BG

? Радост, щастие, здраве: 1. Вътрешен мир. 2. Получаване на удовлетворение от помощта и подкрепата за другите. Отношения. 12R.tv❌✅ Пожелавам на вас, на мен и на другите в края на следващата година всеки от нас да каже: „2022 беше най-добрата година в живота ми ??“. Marcin Ellwart

Щастие

Щастие е емоционално състояние, при което човек изпитва чувства, вариращи от задоволство и удоволствие до пълно блаженство и прекалена радост. Антиподът на щастието е нещастието. Според философа Фридрих Ницше (1844 – 1900), истинското щастие е неделимо от инстинктите, стига животът да е във възход.[1] Когато е щастлив, човек често се смее. Разнообразието от биологични, психологични, религиозни и философски подходи се опитва да определи щастието и идентифицира източниците му. Позитивната психология е част от различните изследователски групи. При нея се прилага научния метод, за да се отговори на въпроси за това какво е „щастие“ и как то може да бъде постигнато.

Тя е от толкова фундаментално значение за човешкото състояние, че „живота, свободата и стремежа към щастие“ се считат за неотменни права в Декларацията за независимост на САЩ.

Организацията на обединените нации обявява 20 март за Международен ден на щастието като признава значението на щастието и благополучието за универсални цели.

Щастието осмисля живота ни, придава му реалност, без него всичко е привидно, без същност. Според една сентенция да си щастлив значи да си докоснат и воден от Бога. Затова щастието е свързано със смисъла на живота. През 2014 г. песента „Happy“ на американския изпълнител Фарел Уилямс става химн и вдъхнови клипове по цял ​​свят в мрежата.

Щастието е една от основните категории на етиката. Като етическа категория тя се разработва още в античната философия. Аристотел въвежда самото понятие етика,[2] нарича щастието най-висшето благо, понеже всяко човешко поведение в крайна сметка е мотивирано от стремежа към щастие. Но едва ли има друга философска школа през Античността, която да е толкова тясно свързана с философския проблем за щастието като епикурейците. Щастието и пътищата за неговото достигане стават основна тема в тяхното учение. Макар че епикурейците са си спечелили лоша слава в историята, като проповедници на разгулен живот, главно благодарение на отношението на християнската църква към учението на Епикур, тяхното учение за блаженството всъщност описва един съвсем умерен идеал за земно щастие.

Wikipedia.org:

https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5

Здраве

Здравето е ниво на функционалност при живите организми. То е състояние – хомеостаза, при което организмът е уравновесен, т.е. постъпващите и произведените енергия и маса са приблизително едни и същи, налице е метаболитна ефективност.

При хората, това е общо състояние на ума, тялото и духа, при което няма болест, нараняване или болка. СЗО дава по-широка дефиниция: „Състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг.“ [1] (виж още Степени на здравето)

Поддържането и повишаването на здравето се постига чрез различна комбинация от физическо, умствено и социално благосъстояние и благоденствие, които заедно понякога са наричани „триъгълник на здравето“ [2][3]. Терминът „здрав“ е още широко приложим в контекст, като здравословна общност, здравословен град или здравословна околна среда.

https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5

Пирамида на потребностите на Маслоу

Пирамидата на потребностите е теорията на американския психолог Ейбрахам Маслоу, който се занимава с мотивите на човек в живота му. Тази теория има отражение в много области, включително използване за мотивация за работа. Мнозина обаче отхвърлят теорията от различни посоки и тя не е категорично доказана чрез подходящи изследвания. Изчерпателно проучване, включващо около 60 000 участници от 123 страни, показва, че универсалните човешки потребности съществуват, но нямат йерархия и работят едновременно. [1]

Диаграма на йерархична система на потребностите на човека по Ейбрахам Маслоу.
Степени (от най-ниската към най-високата):

  1. Физиологични
  2. Сигурност
  3. Любов/Принадлежност
  4. Уважение, увереност
  5. Самоусъвършенстване, себереализиране

Тази система е представена за първи път в статията му от 1943 година „Теория на човешката мотивация“[2] и по-късно е публикувана и разширена в книгата “Toward a Psychology of Being”.

