, že se zbavuji břemene.
68. Odpouštím si chyby.
69. Odpouštím světu nespravedlnost.
70. Odpouštím si, že jsem někdy selhal.
71. Odpouštím těm, kteří mě nutí trpět.
72. Odpouštím a mám soucit.
73. Když odpustím, mé tělo se stane lehkým a mé srdce svobodné.
74. Objímám sebe i svět s odpuštěním a soucitem.
75. Plavu dál a hlouběji.
76. Moje myšlenky ovlivňují to, co bylo a co bude.
77. Mám právo být sám sebou.
78. Mám právo říci „ne“
79. Mám schopnost říci: „Chci“
80. Mám nebe nad hlavou.
81. Mám půdu pod nohama.
82. Mám kolem sebe přírodu.
83. Mám sám sebe.
84. Mám srdce, které bije.
85. Mám v sobě a kolem sebe lásku.
86. Jsem si vědom toho, co je důležité.
87. Mám dech, který mi dává život.
88. Mám život, který je cestou.
89. Mám dost na to, abych cítil radost.
90. Mám dost na to, abych cítil vděčnost.
91. Když cítím, že toho mám tolik, moje tělo ztuhne a srdce je v pohodě.
92. Plavu dál a hlouběji.
93. Moje myšlenky ovlivňují to, co bylo a co bude.
94. Dovoluji si pustit to, co mi neslouží.
95. Dovolit si zažít to, co potřebuji.
96. Dovoluji si v sobě cítit světlo.
97. Dovoluji si být sám sebou.
98. Dovolím si odpočívat.
99. Dovoluji své intuici, aby mě podporovala.
100. Nechávám svou minulost, aby mi dala moudrost zážitků.
101. Dovoluji, aby mě moje budoucnost vedla k tomu nejlepšímu.
102. Dovoluji, aby moje tady a teď bylo okamžikem síly.
103. Když se oddávám tomu, co je důležité, moje tělo mi dává křídla a srdce mi rytmicky bije.
104. Plavu dál a hlouběji.
105. Moje myšlenky ovlivňují to, co bylo a co bude.
106. Otevírám.
107. Otvírám se a cítím sílu proudící z tohoto slova.
108. Jsem otevřený lásce.
109. Jsem otevřený dobru.
110. Otevírám se neznámému.
111. Jsem otevřený svému potenciálu.
112. Jsem otevřený lidem.
113. Otevírám se sám sobě.
114. Jsem otevřený všemu, co nový den přinese.
115. Jsem otevřený příležitostem a lekcím z obtížných zkušeností.
116. Jsem otevřen hojnosti a hojnosti.
117. Jsem otevřený změnám.
118. Když otevřu svou mysl, moje tělo se cítí silné a srdce odvážné.
119. Plavu dál a hlouběji.
120. Moje myšlenky ovlivňují to, co bylo a co bude.
121. Vyrovnávám energii v sobě a ve všech energetických centrech.
122. Vyvažuji kořenovou čakru, abych se cítil bezpečně.
123. Vyrovnávám sakrální čakru, abych prožíval něhu.
124. Vyvažuji svou čakru solar plexu, abych cítil svobodu jednání.
125. Vyvažuji svou srdeční čakru láskou.
126. Vyrovnávám svou krční čakru, abych žil svou pravdu.
127. Vyvažuji čakru třetího oka, abych si byl vědom.
128. Otevírám korunní čakru, abych se spojil se svým vyšším já.
129. Když vyrovnám svou energii, mé tělo se uzdraví a mé srdce se naplní láskou.
130. Plavu dál a hlouběji.
131. Moje myšlenky ovlivňují to, co bylo a co bude.
132. Dýchám a cítím, jak z toho proudí síla.
133. Dýchám volně.
134. Dýchám, protože žiju.
135. Dýchám, abych si dal život.
136. Dýchám lásku.
137. Dýchám soucitem.
138. Dobře se mi dýchá.
139. Dýchám naplnění.
140. Dýchám plynule a zhluboka.
141. Dýchám vědomě.
142. Dýchám se stromy.
143. Dýchám a nechávám odejít to, co mi neslouží.
144. Dýchám tak, že rozpouštím své myšlenky.
145. Dýchám, když se sjednocuji s přítomným okamžikem.
146. Dýchám a cítím, že všechno pro mě funguje.

Jakmile budete vědět a cítit, jak vaše myšlenky a pocity mohou ovlivnit vás a váš život, nechte se každý den vést těmi nejlepšími úmysly a vaše srdce se stane vaším kompasem. Ubuntu “.

Text a provedení meditace: Klaudia Pingot

Hudba: Mariusz Maciej Drozdowski

14 x zdvojnásobeno:
„Plavu dál a hlouběji.“
„Moje myšlenky ovlivňují to, co bylo a co bude.“

146–14 = 132

“Jsem”.
“Žiji”.
“Přijímám”.
“Odpouštím”.
“Otevírám”.

Toto jsou důležitější afirmace, protože jsou také zdvojené: “[…] a cítím sílu plynoucí z tohoto slova.”

132-5 = 127

Více … “Dýchám […]”.