Основите на теорията

Теорията на потребностите предполага, че универсалните потребности са общи за всички хора и ги мотивират. Тези нужди могат да бъдат изразени по различни начини, в зависимост от конкретната културна ситуация.

Идеята на теория казва, че има йерархия на нуждите, която е организирана по важност. Теорията предполага, че някакво ниво на нужда може да се осъществи и след това вече няма да действа като мотивация за човека. Когато обаче е осигурено определено ниво на нужда, лицето се насочва към изпълнение на следващото по-високо ниво.

Петте етапа на теорията идват от два основни мотива: мотивът за спестяване и мотивът за растеж.

Мотивите за спестяване работят за попълване на определени липси на неща, които са от съществено значение за нечие физическо и психологическо съществуване, като храна, сигурност и любов. Тези мотиви работят за намаляване на неприятното напрежение, което съществува в човека в резултат на нуждата от спестяване, и работят за възстановяването му до състояние на релаксация, хомеостаза.

Когато човек е свободен да осигури нуждите от спестяване, се появяват мотиви за растеж, които не са от съществено значение за самото съществуване на човека, но му предоставят съдържанието, за което си струва да живее. Примери са нуждата от майсторство, красота, креативност и даване на любов. Тези мотиви не действат за облекчаване на стреса, но създават приятно състояние на напрежение. Тези мотиви работят на принципа на хетеростаза – човек, който е задоволил глада си, не би искал да продължи да се храни, но човек, който пътува към далечна страна за да види култура, различна от неговата и се радва на нея ще иска да пътува до повече страни.

Самият Маслоу разделя потребностите така:

  1. Физиологични: храна, вода, сън, здраве, секс,въздух.
  2. Екзистенциални: подслон, безопасност, обезпеченост.
  3. Социални: социални връзки, общуване, привързаност, загриженост за другите и внимание към себе си.
  4. Престижни: самоуважение, уважение от страна на другите, признание, постигане на успех и висока оценка, развитие в работата.
  5. Духовни: познание, себереализиране.

https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83

Български език

южнославянски език, държавен език на България

Бъ̀лгарският езѝк е индоевропейски език от групата на южнославянските езици, като образува неговата източна подгрупа. Той е официалният език на Република България и един от 24-те официални езика на Европейския съюз. Българският език е плурицентричен език – има няколко книжовни норми. Наред с използваната в България основна норма, съществуват още македонска норма, която също използва кирилица, и банатска норма, която използва латиница.

https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


2022-02-22 22:22 stArt 1, 2, 3, 4, Напредък; 2, 22, 222, 2222 … симетрия; 22.❤2.2❤22

1. Интелектуално развитие. 2. Духовно развитие. Релаксация, най-добрите медитации, утвърждения, добри намерения, самовнушения, музикотерапия.

YouTube канал – Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

Facebook:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

127 утвърждения на сила, 432 Hz. Слушайте всеки ден. Повече магия всеки ден.

„0. Плувам все по-дълбоко.

1. Моите мисли влияят на това, което беше и какво ще бъде.
2. Аз съм.
3. Аз съм и усещам силата, произтичаща от тази дума.
4. Аз съм тук и сега.
5. Аз съм част от вселената.
6. Аз съм душа в тяло и тяло в душа.
7. Аз съм комбинация от енергия и материя.
8. Тук не съм случайно.
9. Тук съм с причина.
10. Аз съм мъдростта на моите преживявания.
11. Аз съм потенциалът на моите чувства и мисли.
12. Аз съм резултат от моите избори.
13. Аз съм съвършенство в своето несъвършенство.
14. Аз съм ценност в себе си.
15. Тук съм и все още съм.
16. Дори съм, когато нямам нищо.
17. Дори съм, когато никой не ми обръща внимание.
18. Аз съм светлината в тъмнината.
19. Аз съм дъхът на тишината.
20. Аз съм създателят на живота си.
21. Аз съм и го чувствам в сърцето си.
22. Аз съм, защото Ти си.
23. Ти си, защото съм аз.
24. Плувам все по-навътре и по-дълбоко.
25. Моите мисли влияят на това, което беше и какво ще бъде.
26. Жив съм.
27. Жив съм и усещам силата, която изтича от тази дума.
28. Живея, защото знам, че този живот ми се случва.
29. Жив съм и това е най-големият подарък.
30. Жив съм и благодарение на това мога да изпитам любов.
31. Аз съм жив и затова мога да се уча от грешките си.
32. Жив съм и мога да започна отначало всеки ден.
33. Жив съм и имам право да спра в този живот.
34. Живея, за да придобия нови преживявания.
35. Живея, за да се развивам и да опознавам себе си.
36. Живея, за да давам пример.
37. Живея, за да изпитвам радост и благодарност.
38. Живея, преминавайки през този живот със смелост и любопитство.
39. Живея и го чувствам в сърцето си.
40. Това е моят живот и моето време.
41. Това е моят път и моето приключение.
42. Живея, защото животът си заслужава.
43. Плувам все по-навътре и по-дълбоко.
44. Моите мисли влияят на това, което беше и какво ще бъде.
45. Приемам.
46. Приемам и усещам силата на тази дума.
47. Приемам, да превърна страданието в разбиране.
48. Приемам реалността такава, каквато е.
49. Приемам себе си такъв, какъвто съм.
50. Приемам моите светлини и сенки.
51. Приемам себе си там, където съм.
52. Приемам това, което се случи и се случва с мен.
53. Приемам собствените си грешки и провали.
54. Приемам хората и тяхното разнообразие.
55. Приемам сложността на живота
56. Приемам своя гняв и безпомощност.
57. Приемам миналото си.
58. Приемам го и го усещам в сърцето си.
59. Приемам, че не всичко е това, което искам да бъде.
60. Заменям възражението с приемане.
61. Когато приемам, тялото ми се отпуска и лекува.
62. Приемането обхваща мен и света.
63. Плувам все по-навътре и по-дълбоко.
64. Моите мисли влияят на това, което беше и какво ще бъде.
65. Прощавам.
66. Прощавам и усещам силата на тази дума.
67. Прощавам да пусна бремето.
68. Прощавам си грешките.
69. Прощавам на света несправедливостта.
70. Прощавам си, че понякога се провалям.
71. Прощавам на тези, които ме карат да страдам.
72. Прощавам и имам състрадание.
73. Когато простя, тялото ми става леко и сърцето ми е свободно.
74. Прегръщам себе си и света с прошка и състрадание.
75. Плувам все по-навътре и по-дълбоко.
76. Моите мисли влияят на това, което беше и какво ще бъде.
77. Имам право да бъда себе си.
78. Имам право да кажа “не”
79. Имам способността да кажа „Искам“
80. Имам небето над главата си.
81. Имам земята под краката си.
82. Имам природа наоколо.
83. Имам себе си.
84. Имам сърце, което бие.
85. Имам любов в и около мен.
86. Наясно съм какво е важно.
87. Имам дъх, който ми дава живот.
88. Имам живот, който е пътуване.
89. Имам достатъчно, за да изпитвам радост.
90. Имам достатъчно, за да се чувствам благодарен.
91. Когато чувствам, че имам толкова много, тялото ми се втвърдява и сърцето ми е спокойно.
92. Плувам все по-навътре и по-дълбоко.
93. Моите мисли влияят на това, което беше и какво ще бъде.
94. Позволявам си да пусна това, което не ми служи.
95. Позволявам си да изживея това, от което се нуждая.
96. Позволявам си да усетя светлината в себе си.
97. Позволявам си да бъда себе си.
98. Позволявам си да си почина.
99. Позволявам на интуицията си да ме подкрепя.
100. Позволявам на миналото ми да ми даде мъдростта на преживяванията.
101. Позволявам на бъдещето ми да ме води към най-доброто.
102. Позволявам моето тук и сега да бъде момент на сила.
103. Когато се отдам на важното, тялото ми ми дава криле и сърцето ми бие ритмично.
104. Плувам все по-навътре и по-дълбоко.
105. Моите мисли влияят на това, което беше и какво ще бъде.
106. Отварям.
107. Отварям се и усещам силата, която тече от тази дума.
108. Отворен съм за любовта.
109. Отворен съм за доброто.
110. Отварям се към неизвестното.
111. Отворен съм за своите потенциали.
112. Отворен съм за хората.
113. Отварям се за себе си.
114. Отворен съм за всичко, което носи новият ден.
115. Отворен съм за възможности и уроци от трудни преживявания.
116. Отворен съм за изобилие и изобилие.
117. Отворен съм за промяна.
118. Когато отворя ума си, тялото ми се чувства силно и сърцето ми се чувства смело.
119. Плувам все по-навътре и по-дълбоко.
120. Моите мисли влияят на това, което беше и какво ще бъде.
121. Балансирам енергията в себе си и всички енергийни центрове.
122. Балансирам кореновата чакра, за да се чувствам в безопасност.
123. Балансирам сакралната чакра, за да изпитам нежност.
124. Балансирам чакрата си на слънчевия сплит, за да почувствам свобода.
125. Балансирам сърдечната си чакра към любовта.
126. Балансирам гърлената си чакра, за да живея своята истина.
127. Балансирам чакрата на третото око, за да бъда наясно.
128. Отварям коронната чакра, за да се свържа с висшето си Аз.
129. Когато балансирам енергията си, тялото ми се лекува и сърцето ми се изпълва с любов.
130. Плувам все по-навътре и по-дълбоко.
131. Моите мисли влияят на това, което беше и какво ще бъде.
132. Дишам и усещам силата, която тече от него.
133. Дишам свободно.
134. Дишам, защото живея.
135. Дишам, за да си дам живот.
136. Дишам любов.
137. Дишам състрадание.
138. Дишам добре.
139. Дишам удовлетворение.
140. Дишам спокойно и дълбоко.
141. Дишам съзнателно.
142. Дишам с дърветата.
143. Вдишвам, пускайки това, което не ми служи.
144. Дишам, разтваряйки мислите си.
145. Дишам, докато се съединявам с настоящия момент.
146. Дишам и усещам, че всичко работи за мен.