Vydání 25.12.2021 – Všiml jsem si a přidal vynechanou afirmaci: “0. Plavu dál a hlouběji”. Nachází se také mezi 107 afirmacemi. Máme celkem 234 krásných afirmací.

Vydání 26. 12. 2021 – V překladech Google z 24. 12. 2021 jsem nahradil: „2 6. Jsem naživu“. na “26. Živý”.

432 Hz nejlepší meditace pro začátek dne. Vděčnost, síla záměru a vibrace.

Poslouchejte 107 afirmací denně. Přitahujte lásku, hojnost a budujte sebeúctu.

“5. Uvolňuji napětí v celém svém těle. Tělo propouští napětí.
4. Uvolňuji svou mysl od myšlenek. Mysl je osvobozena od myšlenek.
3. Povoluji sebe, abych se vzdal kontroly.
2. Sjednocuji se v přítomném okamžiku.
1. Odevzdám se svému vyššímu „já“, moudrosti svého srdce a síle své mysli.

6. Plavu dál a hlouběji.
7. Dovoluji si cítit energii, která mě naplňuje a obklopuje.
8. Můj dech se stává energií.
9. Energie je teplo, které cítím v hrudi.
10. Moje myšlenky jsou energie.
11. Mé myšlenky se stávají jako motýli létající kolem.
12. Dávají mi radost a úlevu.
13. Mé tělo naplňuje úleva a veškerá realita kolem mě se houpe jako klidné vlny oceánu.
14. Otevírám své srdce životu, otevírám své srdce sobě.
15. Otevírám své srdce dobru a kráse.
16. Dovoluji kráse a dobru, aby ke mně proudily.
17. Cítím je jako energii.
18. Odevzdávám se tomu, co přichází, a věřím, že to, co přichází, mi bude sloužit.
19. Žiju tento okamžik – teď.
20. Nechávám odejít to, co mi neslouží.
21. Vím, že každá zkušenost mě buduje a obohacuje můj příběh.
22. Osvobozuji se od hněvu, viny a strachu.
23. Zbavil jsem se žárlivosti a lítosti.
24. S každým vědomým nádechem se zbavuji toho, co bylo zátěží.
25. Odhazuji zbytečnou zátěž myšlenek a emocí.
26. Moje myšlenky povolí napětí a moje hlava je lehká a příjemná.
27. Už mě nedrží žádné emoce.
28. Cítím svobodu.
29. Při pohledu na stromy a horizonty cítím nespoutanou radost.
30. Cítím se svěží, když si uvědomuji vzduch, který obklopuje mé tělo.
31. Cítím se v harmonii, když vědomě a pravidelně dýchám.
32. Každý okamžik je v mém životě důležitý.
33. Cítím vděčnost za to, že jsem tady a za to, kdo jsem.
34. Je ve mně neomezená moc tvořit sebe a svou historii.
35. Vybírám si moudře a mým nejlepším rádcem je mír.
36. Dnes se plně otevírám lásce, hojnosti a zdravému sebevědomí.
37. Nech mě to cítit.
38. Jsem otevřený lásce.
39. Láska je energie, kterou zvu a souzním s ní.
40. Přináším vědomí do svého srdce a přijímám svět svým srdcem.
41. Cítím, jak je dobré dívat se na život srdcem.
42. Dovoluji svému srdci, aby naplnilo lásku celého vesmíru.
43. Cítím, jak láska naplňuje mé srdce, tělo, mysl a veškerý prostor kolem mě.
44. Láska mě obklopuje.
45. Stávám se láskou.
46. Každá buňka v mém těle vibruje frekvencí lásky.
47. Ať jsem kdekoli, dávám a přitahuji lásku.
48. Zasloužím si bezpodmínečnou lásku.
49. Dokážu bezpodmínečně milovat – také sebe.
50. Uvolňuji lítost a očekávání.
51. Zaměřuji se na blízkost a důvěru.
52. Mohu důvěřovat a zároveň si mohu nastavit limity.
53. Umím se plně milovat a zároveň si nikdy nedovolit, aby mi bylo ubližováno.
54. Uvolňuji strach z ublížení, protože láska, kterou v sobě mám, překoná jakýkoli strach.
55. Už se ničeho nebojím, protože vím, jak moc je ve mně síla.
56. Jsem spokojený s tím, co je.
57. Chci existovat ze všech sil s láskou v srdci.
58. Takže ode dneška budu existovat se vší silou, láskou v srdci.
59. Mým záměrem je cítit lásku každý den – k životu, k sobě i k ostatním.
60. Mým záměrem je být s člověkem, který je mě hoden a kterého jsem hoden já.
61. Láska je ta mocná síla, kterou si zasloužím a kterou se stávám.