След като знаете и усетите как вашите мисли и чувства могат да повлияят на вас и живота ви, нека най-добрите намерения ви водят всеки ден, нека сърцето ви стане ваш компас. Ubuntu“.

Текст и изпълнение на медитация: Клаудия Пингот

Музика: Мариуш Мачей Дроздовски

14 x удвоено:
“Плувам все по-дълбоко”.
“Мислите ми влияят на това, което беше и какво ще бъде”.

146-14 = 132

“Аз съм”.
“Живея”.
“Приемам”.
“Прощавам”.
“Отварям”.

Това са по-важни утвърждения, защото те също са удвоени: „[…] и усещам силата, произтичаща от тази дума“.

132-5 = 127

Още … “Дишам […]”.

Издание 25.12.2021 г. – Забелязах и добавих пропуснатото утвърждение: „0. Плувам все по-дълбоко“. Среща се и сред 107 утвърждения. Имаме общо 234 красиви утвърждения.

Издание 26.12.2021 г. – В преводите на Google от 24.12.2021 г. замених: „2 6. Жив съм“. до “26. Жив”.

432 Hz най-добрата медитация за начало на деня. Благодарност, сила на намерението и вибрация.

Слушайте 107 утвърждения всеки ден. Привличайте любов, изобилие и изграждайте самочувствие.

“5. Освобождавам напрежението в цялото си тяло. Тялото освобождава напрежението.
4. Освобождавам ума си от мислите. Умът се освобождава от мислите.
3. Позволявам себе си, за да пусна контрола.
2. Обединявам се с настоящия момент.
1. Предавам се на моето висше “аз”, мъдростта на сърцето си и силата на ума си.