62. Otevírám se hojnosti.
63. Hojnost je energie, kterou zvu a s níž rezonuji.
64. Zbavil jsem se strachu o peníze a zjistil jsem, že jsem v bezpečí.
65. Jsem připraven dávat i brát, protože vím, že bohatství je pohyb a tok. Cítím obrovskou hodnotu své existence a moje existence stojí za všechny peníze.
67. Mám v sobě mnoho talentů a mé dovednosti mohou sloužit ostatním.
68. Jsem otevřený neznámému a zároveň se mohu cítit bezpečně.
69. Zbavil jsem se negativních přesvědčení o sobě a penězích.
70. Všechny hmotné statky jsou energií, kterou mohu čerpat z neomezeného zdroje.
71. Zasloužím si hojnost a hojnost, které mi slouží a umožňují mi konat více dobra, také pro druhé.
72. Peníze a materiální statky jsou energie, stejně jako láska a vděčnost.
73. Otevřením se bohatství mohu stále žít v souladu se svými hodnotami.
74. Hojnost v mém životě je mým záměrem.
75. Mým záměrem je cítit každý den plný tok energie.

76. Otvírám se, abych cítil svou plnou hodnotu.
77. Hodnota mé existence je nezpochybnitelná.
78. Objímám své vnitřní dítě, které si zaslouží lásku a dobro.
79. Posílám lásku ke dni svého narození.
80. Moje existence je světlo, božská vibrace lásky a stvoření.
81. Dovoluji si vzdát se všech omezujících a špatných myšlenek o sobě, protože nejsou moje.
82. Naplňuje mě pocit jednoty se světem a jedno se světlem.
83. Vím, že ve mně je vnitřní moudrost, která vystupuje do popředí, když se cítím v klidu.
84. Cítím, že vesmír je pro mě příznivý a slouží mi.
85. Mám právo na štěstí a radost, proto si volím radost a štěstí.
86. Umím být na sebe hodný.
87. Dokážu být k sobě shovívavý.
88. Odpouštím si to, co si musím odpustit.
89. Odpouštím druhým to, co musím odpustit druhým, protože chci jít životem s pocitem lehkosti a pokory.
90. Dávám si pochopení.
91. Posílám lásku a vděčnost do celé své existence – do své minulosti i budoucnosti, před mým narozením a po mé smrti.
92. Předpokládám, že mé vědomí, duše, moje vyšší „já“ povede můj život správným způsobem, když budu důvěřovat své neomezené hodnotě, když v sobě cítím světlo.
93. Dnes se stávám jedním s Vesmírem.
94. Odevzdávám se vyššímu „já“, které mě moudře povede životem a dalším dnem.
95. Jsem si vědom toho, že moje myšlenky vedou můj život, tak ať se mé myšlenky stanou dobrými a příznivými – nyní a navždy.
96. Zaměřuji se na to, co je důležité a co je dobré.
97. Vytvářím svou budoucnost prostřednictvím své představivosti a vizí.
98. Ať můj život inspiruje ostatní
99. Nechávám se přitáhnout k těm nejlepším.
100. Mým záměrem je, aby mě přitahovalo to nejlepší.
101. Takže se odevzdávám všem krásným věcem, které mi přicházejí do cesty, a věřím v neznámo.
102. Spojuji se s neomezeným mimo čas a prostor.
103. Spojuji se s božskou energií, se světlem, s Kvantem – polem neomezených možností.
104. Dávám si čas, aby všechna tato slova, pocity a vibrace vstoupily do mé mysli, těla, srdce a životního prostoru.
105. Udělám si čas, abych to procítil.
106. Myšlenky a slova mizí – zůstává jen energie a hudba.
107. Ponořím se do nich.

Jakmile budete vědět a cítit, jak vaše myšlenky a pocity mohou ovlivnit vás a váš život, nechte se každý den vést svými nejlepšími úmysly.
Nechte emoce a události, aby vás neshodily ze správné cesty.
Nechte srdce staň se Tvým kompasem.
Jsem, protože jsi.
Budu s tebou vždy a až do konce, pokud budeš chtít.

Poslechněte si 107 afirmací denně. Přitahujte lásku, hojnost a budujte sebeúctu.

Meditace trvá 35 minut. Každý den, když jdete spát nebo se probouzíte, váš mozek pracuje ve frekvencích theta vln. Theta jsou vlny takzvaného „programování mysli“. Metaforicky – vaše mysl je v tomto stavu jako magnetofon, který zaznamenává, co proudí do vašeho podvědomí. Tímto způsobem v sobě probudíte to nejlepší. Poslouchejte tuto nahrávku každý den, abyste odemkli svůj potenciál lásky, hojnosti, míru, kreativity a sebeúcty. První částí meditace je uvést svou mysl do stavu hluboké relaxace, poté uslyšíte afirmace o naplnění, opuštění nepotřebného, ​​lásce, hojnosti a sebeúctě.“
Klaudia Pingot

12R.tv / DE?? EN?? ES?? FR?? IT?? NL?? PL?? PT?? SE??

AL?? AZ?? BA?? BD?? BG?? BY?? CN?? CZ?? DK?? EE?? EG?? FI?? GE?? GR?? HK?? HR?? HU?? ID?? IE?? IL?? IN?? IR?? IS?? JP?? KE?? KR?? KZ?? LT?? LV?? MK?? MT?? MM?? MY?? NO?? PH?? PK?? RO?? RS?? RU?? SA??SI?? SK?? TH?? TR?? TW?? TZ?? UA?? VN??

Více: https://12r.tv/klaudia/