6. Плувам все по-навътре и по-дълбоко.
7. Позволявам си да усетя енергията, която ме изпълва и заобикаля.
8. Дъхът ми се превръща в енергия.
9. Енергията е топлината, която усещам в гърдите си.
10. Моите мисли са енергия.
11. Мислите ми стават като пеперуди, летящи наоколо.
12. Те ми доставят радост и облекчение.
13. Облекчението изпълва тялото ми и цялата реалност около мен се люлее като спокойните вълни на океана.
14. Отварям сърцето си за живота, отварям сърцето си за себе си.
15. Отварям сърцето си за доброто и красотата.
16. Позволявам на красотата и доброто да текат към мен.
17. Усещам ги като енергия.
18. Предавам се на това, което идва, вярвайки, че това, което идва, ще ми служи.
19. Живея този момент – сега.
20. Пускам това, което не ми служи.
21. Знам, че всяко преживяване ме изгражда и обогатява историята ми.
22. Освобождавам се от гнева, вината и страха.
23. Пуснах ревността и съжалението.
24. С всеки съзнателен дъх пусках това, което беше бреме.
25. Отхвърлям ненужния товар от мисли и емоции.
26. Мислите ми освобождават напрежението и главата ми се чувства лека и приятна.
27. Никаква емоция вече не ме задържа.
28. Чувствам свобода.
29. Изпитвам неограничена радост, когато гледам дървета и хоризонти.
30. Чувствам се свеж, когато осъзнавам въздуха, който заобикаля тялото ми.
31. Чувствам се в хармония, когато дишам съзнателно и редовно.
32. Всеки момент е важен в живота ми.
33. Чувствам се благодарен, че съм тук и че съм това, което съм.
34. В мен има неограничена сила да създавам себе си и своята история.
35. Избирам мъдро и най-добрият ми съветник е мирът.
36. Днес се отварям напълно към любовта, изобилието и здравословното самочувствие.
37. Нека го почувствам.
38. Отворен съм за любовта.
39. Любовта е енергия, която каня и с която резонирам.
40. Нося осъзнаване в сърцето си и приемам света със сърцето си.
41. Усещам колко е хубаво да гледам на живота със сърцето си.
42. Позволявам на сърцето си да изпълни любовта на цялата вселена.
43. Усещам как любов изпълва сърцето, тялото, ума и цялото ми пространство около мен.
44. Любовта ме заобикаля.
45. Ставам любов.
46. Всяка клетка в тялото ми вибрира с честотата на любовта.
47. Където и да съм, аз давам и привличам любов.
48. Заслужавам безусловна любов.
49. Мога да обичам безусловно – и себе си.
50. Освобождавам съжаление и очакване.
51. Фокусиран съм върху близостта и доверието.
52. Мога да се доверя и мога да поставя ограничения едновременно.
53. Мога да си дам пълна любов и в същото време никога да не си позволявам да бъда наранен.
54. Освобождавам страха от нараняване, защото любовта, която имам в мен, ще преодолее всеки страх.
55. Вече не се страхувам от нищо, защото знам колко сила е в мен.
56. Доволен съм от това, което е.
57. Искам да съществувам с цялата си сила с любов в сърцето си.
58. Така че от днес нататък ще съществувам с цялата си сила, с любов в сърцето си.
59. Намерението ми е да изпитвам любов всеки ден – за цял живот, себе си и другите.
60. Намерението ми е да бъда с човека, който е достоен за мен и за когото съм достоен.
61. Любовта е могъщата сила, която заслужавам и която ставам.

62. Отварям се към изобилието.
63. Изобилието е енергията, която каня и с която резонирам.
64. Освободих страха си от парите, намирайки се в безопасност.
65. Готов съм да давам и вземам, защото знам, че богатството е движение и поток. 66. Усещам огромната стойност на съществуването си и съществуването ми си струва всичките пари.
67. Имам много таланти в себе си и моите умения могат да служат на другите.
68. Отворен съм към неизвестното и в същото време мога да се чувствам в безопасност.
69. Оставям негативните вярвания за себе си и парите.
70. Всички материални блага са енергия, която мога да черпя от неограничен източник.
71. Заслужавам изобилие и изобилие, които ми служат и ми позволяват да правя повече добро, също и за другите.
72. Парите и материалните блага са енергия, както и любовта и благодарността.
73. Като се отварям към богатството, все още мога да живея в хармония с моите ценности.
74. Изобилието в живота ми е моето намерение.
75. Намерението ми е да усещам пълния енергиен поток всеки ден.

76. Отварям се, за да почувствам пълната си стойност.
77. Стойността на моето съществуване е безспорна.
78. Прегръщам вътрешното си дете, което заслужава любов и доброта.
79. Изпращам любов в деня на моето раждане.
80. Моето съществуване е светлина, божествена вибрация на любовта и творението.
81. Позволявам си да се откажа от всички ограничаващи и лоши мисли за себе си, защото те не са мои.
82. Изпълнена съм с чувство, че съм едно със света и едно със светлината.
83. Знам, че в мен има вътрешна мъдрост, която излиза на преден план, когато се чувствам спокойна.
84. Усещам, че Вселената е благосклонна към мен и ми служи.
85. Имам право на щастие и радост, затова избирам радост и щастие.
86. Мога да бъда добър към себе си.
87. Мога да прощавам на себе си.
88. Прощавам си това, което трябва да си простя.
89. Прощавам на другите за това, което трябва да простя на другите, защото искам да вървя през живота с чувство на лекота и смирение.
90. Давам си разбиране.
91. Изпращам любов и благодарност към цялото си съществуване – към моето минало и бъдеще, преди моето раждане и след смъртта ми.
92. Предполагам, че моето съзнание, душа, моето висше “аз” ще насочат живота ми по правилния път, когато се доверя на безграничната си стойност, когато усетя светлината в себе си.
93. Днес ставам едно с Вселената.
94. Предавам се на висшия „аз“, който мъдро ще ме води през живота и следващия ден.
95. Наясно съм, че мислите ми ръководят живота ми, така че нека мислите ми станат добри и благоприятни – сега и завинаги.
96. Фокусирам се върху това, което е важно и какво е добро.
97. Създавам бъдещето си чрез въображението и визиите си.
98. Нека животът ми вдъхновява другите
99. Позволявам си да бъда привлечен от най-доброто.
100. Намерението ми е най-доброто да ме привлече.
101. Затова се предавам на всички красиви неща, които ми идват, и се доверявам на неизвестното.
102. Свързвам се с неограниченото отвъд времето и пространството.
103. Свързвам се с божествената енергия, със светлината, с кванта – поле с неограничени възможности.
104. Отделям време всички тези думи, чувства и вибрации да влязат в ума, тялото, сърцето и жизненото ми пространство.
105. Отделям време да го усетя.
106. Мислите и думите изчезват – остават само енергията и музиката.
107. Потъвам в тях.

След като разберете и почувствате как вашите мисли и чувства могат да повлияят на вас и живота ви, нека вашите най-добри намерения ви водят всеки ден.
Нека емоциите и събитията не ви изхвърлят от правилния път.
Нека сърцето стане Твоят компас.
Аз съм, защото ти си.
Ще бъда с теб винаги и до края, ако искаш.

Слушайте 107 утвърждения всеки ден. Привличайте любов, изобилие и изграждайте самочувствие.

Медитацията продължава 35 минути. Всеки ден, когато заспите или се събудите, мозъкът ви работи в честотите на тета вълните. Тета са вълни на така нареченото “програмиране на ума”. Метафорично – умът ви в това състояние е като касетофон, който записва това, което се влива в подсъзнанието ви. По този начин вие събуждате най-доброто в себе си. Слушайте този запис всеки ден, за да отключите потенциала си за любов, изобилие, мир, творчество и самочувствие. Първата част от медитацията е да доведете ума си в дълбоко състояние на релаксация, след което ще чуете утвърждения за удовлетворение, освобождаване от ненужното, любов, изобилие и самочувствие. “
Klaudia Pingot

12R.tv / DE?? EN?? ES?? FR?? IT?? NL?? PL?? PT?? SE??

AL?? AZ?? BA?? BD?? BG?? BY?? CN?? CZ?? DK?? EE?? EG?? FI?? GE?? GR?? HK?? HR?? HU?? ID?? IE?? IL?? IN?? IR?? IS?? JP?? KE?? KR?? KZ?? LT?? LV?? MK?? MT?? MM?? MY?? NO?? PH?? PK?? RO?? RS?? RU?? SA??SI?? SK?? TH?? TR?? TW?? TZ?? UA?? VN??

Още: https://12r.tv/klaudia/